กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลําปาง

11 August 2018

like 295

2,515 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540 ชื่อภาษาไทย "ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง" ชื่อภาษาอังกฤษ "Lampang Science Centre for Education" อักษรย่อ "ศว.ลำปาง" มีหน้าที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่  เชียงราย  ลำพูน  ลำปาง  แพร่  น่าน  พะเยา  แม่ฮ่องสอน โดยมีภารกิจหน้าที่ ดังนี้

 

บทบาทหน้าที่
           1. จัดและบริการ การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่

          2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อาทิ ธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดาราศาสตร์

          3. เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

          4. พัฒนาครู อาจารย์ วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม

          5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

  193 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 

  โทรศัพท์ : 0-5423-0855 

  โทรสาร : 0-5423-0857 

  E-mail Address :   lampangsci@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/lpsci หรือพิมพ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

 

  ID Line :  lpsci

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

Visual Exhibition

แผนที่

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 193 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
Telephone : 0-5423-0855
Fax : 0-5423-0857
Website : http://lpsci.nfe.go.th
Email : lampangsci@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 08.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ค่าเยี่ยมชมคนละ 20 บาท/คน

การเดินทาง

ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

โทรศัพท์ 0-5423-0855 ต่อ 14

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

12 Jun 2018

14 Jun 2018

25 April 2018
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

26 May 2018

28 May 2018

25 April 2018
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนต้น

19 May 2018

21 May 2018

25 April 2018
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

05 May 2018

07 May 2018

25 April 2018
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

04 Apr 2018

15 March 2018
ศว.ลำปาง จัดค่าย Science Summer Camp. ให้กับน้องๆนักเรียน จำนวน 50 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง (รับจำนวนจำกัด)
pav

/

next