กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

27 July 2018

like 422

7,162 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

      กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตำรวจเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2473 โดยให้ขึ้นกับ กรมตำรวจภูบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม วัตถุของกลางที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดทุกชนิด เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทั่วไปหรือพนักงานสอบสวนใช้ศึกษาค้นคว้า ครั้นเมื่อเก็บรวบรวมวัตถุเพิ่มมากขึ้น จึงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจ พิพิธภัณฑ์ย้ายสถานที่ตั้งมาหลายครั้ง อาทิ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน  กรมตำรวจ จนถึงพื้นที่วังปารุสกวันในปัจจุบัน มีอาคารจัดแสดง 2 หลัง คือ

 

          ตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน ชั้น 1 แบ่งเป็น ห้องนิทรรศการ 1 จัดแสดงประวัติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับตำหนักจิตรลดา ตั้งแต่สมัยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ห้องประชุม ซึ่งได้ดัดแปลงให้เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ จำลองเหตุการณ์ เมื่อครั้งที่คณะราษฎรได้เข้ามาใช้พื้นที่ภายในวังปารุสกวัน  และห้องจดหมายเหตุตำรวจ (ด้านหลัง)

          ชั้น 2 แบ่งเป็น ห้องนิทรรศการ 2 จัดแสดงพระนิรันตราย(จำลอง) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง เพื่อประดิษฐานเป็นพระประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ห้องนิทรรศการ 3 แสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระราชกรณีย์กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจไทย แสดงพระราชดำรัส และกิจการต่างๆของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตำรวจไทย

          ห้องนิทรรศการ 4 แสดงพระราชกรณีย์กิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ พระราชดำเนินทรงเปิดค่ายนเรศวร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเมื่อครั้งทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร

          ห้องนิทรรศการ 5 จัดแสดง การจำลองห้องทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศมกุฏราชกุมาร

     อาคารกระจก

          อาคารกระจก แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นบน จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์และบทบาทของตำรวจไทยตั้งแต่อดีตสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน สถาบันกษัตริย์กับตำรวจไทย และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สถานที่บ่มเพาะจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ชั้นล่าง จัดแสดงบทบาทของตำรวจแต่ละหน่วยที่คอยดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกที่และทุกเวลา รวมทั้งฝึกประสบการณ์การเป็นพลเมืองดี 

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่แสวงผลกำไร มุ่งหวังเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและความภาคภูมิใจในความเป็นตำรวจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจกับประชาชน

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

 

ค้อนตอกหมุดธงชัยประจำหน่วยตำรวจ

...ค้อนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ใช้ในพิธีตรึงหมุดธงชัย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยตรึงหมุดทองเหลืองจำนวน ๓๕ หมุดลงบนด้ามธง ตัวค้อนทำจากเงิน ด้ามค้อนทำจากงาช้าง 

แหวนอัศวิน

สร้างในสมัย พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เป็นอธิบดีกรมตำรวจ โดยจะมอบให้แก่ตำรวจที่กระทำคุณงามความดี ตัวแหวนทำจากทองคำแท้ ลงที่หัวแหวนสีแดง เป็นรูปตราแผ่นดินในสมัย รัชกาลที่ ๕

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : 0-2282 5057
Fax : 0-2282 5057
Website : https://saranitet.police.go.th/museum/
Email : policemuseum@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการ  :  วันพุธ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 16.00 น.

ปิดทำการ  :  วันจันทร์ , อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง

สาย 72 - ลงป้ายกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) , สาย 70 - ลงป้ายกองทัพภาคที่ 1 , สาย 12 - ลงป้ายสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ , สาย 99 / 23 / 16 และ ปอ.5 - ลงป้ายกระทรวงศึกษาธิการ , ปอ.503 ลงป้ายวัดเบญจมบพิตร

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาทำหนังสือและติดต่อประสานงานในรายละเอียดก่อนเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ไม่มี

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถในพิพิธภัณฑ์

 

 

13

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง