webboard

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   Webboard
  4.    >   ธง มหิดล

ธง มหิดล

23 September 2017

like 2

207 views

1

แบ่งปัน
   วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล" และที่อยู่คู่กับวันมหิดลมาช้านานคือ ธง มหิดล

โดยแนวคิดในการทำ ธง มหิดลนั้นเกิดขึ้น เมื่อ พ.ศ.2503 ศ.นพ.กษาณ จาติกวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ได้เสนอให้ศิริราชมีการจัดหน่ายธง "วันมหิดล" เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ของ โรงพยาบาลศิริราช ในปีแรกมีการจำหน่ายธงขนาดกลาง ราคา 10 บาท และธงเล็กทำด้วยริบบิ้น ราคา 1 บาท นักศึกษาทุกหมู่เหล่าในวิทยาเขตศิริราช ได้ช่วยกันออกไปจำหน่าย 

ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ การรักษาพยาบาลและเครื่องอำนวยความสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้ ใน พ.ศ. 2520 การจำหน่ายธงได้ผลดีเกินคาด ธงไม่พอสำหรับวันออกรับบริจาคครั้งใหญ่ "กลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาจากทุกคณะ และทุกวิทยาเขต ประชาชนทั่วไปที่สนใจ จึงอาสาทำธงมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยจะเริ่มทำกันตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ตั้งแต่เวลา  19.00น. -6.00 น. 

กิจกรรมการทำธงวันมหิดลเพื่อมอบแก่ผู้บริจาคช่วยผู้ป่วยมีประชาชนหลายหมู่เหล่ามาร่วมบริจาคตามศรัทธา นับเป็นการปลูกฝังนิสัยการเป็นผู้ให้และผู้เสียสละให้แก่นักศึกษา ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพลังสามัคคี และพลังกตัญญูกตเวทีในหมู่ประชากรไทยอีกด้วย 

การกำหนดสีธงในแต่ล่ะปีจะขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้นวันมหิดลตรงกับวันอะไร อย่างในปีนี้วันมหิดลตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายา 2560 ซึ่งสีประจำวันอาทิตย์คือสีแดง ดังนั้นธงมหิดลปีนี้จึงเป็นสีแดง 

Created Date :

1

แบ่งปัน
created by
hot hit

รัชกาลที่ 5 ไม่เคยตรัสเรียก ‘มิวเซียม’ ว่า ‘พิพิธภัณฑ์’?

เมื่อเรือน พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงฉลองพระชนมายุครบ...

Siripoj

0