Activities

16 Dec 2016

18 Dec 2016

08 December 2016
โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่่าคืนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ (Night at the Museum) เกิดขึ้นจากความส่านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ที่จัดตั้งขึ้นโดยค่าสั่งส่านักนายกรัฐมนตรี เพื่อท่าหน้าที่ในการประสานงานบูรณาการแนวทางการด่าเนินงานและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศ โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้จัดกิจกรรมน่าร่องไปแล้ว 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ “ปิดเทอมนี้...สนุกคิด...สนุกเรียนรู้...สู่อนาคต” 2) โครงการ “ติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียน” และ 3) โครงการมิวเซียม 4.0 ส่าหรับการจัดโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่าคืน เพื อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย 28 นิทรรศการ และ 24 กิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที 16-18 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. – 22.00 น. โดยความร่วมมือของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ภายในพื้นที เกาะรัตนโกสินทร์ 7 หน่วยงาน และกลุ่มที จัดงานบริเวณภายนอกพื้นที เกาะรัตนโกสินทร์ 9 หน่วยงาน และหน่วยงานร่วมสนับสนุน 3 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน ได้แก่ 1) นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ส่านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2) พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 3) พิพิธบางล่าพู กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 4) พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 5) มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ส่านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ส่านักนายกรัฐมนตรี 6) หอศิลป์ร่วมสมัยราชด่าเนิน กระทรวงวัฒนธรรม 7) หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 8) ท้องฟ้าจ่าลอง หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ส่านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9) พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 10) พิพิธภัณฑ์ต่ารวจ วังปารุสกวัน กระทรวงมหาดไทย 11) พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ (อาร์ทอินพาราไดซ์) สาขาเอสพลานาด รัชดา 12) พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 13) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14) แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสุทธานภดม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 15) สวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16) อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม 17) กรุงเทพมหานคร 18) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 19) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

16 Dec 2016

18 Dec 2016

08 December 2016
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปิดประสบการณ์ใหม่... กับ พิพิธภัณฑ์ฯ ยามค่ำคืนNight at the Museumวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 21.00 น.ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ)_________________เปิดบริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์เวลา 09.00-16.00 น.ติดต่อสอบถาม 0-2280-3413-4

14 Dec 2016

31 May 2017

07 December 2016
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการ เรื่อง "อยู่ไกลกังวล ชนม์ชื่นฉ่ำ" โดยนำเสนอเรื่องราวน่าประทับใจของวังไกลกังวล... อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียนด้วยสื่อต่างๆ รวมถึงจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญที่ทรงคุณค่า เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจ พิธีเปิดในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2560เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (หยุดวันจันทร์, ปีใหม่, และวันสงกรานต์)   เปิดบริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์เวลา 09.00-16.00 น.ติดต่อสอบถาม 0-2280-3413-4#Kingprajadhipokmuseum #Kingprajadhipok #Museum #Musepass#Museumthailand #Bangkok #Thailand 

01 Dec 2016

31 Dec 2016

01 December 2016
"วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง" เป็นอย่างไร?ใครเลยจะรู้...เท่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์... ****** กิจกรรม "#ลูกหลานต้มยำกุ้ง เล่าสู่กันฟัง" มิวเซียมสยาม ชักชวนเพื่อนๆ มาล้อมวงสนทนาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ของคุณ ทั้งเรื่องราวและความเกี่ยวข้องจากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดทั้งกับตัวคุณเอง หรือรอบตัวในช่วงวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง (พ.ศ. 2540)ไม่ว่าจะเป็น.......เล่าเรื่องราวส่วนตัวของคุณและครอบครัว....ภาพถ่ายเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น....หรือภาพถ่ายสิ่งของส่วนตัว ที่ชวนให้ย้อนนึกถึงช่วงเวลานั้นแบ่งปันประสบการณ์ได้ที่Facebook.com/groups/TomYumKung2540 เรื่องราวและภาพถ่ายที่น่าสนใจจะถูกคัดเลือกและรวบรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่จากมิวเซียมสยาม ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 ธันวาคม 2559 #MuseumSiam #ต้มยำกุ้ง -----------------------------------------------หมายเหตุ :- ไม่จำกัดเรื่องราวและสิ่งของ- หากเรื่องราว, ภาพถ่าย หรือสิ่งของที่น่าสนใจ จะได้รับการติดต่อจากทีมงานอีกครั้ง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม- การตัดสินใจจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยาม ถือเป็นสิ้นสุด

01 Dec 2016

13 Jan 2017

30 November 2016
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร ครั้งที่ 38" ณ หอศิลป์อันดามัน (ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน) ซึ่งมีการจัดแสดงผลงานที่ผ่านการประกวด กว่า 71 ผลงาน โดยศิลปินรุ่นใหม่มากด้วยฝีมือ เวทีที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานจากกลุ่มศิลปินทั่วทั้งประเทศ เปิดให้เข้าชมได้ ระหว่างเวลา 10.00 -16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 13 มกราคม 2560  ***เข้าชมฟรี ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ***
pav

/

next
Promotions

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-16.30 น. ***ไม่มีค่าใช้จ่าย*** ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ประกอบด้วยอาคาร  พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน  อาคารสาธิตการผลิตลูกปัดรูปทรงโบราณ หอศิลป์อันดามัน อาคารแสดงงานศิลปะหมุนเวียน โรงเรียนต้นกล้าอันดามัน อาคารจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

ฉลองการเปิดอย่างเป็นทางการของ INVESTORY บัตรเข้าชมราคาปกติ 100 บาท ซื้อ 1 ใบ แถม 1 ใบ ทันที วันนี้ - 30 ก.ย. 59 นี้เท่านั้น!

E-Coupon Privilege รวมส่วนลดค่าเข้าชมและสิทธิพิเศษต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ 13 แห่งเพียงดาวน์โหลดไฟล์ภาพคูปอง แล้วปริ้นออกเป็นกระดาษ A4 เป็นอันเสร็จขั้นตอน สามารถนำไปใช้กับแหล่งเรียนรู้ตามคูปองได้เลย ดาวน์โหลด E-Coupon Privilege Download Now เงื่อนไขการใช้คูปอง1. แสดงคูปองพร้อมบัตร Muse Pass เพื่อรับสิทธิ์ (บัตร 1 ใบ/สิทธิ์) 2. ใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2560 3. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Sale

  รายละเอียด : ผู้ถือบัตรสมาชิก Muse Plus หรือ บัตร Muse Pass Season 1-3 สามารถแลกซื้อ Muse Pass Season 4 ได้ในราคา 150 บาท โดยสามารถแลกได้ที่ "มิวเซียมสยาม" เท่านั้น   ระยะเวลา : วันนี้ - 30 กันยายน 2559 หมายเหตุ 1. โปรโมชั่นนี้ใช้เฉพาะที่มิวเซียมสยามเท่านั้น 2. บัตร 1 ใบ/สิทธิ์
199.00 บาท 150.00 บาท
pav

/

next
webboard
HOT HiT

ศรัทธา สืบสาน สีน้ำเงิน (วัดร่องเสือเต้น)

เมื่อพูดถึงแลนด์มาร์คในจังหวัดเชียงรายผู้คนส่วนใหญ่คงนึกถึง พิพิธภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ถวัลย์ หรือ วัดร่องขุ่นของอาจารย์เ...

คนไทยเที่ยวห้าง ฝรั่งเข้ามิวเซียม?

หนึ่งในคำถามโลกแตกที่ได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ ‘ทำไมคนไทยถึงไม่เข้าพิพิธภัณฑ์?’ แต่ก่อนจะตอบคำถามนี้ได้ ก็อ...

ทำไมเราเรียก ‘มิวเซียม’ ว่า ‘พิพิธภัณฑ์’? และทำไม ‘พิพิธภัณฑ์’ จึงต่างไปจาก ‘มิวเซียม’?

‘พิพิธภัณฑ์’ เป็นศัพท์ผูกใหม่ โดยถ่ายถอดมาจากคำว่า ‘มิวเซียม’ (museum) ในภาษาอังกฤษออกมาเป็นคำไ...

วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ มีที่เที่ยวไหนใกล้ๆกรุงเทพแนะนำบ้างคะ

วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ มีที่เที่ยวไหนใกล้ๆกรุงเทพแนะนำบ้าง ขอแบบเดินทางด้วย BTS หรือ MRT ได้อะค่ะ อยากใช้เวลาว่างให้เป็...

งอบ มิใช่หมวก ! ! !

ตั้งแต่สมัยโบราณสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม มีการทำนา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และยังรู้จักการทำเครื่องจัก...

