museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์  เป็นแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าของชาวพื้นถิ่นภูเก็ต หรือ ชาวเพอรานากัน ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัยและแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆ  จัดแสดงเป็น 2 ชั้น   ชั้น 1 เป็นห้องโถง สำหรับจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน และยังมีมุมที่น่าสนใจ คือ ห้องเซฟ ซึ่งเป็