กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

27 July 2018

like 323

12,567 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

        ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอโครงการจัดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

        ใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นขอบให้สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนบูรณาการเติมปัญญาให้สังคม ตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศในระยะยาว ยกระดับคุณภาพชีวิต การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่กรรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด ๑๒ แห่ง ครบถ้วนแล้ว จึงเสนอโครงการระยะที่ ๒ เสนอจัดสร้างในชื่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน ๗๕๐ ล้านบาท พื้นที่โครงการ ๑๑๕ ไร่ ที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

        วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ พิธีวางศิลาฤกษ์ โดย ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

        วัน ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา ในชื่อศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ในสังกัดสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน โดย ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

        วัน ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่งตั้งให้ นายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด โดย นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กศน.ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

         ปัจจุบัน ได้ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ๔ อาคาร ได้แก่ อาคารนิทรรศการหลัก อาคารหอประชุม อาคารท้องฟ้าจำลอง และอาคารปฏิบัติการสื่อ รวมทั้งภูมิสถาปัตย์ภายนอกอาคาร 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

- การแสดงท้องฟ้าจำลอง
รอบการแสดง
วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 9:00น. 10:00น. 11:00น. 13:00น. 14:00น. 15:00น
วันเสาร์ เวลา 10:00น. 11:00น. 13:00น. 14:00น.

- นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

- นิทรรศการโลกล้านปี

- นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งทุ่งกุลาและเกลือสินเธาว์

- นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ

- นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ

- นิทรรศการเคลื่อนที่จากภาคีเครือข่าย

- กิจกรรม ลานวัฒนธรรม

- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

แผนที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

32 หมู่ 2 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
Telephone : 043-569340 สำรองที่นั้งชมท้องฟ้าจำลอง : 091-3691944
Fax : 043-569174
Website : http://www.roietsci.com
Email : 101sciweb@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันอังคาร-วันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 – 16:00 .

หยุดบริการวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

ชมนิทรรศการ เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท

 

ชมท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ 30 บาท/ท่าน (ชมนิทรรศการฟรี)

 

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ผู้พิการและผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ชมฟรี

 

การเดินทาง

โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 เข้าสู่นครราชสีมา เดินทางต่อมาถึงอำเภอบ้านไผ่แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 23 ผ่าน มหาสารคาม จนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางต่อมายังอำเภอธวัชบุรี รวมระยะทาง 527 กิโลเมตร

 

โดยรถประจำทาง สายกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด มายังสถานีขนส่งร้อยเอ็ด แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง ร้อยเอ็ด-เสลภูมิ มายังอำเภอธวัชบุรี

 

โดยรถไฟ จากกรุงเทพฯ-จังหวัดขอนแก่น โดยสารรถประจำทาง สายขอนแก่น-ร้อยเอ็ด มายังสถานีขนส่งร้อยเอ็ด แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง ร้อยเอ็ด-เสลภูมิ มายังอำเภอธวัชบุรี

 

โดยเครื่องบิน มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด

- โดยสารรถประจำทางสายโพนทอง-ร้อยเอ็ด มายังสถานีขนส่งร้อยเอ็ด แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง ร้อยเอ็ด-เสลภูมิ มายังอำเภอธวัชบุรี

- รถรับจ้าง มายังอำเภอธวัชบุรี ระยะทาง 9 กิโลเมตร

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

สำรองที่นั่งท้องฟ้าจำลอง ติดต่อ 091-3691944

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถสำหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร  ผู้พิการ

10

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area
Activities

31 Jan 2018

27 Feb 2018

31 January 2018
อีกไม่เกิน 10 ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คาดว่าจะมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของสัดส่วนทั้งหมดของประชากร และอีกราวไม่เกิน 20 ปี สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ทั้งนี้ จากข้อมูลเมื่อปี 2558 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11 ล้านคน และในอีก 14 ปีข้างหน้าหรือปี 2574 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุสูงขึ้นถึง 19 ล้านคน หรือร้อยละ 28 และมีแนวโน้มว่าจะมีอายุยืนนานเพิ่มมากขึ้นด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน "ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์" ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 27 ก.พ. 61

31 Jan 2018

29 January 2018
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด  เชิญชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 - 21:00 น. โดยมีกิจกรรมดังนี้  - ให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง  - ตั้งกล้องโทรทรรศน์ชมหลุมบนดวงจันทร์ - เล่นเกมชิงของรางวัลฟรีทุกกิจกรรม ฟรี ทุกกิจกรรม

14 Jan 2017

09 January 2017
เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” และ “STEM FOR KIDS” พบกับกิจกรรม ต่างๆบนเวทีมากมาย ดังนี้ - ชมการแสดงบนเวที “ราชินีหมอลำเสียงใส พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย” - ชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ (ฟรี) - ชมท้องฟ้าจำลองที่ทันสมัยที่สุดในภาคอีสาน (ฟรี) - ชมและร่วมเล่น ลานเรียนรู้วัฒนธรรม           - การละเล่นแบบพื้นบ้านอีสาน ม้าทรงเมือง วิ่งเปี้ยว วิ่งผลัด วิ่งกะลา           - การทำอาหาร ขนมพื้นบ้านไทยอีสาน - การตอบปัญหาชิงรางวัล

18 Aug 2016

20 Aug 2016

15 July 2016
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 18 - 20 สิงหาคม 2559 ณ. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด “พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์” มีกิจกรรมดังนี้ 1. การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์           - การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการในอาคาร (ชมฟรี) - การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง (30 บาท/ท่าน) (ไม่รับสำรองที่นั่งล่วงหน้า) - การเรียนรู้ผ่านหน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานร่วมจัด อาทิ     1. อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด     2. สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด      3. สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด      4. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด จำกัด      5. เมจอร์ ซินีเพล็กซ์ ร้อยเอ็ด     6. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ      7. โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด     8. ชมรมเครื่องบินเล็กฯร้อยเอ็ด 2. การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีงาม           - ลานเรียนรู้ดนตรี           - ลานเรียนรู้โขน           - ลานเรียนรู้บายศรีสู่ขวัญ           - ลานเรียนรู้ผูกข้อต่อแขน           - ลานเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น           - ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 3. การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ (ข้อมูลการประกวด)           - การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับช่วงชั้นที่ 2 และระดับช่วงชั้นที่ 3           - การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ระดับช่วงชั้นที่ 2           - การแข่งขันเครื่องบิน ประเภทบินไกล ระดับช่วงชั้นที่ 3 ติดต่อสอบถามได้ที่  : http://www.roietsci.com/ : https://www.facebook.com/RSCCE : https://www.facebook.com/101sci Tel : 043-569340
pav

/

next

เรื่องเล่าในจังหวัดร้อยเอ็ด