กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน

07 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 391

3,252 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา เป็นโครงการที่ริเริ่ม
โดย นายนิคม มูสิกะคามะ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2545 โดยกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กรมศิลปากรใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวกับดินแดนฝั่งชายทะเลอันดามัน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติวิทยา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และเสริมสร้างทรัพยากรท่องเที่ยวให้ยั่งยืน อันจักส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน

 

 

ภายในบริเวณแบ่งเป็น อาคารจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ลานจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ห้องประชุมขนาดใหญ่ประมาณ 500 ที่นั่ง พร้องทั้งโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองพังงา  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  โรงแรมที่พัก และท่าเรือขนส่งนักท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของจังหวัดพังงาได้อย่างสะดวกสบาย

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

อาคารที่ 1 “อันดามัน...ที่สุดของหัวใจ” เป็นบทนำให้เห็นภาพรวมลักษณะทางกายภาพ ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมรวม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ และความมหัศจรรย์ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยมีนิยามของจังหวัด ดังนี้ พังงา...ดินแดนแห่งป่าเกาะ , ระนอง...ประตูสู่อันดามัน , ภูเก็ต...ไข่มุกอันดามัน , กระบี่...มรกตอันดามัน , ตรังปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม และสตูล...สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

 

อาคารที่ 2 เส้นทางสายไหมทางทะเล  จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ตามลำดับพัฒนาการของพื้นที่คาบสมุทรภาคใต้ ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคประวัติศาสตร์ ผ่านการแสดงภาพ หุ่นจำลอง และเสียงบรรยาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อาทิ วิถีชีวิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปะถ้ำ เส้นทางการค้า เมืองท่าโบราณ การผลิตลูกปัด การเข้ามาของชาวต่างชาติ การเผยแพร่ศาสนา ศิลปกรรม และวัฒนธรรม

 

อาคารที่ 3 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์  วัฒนธรรมต่างๆ ของชาวอันดามัน อันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีกลุ่มคนที่อาศัยอยู่หลากหลาย เช่น ซาไก ชาวเล ชาวเมือง และคนต่างแดน กลุ่มคนเหล่านี้ล้วนมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยมีรูปจำลองวิถีชีวิต การละเล่นและอาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นความหลากหลายที่รวมอยู่ของคนที่อาศัย ณ ดินแดนอันดามัน

 

อาคารที่ 4 เขา ป่า นา เล และโลกสีคราม จัดแสดงความสวยงามทางธรรมชาติของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบกับความรู้ทางชีววิทยา นิเวศวิทยา และธรณีวิทยา สอดคล้องกับพื้นที่จริง ด้านหลังอาคารเป็นพื้นที่ป่าชายเลนในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และยังแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับพืชท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

 

 

อาคารที่ 5 สวรรค์อันดามัน  บทสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอันดามันทั้งหมด ทั้งทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และธรรมชาติ อันเป็นที่มาของคำว่า “สวรรค์อันดามัน” โดยการให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ถ่ายภาพจำลองบรรยากาศ และสถานที่งดงามในมุมต่างๆ

พร้อมการนำเสนอความสวยงามของอันดามันที่ถูกถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์มผ่านห้องฉายภาพยนตร์ และส่วนท้ายเป็นข้อมูลพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อดินแดนอันดามัน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เคยเสด็จฯ เยือนดินแดนอันดามันในวาระต่างๆ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ทุกพระองค์ 

แผนที่

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481 264 / 092-543 2119
โทรสาร : 064-054 1879
เว็บไซต์ : http://www.andamancenter.go.th/frontpage
อีเมล : andamancenter@gmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
เวลา 09:00 - 15:30 น.

ค่าเข้าชม

  • นักเรียน นักศึกษา ในเครื่องแบบ คนละ 10 บาท
  • เด็ก คนละ 20 บาท
  • ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท
  • ชาวต่างชาติ คนละ 120 บาท

 

อัตราการใช้ห้องประชุม

  • ส่วนราชการ วันๆ ละ 8,000 บาท / ครึ่งวัน 5,000 บาท
  • เอกชน วันๆ ละ 15,000 บาท / ครึ่งวัน 10,000 บาท

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง