museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
พิพิธภัณฑ์เรือไทย  ก่อตั้งโดยอาจารย์ไพฑูรย์ ขาวมาลา  เมื่อปี พ.ศ.2537 ด้วยจิตวิญญาณที่ผูกพันกับสายน้ำและเรือมาตั้งแต่วัยเด็ก อีกทั้งยังได้เป็นอาจารย์ผู้สอน วิชาออกแบบ เขียนแบบ และการต่อเรือ มาตลอดชีวิตที่รับราชการ ณ โรงเรียนช่างต่อเรือ (ปัจจุบัน คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ)   ได้เล็งเห
ในอดีต คนไทยมีความผูกพันกับสายน้ำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำในการอุปโภค หรือบริโภค ด้วยเหตุนี้เองคนไทยจึงต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นขันตักน้ำ กระบุงที่ใช้หาบน้ำ โอ่งน้ำ เป็นต้น ซึ่งนอกจากเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่
พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทยที่เก็บเรือพื้นบ้าน ที่เคยใช้เป็นพาหนะสัญจรทางน้ำในอดีตของคนลพบุรี  ที่มีชีวิตผูกพันอยู่กับแม่น้ำและเรือพื้นบ้านมาโดยตลอด   เรือบางชนิด ยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น เรือหมู เรือบด เรือกระแชง เรือชะล่า   เรือป๊าป เรือผีหลอก เรือพายม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เดิมเป็นโรงเก็บเรือรบและเรือพระที่นั่ง อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังและกองทัพเรือ เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเก็บเรือและเรือพระราชพิธี ถูกระเบิดได้รับความเสียหาย  ในปี พ.ศ.2490 รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากร  ทำการซ่อมแซมดูแลรักษาเรือพระราชพิธีที่ใช้ในกร
        พิพิธภัณฑ์เรือจิ๋วและอู่เรือจิ๋ว เป็นแหล่งความรู้สำหรับทุกท่านที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเรือไทย มีห้องจัดแสดงเรือจำลองแบบต่าง ๆ และจำหน่ายเรือจำลอง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการต่อเรือเป็นวิทยาทาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งหมดนี้คือผลงานของอาจารย์กมล วิบูลกิจธนากร ผู้ก่อตั้งอู่ต่อเรือจิ๋วแห่งนี้ใ
พิพิธภัณฑ์เรือนนพมาส   ก่อตัั้งโดย  นางบังเอิญ ทุยจันทร์ ซึ่งประกอบอาชีพค้าขายวัตถุโบราณ (เครื่องสังคโลก) นอกจากมีวัตถุสำหรับขายแล้ว  ยังได้เก็บสะสมเครื่องสังคโลกบางส่วนไว้ โดยเฉพาะประเภทจาน ชาม ไห รวมทั้งวัตถุประเภทอื่นๆ  ซึ่งเครื่องสังคโลกบางชิ้นมีอายุกว่า  700  ปี    เครื่องสังคโลกที่สำคัญ คือ จา
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของไทยสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น “มรดกโลก” เนื่องจากในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานประกอบด้วยสถานที่สำคัญ ๆ ได้แก่ พ