News

 1. Home
 2.    >   All News
 3.    >   ประกาศผลรางวัล Museum Thailand Awards 2018

ประกาศผลรางวัล Museum Thailand Awards 2018

30 August 2018

967 VIEW

5

share

ประกาศผลรางวัล Museum Thailand Awards 2018

วางเป้าหมายเดินหน้ายกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล

 

30 สิงหาคม 2561 – ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ / สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล Museum Thailand Awards 2018วางเป้าหมายเดินหน้ายกระดับมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ไทยสู่สากล ต่อยอดจากโครงการ Museum Thailand เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย  และเป็นรางวัลสำหรับยกย่องเชิดชูให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards รวมทั้งประชาชนที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลในเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ (www.museumthailand.com)

 

ในปีนี้รางวัล Museum Thailand Awards 2018 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทย ภายใต้เเนวความคิดของพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนับเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับวงการพิพิธภัณฑ์เเละเเหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย  โดยได้มีกำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ไทยสามารถเข้าสู่ระดับสากลต่อไปได้ในอนาคต  คาดหวังที่จะทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ให้เกิดการประสานงานและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของคนทำงานพิพิธภัณฑ์

โดยรางวัล Museum Thailand Awards 2018 แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย

 

1. รางวัล Museum Thailand Awards 2018  จำนวน 15 รางวัล 
คัดเลือกจากพิพิธภัณฑ์ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน 
แยกประเภทตามฐานศาสตร์ความรู้ 5 สาย (อ้างถึงจาก ICOM : International council of museums) ได้แก่

 

 • รางวัลชนะเลิศด้านวัฒนธรรม 
  พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านวัฒนธรรม 
  มิวเซียมภูเก็ต
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านวัฒนธรรม 
  ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อย มหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)

 

 • รางวัลชนะเลิศด้านสังคม 
  พิพิธภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องกระเบื้องยุโรปโบราณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคม 
  พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคม 
  พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวไทยภูเขา

 

 • รางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจ
  ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
  พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ 
  พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

 

 • รางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
  พิพิธภัณฑ์สิรินธร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านวิทยาศาสตร์ 
  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านวิทยาศาสตร์ 
  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

 

 • รางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม 
  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม 
  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสิ่งแวดล้อม
  แหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก สวนสัตว์เชียงใหม่

 

 • รางวัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมดีเด่น 
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

2. Museum Thailand Popular Vote 10 รางวัล

1.พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา
2.พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์
3.พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
4.ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)
5.พิพิธภัณฑ์เหรียญ 
6.ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
7.นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
8.หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
9.ริบลีส์ เชื่อหรือไม่! พัทยา
10.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

Created Date : 31 August 2018

5

share