เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   เที่ยวเมืองเพชร ... เขาวัง พระราชวังบนภูเขา

เที่ยวเมืองเพชร ... เขาวัง พระราชวังบนภูเขา

31 กรกฎาคม 2560

ชื่นชอบ 5

1,592 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน
       กลายเป็นจุดสังเกตที่เด่นสง่า สำหรับผู้ที่ใช้ถนนเพชรเกษมเพื่อขับรถลงสู่ภาคใต้
นั่นคือพระราชวังที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาอยู่หลังโค้งถนน ก่อนถึงตัวเมืองเพชรบุรี นั่นคือ เขาวัง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนตรคีรี ที่เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
คู่บ้านคู่เมืองเพชรฯมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จวบจนปัจจุบัน ..... พระนครคีรี หรือที่เรียกติดปากกันว่า “เขาวัง” ถูกสร้างเป็นพระราชวังฤดูร้อน ในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  และเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย โดยพระองค์ทรงโปรดให้ เจ้าพระยา ศรีสุริยวงศ์ หรือ ช่วง บุนนาค ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระสมุหกลาโหมเป็นแม่กองก่อสร้าง 
จนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อ ปี พ.ศ. 2403 และ พระองค์ทรงพระราชทานนามพระราชวังแห่งนี้ว่า "พระนครคีรี" 
แต่ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากว่า "เขาวัง" และยังทรงพระราชทานนามภูเขาใหม่ว่า “เขามหาสวรรรค์”พระนครคีรี ตั้งอยู่แนวเขาที่มียอดเขาติดต่อกัน 3 ยอด คือยอดเขาด้านทิศตะวันออก เขายอดกลาง และยอดเขาด้านทิศตะวันตก จุดที่สูงที่สุดมีความสูง 95 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งประกอบไปด้วยพระที่นั่งองค์สำคัญ คือ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรชน์, พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์, พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท, พระที่นั่งราชธรรมสภา และหอชัชวาลเวียงชัย (หอดูดาว) เป็นต้น สถาปัตยกรรมของพระนครคีรี ถูกสร้างแบบ “สถาปัตยกรรมตะวันตก แบบนีโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน” พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นที่ประทับหลายครั้งตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 4 จวบจนถึงรัชกาลที่ 5 แต่หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีพระมหากษัตริย์องค์ใดทรงเสด็จประทับ ณ พระนครคีรีอีกเลย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2522 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้ากรมศิลปากรดำเนินการบูรณะพระราชวังแห่งนี้ใหม่ และประกาศจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ในปี พ.ศ. 2522 

แต่ก่อนนี้การเดินทางขึ้นไปชมภูมิทัศน์บนเขาหลังทำได้โดยการเดินเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันนี้มีบริการรถรางไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เพื่อให้บริการท่องเที่ยว โดยรถรางจะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. 

จุดท่องเที่ยวที่สำคัญบนเขาวัง 

- ยอดเขาด้านทิศตะวันออก บริเวณไหล่เขาเป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณาราม ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีมือขรัวอินโข่งบนผนังทั้งสี่ด้าน เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา 

- ยอดเขากลางเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว วัดประจำพระราชวังพระนครคีรีเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายในวัดพระแก้วประกอบด้วยพระอุโบสถขนาดเล็ก ประดับด้วยหินอ่อน ยอดเขากลาง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมเพชร มีความสูง 40 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน จากจุดนี้สามารถมองเห็นพระที่นั่ง ต่างๆ บนยอดเขาอีก 2 ยอด รวมทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองเพชรบุรีได้อีกด้วย

- ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังอันเป็นที่ประทับได้แก่ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา หอชัชวาลเวียงชัย หอพิมานเพชรมเหศวร์ พระที่นั่งสันถาคารสถาน หอจตุเวทปริตพัจน์ ศาลาทัศนานักขัตฤกษ์ นอกจากนี้แล้วยังมี โรงรถ โรงม้า ศาลามหาดเล็ก ศาลาลูกขุน ศาลาด่าน ศาลาเย็นใจ ทิมดาบองครักษ์ และโรงครัว ตามแบบพระราชวังทั่วไป ....โดยเฉพาะ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ภายในพระที่นั่งมีพระพุทธรูป สามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรได้ด้านข้างของพระที่นั่งเป็นโดม เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ด้วยอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่แพร่เข้ามา ส่วนตัวพระที่นั่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย จากจุดนี้ สามารถมองเห็นวิวเมืองเพชรบุรีและพระราชวังบ้านปืน ได้ชัดเจน ข้อควรระวัง 
ห้ามให้อาหารลิงในเขตโบราณสถาน -ห้ามนำอาหาร-เครื่องดื่มและถุงพลาสติกที่ใส่สิ่งของเครื่องใช้ติดตัวขึ้นมาเพราะอาจถูกลิงแย่งชิง และทำอันตรายได้


เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี

ค่าเข้าชม

ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 10 บาท (ต่ำกว่า 90 ซม. ฟรี) ค่าตั๋วนี้รวมค่ารถรางไฟฟ้า และ ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 180 บาท เด็ก 10 บาท ค่าตั๋วนี้รวมค่ารถรางไฟฟ้า และ ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี
ขอบคุณข้อมูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี

วันที่สร้าง : 15 กันยายน 2560

1

แบ่งปัน
สร้างโดย