NEWS
08 December 2016
คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จัดโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่าคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มุ่งเน้นนาเสนอพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่พ่อหลวงของปวงไทยทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนม์ชีพ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อความผาสุกของพสกนิกรทั่วหล้า ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และย้าเตือนให้ทุกคนน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต ดาเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานความดี เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองอย่างยั่งยืนสืบไป พลอากาศเอก ประจิน จั นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานความดี เดินหน้าพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ได้ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าว และด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้จัดโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่าคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมุ่งเน้นให้คนไทย โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน หวังจะให้เป็นแรงบันดาลใจให้ก้าวเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ยึดมั่นในคุณงามความดี และดารงตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป สาหรับการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่าคืนฯ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ 28 นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ 24 กิจกรรม เช่น การเสวนา การฉายภาพยนตร์ การจัด workshop ฯลฯ โดยความร่วมมือของกลุ่มพิพิธภัณฑ์ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 7 หน่วยงาน และกลุ่มที่จัดงานบริเวณภายนอกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 9 หน่วยงาน และหน่วยงานร่วมสนับสนุน 3 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน โดยจัดขึ้นในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ซึ่งทุกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จะขยายเวลาให้เข้าชมจนถึงเวลา 22.00 น. ตลอด 3 วันเต็ม ถือเป็นการอานวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพได้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ บนเกาะรัตนโกสินทร์ ในช่วงเวลาค่าคืน นอกเหนือจากเวลาปกติอีกด้วย ภายในงานจะเน้นนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อเนื่องมาในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ด้านการแพทย์และ สาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านการทหาร รวมทั้งพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และเรื่องราวความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการจัดแสดงสิ่งของที่จัดทาขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในวโรกาสพิเศษต่างๆ “การจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อแสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกสานึกคนไทย ให้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานความดี เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองอย่างยั่งยืนสืบไป” พลอากาศเอกประจิน กล่าวทิ้งท้าย เกี ยวกับคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งขึ้นโดยคาสั่งนายกรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน และคณะกรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการนาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดคุณค่าเพิ่มทั้งใน ด้านเศรษฐกิจและสังคม จานวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ สานักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายสาคัญ 3 ประการ คือ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสานึกรู้รักสามัคคี มีความเป็นน้า.หนึ่งใจเดียวกันจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชาติไทย
01 December 2016
       สวัสดีค่ะ นี้เป็นเขียนครั้งแรกที่ได้เขียนขึ้นมาให้เพื่อนๆได้อ่านกัน  ปกติแล้วจะเป็นคนอ่านมากกว่าค่ะ เราเป็นคนที่มีความสนใจในงานด้านมิวเซียมเป็นอย่างมาก  เลยอยากจะเขียนรีวิวเรื่องราวทางด้านนี้ให้เพื่อนๆได้อ่านกัน  ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษคนที่เข้ามาอ่านด้วยนะคะ ขอเข้าเรื่องเลยละกันคะ         ปัจจุบัน ในประเทศไทยและต่างประเทศมีมิวเซียมเกิดขึ้นมากมายให้เราได้ไปเที่ยวชม สำหรับคนที่กำลังคิดอยากไปเที่ยวมิวเซียม ยังนึกไม่ออกหรือไม่รู้ว่าจะนำอะไรติดตัวไปดี......เอาแบบนี้ดีกว่าค่ะ..  เราขอแนะนำ “5  สิ่งที่ควรพกติดตัวก่อนไปเที่ยวมิวเซียม”  เพื่อเพิ่มความสนุกในการเที่ยวครั้งนี้ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย! 1.