เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   ศูนย์การเรียนรูุ้บ้านรุ่ง

ศูนย์การเรียนรูุ้บ้านรุ่ง

21 กรกฎาคม 2560

ชื่นชอบ 7

308 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
        ศูนย์การเรียนรู้บ้านรุ่ง ตั้งอยู่ที่ 137 หมู่ที่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับ วิถีชีวิต การอนุรักษ์พันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ทางการเกษตร การทำน้ำดื่ม และการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบทางการเกษตร โดยส่งเสริมและให้การเรียนรู้คนในชุมชนนำวัติถุดิบที่ได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน
      นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้บ้านรุ่ง ยังเป็นที่พัก Homestay ต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนในชุมชน ในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้  
      กิจกรรมต่างๆดังนี้
1. รับการต้อนรับจากคนในชุมชน โดยพิธีบายศรีสู่ขวัญ และดูการแสดงรำจากเด็กๆในชุมชนกองแหะ
2. เรียนรู้ เกี่ยวกับสมุนไพร และพันธุ์พืชภายในศูนย์การเรียนรู้บ้านรุ่ง การเลี้ยงปลา ปูนา หอยขม และเรียนรู้พืชทางการเกษตรต่างๆ
3. เรียนรู้เกี่ยวกับ การผลิตน้ำดื่มจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
4. ร่วมการเดินป่าพร้อมกับคนในชุมชน เพื่อศึกษาพืชอนุรักษ์ และการเก็บหาอาหารในป่า พร้อมทั้งทำอาหารและรับประทานอาหารในป่าอีกด้วย
5. เรียนรู้วัฒนธรรมการปลูกป่า
6. ได้รับประทานอาหารโดย ขันโตก (เป็นการทานอาหารแบบท้องถิ่น)
7. เรียนรู้การทำ ขนมพื้นบ้าน การทำอาหารพื้นบ้าน และสามารถเดินและเลือกชมผลิตภัณฑ์แปรรูปของที่นี่ได้
8. ร่วมกิจกรรมที่วัดหากมีกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ
 กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้มาพักต้องการเพิ่มเติม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
*094-6292744 (คุณนีน่า)
ดูรูปและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-1979361328965672/?ref=settings

วันที่สร้าง : 15 กันยายน 2560

0

แบ่งปัน