เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   หนังสือปลุกใจเสือป่า

หนังสือปลุกใจเสือป่า

15 กรกฎาคม 2560

ชื่นชอบ 4

3,364 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน
เมื่อพูดถึงคำว่า “หนังสือปลุกใจเสือป่า” สิ่งที่คนทั่วไปคิดถึงของหนีไม่พ้น หนังสือโป๊ที่มีรูปหญิงสาวเปลือย หรือนุ่งน้อยห่มน้อย อยู่ในท่าอล่างฉ่าง โชว์ทุกส่วนสัด  แต่ที่จริงแล้ว ต้นกำเนิดของหนังสือปลุกใจเสือป่า กลับมาจาก วรรณกรรมพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 
พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงบำเพ็ญกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติหลายประการ ในทางวรรณคดี นับว่าพระองค์ท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีทุกประเภทอันเคยมีมาแล้วในประวัติศาสตร์วรรณคดีไทย นอกจากนั้นยังได้ทรงสร้างวรรณคดีอีกแนวหนึ่ง ซึ่งยังไม่เคยปรากฏมาก่อน คือ วรรณคดีชาตินิยม พระองค์ท่านได้ทรงใช้อักษรศิลป์ให้เป็นเครื่องเกื้อกูลการอบรมความรักชาติในหมู่คนไทย ให้หนักแน่นยิ่งขึ้น 
นอกเหนือไปจากการอบรมทางทหารและโรงเรียน เมื่อตั้งกองเสือป่าแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงอบรมเหล่าเสือป่าโดยพระองค์เอง วิธีหนึ่งคือพระราชทานพระบรมราโชวาท พระบรมราโชวาทนี้ต่อมาได้ถูกรวบรวมเป็นหมวดหมู่ ตามลักษณะของเนื้อเรื่องมี 
1.พระบรมราโชวาทเสือป่า เป็นพระบรมราโชวาท ซึ่งประทานแก่เสือป่าในวาระต่าง ๆ มีข้อเป็นคติ ความรู้ ปลุกใจ 
2.เทศนาเสือป่า
 3.ปลุกใจเสือป่า ซึ่งเป็นหนังสือเรียน โดยจะมีด้วยกัน 6 เล่ม เล่มละหนึ่งบท ดังต่อไปนี้ 
เล่มที่ 1 เรื่อง เสือป่าคืออะไร 
ความมุ่งหมายที่ชัดเจนในบทนี้คือการอธิบายให้เข้าใจถึงลักษณะและหน้าที่ของเสือป่า 
เล่มที่ 2 เรื่อง ความมุงหมายในการที่ตั้งกองเสือป่าขึ้น 
จุดประสงค์ของบทนี้ คือการแสดงให้รู้ว่าคนไทยทุกคนมีหน้าที่ป้องกันชาติ ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของทหารเท่านั้น และทุกคนต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการรุกราน
เล่มที่ 3 เรื่อง หน้าที่ประจำตัวคนทุกคน 
ใจความสำคัญของบทนี้คือการหยิบยกข้อบกพร่องของคนไทยในสมัยนั้น (พ.ศ. 2456) ขึ้นมาวิจารณ์  ข้อบกพร่องสำคัญที่ทรงหยิบยกมากล่าวคือ คนไทยเกิดแลเห็นความสุขสบายของตนเองเกินไป และหลงนิยมแบบยุโรปโดยปราศจากความตรึกตรอง
เล่มที่ 4 เรื่อง ภัคดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน 
บทนี้จำต้องมีศิลปะในการพูด มิฉะนั้นจะกลายเป็นทำนองพูดเพื่อตนเอง ทรงอธิบายให้เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นตำแหน่งอันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และการจงรักภัคดีต่อพระเจ้าแผ่นดินเป็นกิจอันทุกคนพึ่งปฎิบัติ เพื่อความมั่นคงของคณะและของตนเอง และได้ทรงอธิบายว่า “พระราชาธิบดีคือผู้ที่ได้รับมอบให้ถืออำนาจแห่งคณะไว้ และใช้อำนาจนั้นเพื่อประโยชน์และความสุขของคณะ เพราะฉะนั้นการที่จะนับถือหรือเคารพพระราชธิบดีก็คือ เครารพนับถือในอำนาจแห่งคณะ ตามที่ทรงได้อธิบายไว้นั้น พระเจ้าแผ่นดินมิใช่ตัวบุคคล หากหมายถึงตำแห่งหน้าที่ 
เล่มที่ 5 เรื่อง รักษาชาติศาสนา 
บทนี้แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างชาติกับศาสนา และอธิบายเหตุผลความจำเป็นที่บุคคลจะต้องรักษาชาติศาสนา 
เล่มที่ 6 เรื่อง เห็นแก่คณะ ฟังบังคับบัญชา และรักษาสัตย์ 
บทนี้อธิบายความสำคัญและความหมายของการเห็นแก่คณะการฟังบังคับบัญชา และรักษาสัตย์ อันเป็นข้อสาบานหรือข้อปฎิญาณ ข้อที่ 1 ของกองเสือป่า และได้ทรงอธิบายเป็นการทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเสือป่าเท่านั้น 
จนมาในยุคหลังคำหนังสือปลุกใจเสือป่า กลับมีความหมายไปในทางของหนังสือที่โชว์เรืองร่างของผู้หญิงโป๊เปลือยไปได้อย่างไร? 

ข้อมูลอ้างอิง หนังสือ คู่มือปลุกใจเสือป่า พระบรมราโชวาท ในพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันที่สร้าง : 24 กรกฎาคม 2560

1

แบ่งปัน
สร้างโดย