เงินสด                                          แน่นอนค่ะ! การเดินทางออกนอกบ้าน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “เงินสด” เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีติดตัวตั้งแต่ก้าวขาออกจากบ้านเลย แต่เพื่อความสะดวกขึ้น อย่าลืมเตรียมเงินติดตัวไว้บ้างก็ดีค่ะ เผื่อในบางสถานที่อาจจะยังไม่รองรับบัตรเครดิต หรือตู้  ATM ก็จะช่วยให้เราสะดวกต่อทั้งการเดินทางและซื้อของที่ระลึกจากมิวเซียมที่เราไป มาสะสมหรือฝากเพื่อน  ของเราด้วยก็ได้ 2.กล้องถ่ายรูป            ไปเที่ยวทั้งทีก็อย่าลืมเก็บภาพความประทับใจ ความงดงามของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้มาฝากเพื่อนๆแฟนเพจ  Museum Thailand กันนะคะ แต่ว่าก่อนจะบันทึกภาพก็อย่าลืมอ่านคำแนะนำข้อห้ามของแต่ละมิวเซียมก่อนนะคะ 3.แบตเตอรี่สำรองสำหรับโทรศัพท์มือถือ ถ้าหากเที่ยวสนุกๆอยู่ละก็ต้องมาเกิดปัญหาแบตฯหมดคงเที่ยวไม่สนุกแน่ ช้ำใจอีกต่างหากที่อดบันทึกภาพมาอวดเพื่อนๆ 4.สมุดบันทึก         บางสถานที่ที่เราไปไม่สามารถถ่ายภาพได้เราก็หยิบสมุดบันทึกขึ้นมาจดบันทึกหรือวาดภาพความประทับใจของเราเก็บไว้ก็ดีค่ะ 5.ไกด์บุ๊ค หรือแผนที่        จะไปเที่ยวทั้งที ก็ลองหาไกค์บุ๊คติดตัวไปเป็นคู่มือในการเดินทางนะคะ จะได้เที่ยวแบบคุ้มค่าและไม่เสียเวลาของการเรียนรู้ของเราค่ะ ถ้าจะให้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็คลิกเข้าไปที่ MuseumThailand.com ก่อนเดินทาง หรือจะดาวโหลดแอพพลิเคชั่น  Museum Thailand ใส่ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ก็สะดวกไปอีกนะคะ (ดาวโหลดได้แล้ว ทั้งระบบ iOS และ Android)         และนี่คือทริคเล็กๆ น้อยๆ สำหรับเพิ่มความสนุกให้เที่ยวมิวเซียมในแบบฉบับของเรามาแบ่งปันกันค่ะ หรือจริงๆ ถ้าใครมีอะไรอยากนำติดตัวไปเพิ่มไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ, Ipad, ก็ได้ตามสะดวกของแต่ละคนเลยค่ะ แล้วครั้งหน้า จะมีกลเม็ดสนุกๆ เติมความสุขให้การเที่ยวมิวเซียมมาฝากกันอีก คอยติดตามกันนะคะ   #นกน้อย
29 November 2016
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี เปิดพิพิธภัณฑ์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ส่วนเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ยังคงให้บริการในวันทร์และวันอังคารตามปกติ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ถนนสรศักดิ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-41 1458 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
20 October 2016
กรมศิลปากรประกาศให้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถานทุกแห่ง งดเก็บค่าเข้าชม ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๙ ถึง วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๔ ๒๐๕๐ , ๐-๒๒๒๔ ๔๗๐๒
21 October 2016
เป็นอีกหนึ่งการแสดงความจงรักภักดีของประขาชนชาวไทย  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  และร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  นำทีมโดยเหล่าคนบันเทิง อาทิ ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล และทีมงาน, แอน ทองประสม,นิโคล เทริโอ, คิทตี้ ชิชา, นักแสดงจากค่าย GDH 559, ออม สุชาร์ ฯลฯ ที่จะมาเชิญชวนประชาชนทุกคนรวมพลัง ร้องเพลง“สรรเสริญพระบารมี” โดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคมนี้ เวลา 13.00 น. ณ บริเวณถนนหน้าพระลาน กำแพงพระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง (แต่งกายชุดดำสุภาพ) งานนี้มีการบรรเลงดนตรีจาก Siam Philharmonic Orchestra มี อ. สมเถา สุจริตกุล เป็นวาทยากร พร้อมด้วยคอรัสการรวมพลังร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งสำคัญนี้ ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล และทีมงาน  จัดขึ้นเพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ ความผูกพัน และความอาลัย ของประชาชนผู้จงรักภักดีทุกหมู่เหล่า จัดทำเป็นภาพยนตร์และวิดีทัศน์สำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ และสถานีโทรทัศน์ต่างๆ
pav

/

next

วันนี้ในอดีต
09
ธันวาคม

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)
องค์การสหประชาชาติ(UN) กำหนดให้วันที่ 9 ธ.ค ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีการจัดทำอนุสัญญาให้ประเทศต่างๆ กว่า 180 ประเทศลงนาม ทำข้อผูกพันจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการคอร์รัปชั่นที่เป็นพิษภัยและเป็นบ่อเกิดของหลายปัญหาในทุกระดับชั้น ทั้งระดับเล็ก ระดับประเทศ

วันนี้ในอดีต
09
ธันวาคม

พ.ศ.2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสวนเบญจกิติ
สวนเบญจกิติ เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในวาระพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อปี 2535 ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานยาสูบเดิมข้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นสถานที่จัดแสดงละครเวทีประกอบเพลงเรื่อง "พระมหาชนก เดอะฟีโนมีนอล ไลฟ์โชว์" โดยจัดเวทีอยู่กลางบึงความยาวกว่า 100 เมตร