กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พระที่นั่งวิมานเมฆ

พระที่นั่งวิมานเมฆ

27 July 2018

like 382

10,367 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2443 โดยโปรดเกล้าฯ ให้รื้อย้ายพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ จากพระจุฑาธุชราชฐานที่เกาะสีชัง มาปลูกสร้างใหม่และ ทรงพระราชทานนามว่า “พระที่นั่งวิมานเมฆ” เนื่องจากในปี ร.ศ.112 หรือ พ.ศ. 2436 ไทยเราเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 มีพระราชดำริว่า เป็นการไม่ปลอดภัยที่จะเสด็จไปเกาะสีชัง

 

พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิต สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง และนับว่าเป็นอาคารไม้สัก ทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบการก่อสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ลักษณะ สถาปัตยกรรมขององค์พระที่นั่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนตัวอาคารเป็นรูปตัวอักษรตัว L ในภาษาอังกฤษ ตั้งฉากกัน 2 ปีก แต่ละปีกยาว 60 เมตร บริเวณหน้าจั่ว เชิงชาย และระเบียง ประดับด้วยไม้แกะสลักลวดลายขนมปังขิง พระที่นั่งวิมาน เมฆนั้นสูงจากพื้นดินถึงหลังคายอดโดมแปดเหลี่ยม 25 เมตร มีห้องใหญ่ทั้งหมดประมาณ 31 ห้อง และปัจจุบันเปิดให้เข้า ชมทั้ง 31 ห้อง ห้องต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 หมู่สี คือ สีฟ้า เขียว ชมพู งาช้าง และสีลูกพีช แต่ละหมู่สีเจ้านายหรือพระบรม วงศานุวงศ์ฝ่ายในประทับเป็นส่วนๆ ไป


บริเวณโดม 8 เหลี่ยม ทางทิศตะวันตกเป็นที่ประทับ ส่วนพระองค์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 พระที่นั่งวิมานเมฆ เปิดให้เข้าชมครั้งแรกในคราวพระราชพิธีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี โดยพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงสำรวจและพบว่า องค์พระที่นั่งยังอยู่ในสภาพดีและมีศิลป วัตถุบางชิ้นเก็บอยู่ พระองค์ท่านจึงทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อซ่อมแซมและเปิดเป็นครั้งแรกในวโรกาสดังกล่าว

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พระที่นั่งวิมานเมฆ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : 02-628-6300 ต่อ 5120-5121
Website : http://www.vimanmek.com/

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวันเวลา 9.30-16.30 น. เปิดขายบัตรจนถึงเวลา 15.15 น.
มีการแสดงนาฏศิลป์วันละ 2 รอบ เวลา 10.30 - 14.00 น.

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 75 บาท

เด็ก นิสิต นักศึกษา และพระสงฆ์ 20 บาท

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 18, 28, 108  ปอ 515, 539, 542  

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

16

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง