webboard

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   Webboard
  4.    >   หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา

04 April 2017

like 4

322 views

0

แบ่งปัน
     หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หอวัฒนธรรมนิทัศน์ เป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณ เอกสารข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งทางด้านวรรณกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านในจังหวัดพะเยา ผลงานที่ใช้จัดแสดงเป็นซากปรักหักพังและประติมากรรมในยุคหินทรายของเมืองพะเยา มาจากการเก็บรักษาและสืบเสาะหาของหลวงพ่อ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ซึ่งหลวงพ่อสะสมมาเป็นเวลากว่า ๔๓ ปี 
     ในการสร้างหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ใช้ระยะเวลากว่า ๓๒ ปี และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิด หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ
     หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำได้รับการออกแบบด้วยศิลปะล้านนาประยุกต์ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ภายในอาคาร ประกอบด้วยห้องจัดแสดงทั้งหมด ๕ ห้อง แต่ละห้องแบ่งเป็นส่วนๆ รวมทั้งหมด ๑๓ ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ ๑. กว๊านพะเยา
     เป็นห้องจัดแสดงประวัติ ความเป็นมาของกว๊านพะเยาในอดีต รวมถึงวิถีชีวิตการประมงในเมืองพะเยา มีการจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำประมง การจำลองโครงกระดูกมนุษย์อายุราว ๘๐๐ กว่าปี ซึ่งขุดค้นพบเมื่อปี ๒๕๔๗ ณ เมืองโบราณเวียงลอ และห้องนี้เป็นห้องกระจกใสที่สามารถมองออกไปเห็นวิวทิวทัศน์ของกว๊านพะเยาได้
ส่วนที่ ๒. ลานศิลาจารึก
     ลานศิลาจารึก สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในส่วนนี้คือ หลวงพ่อพุทธเศียร เศียรพระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปหินทรายที่มีพุทธลักษณะสวยงามที่สุด ตามแบบศิลปะหินทรายสกุลช่างพะเยาในยุคต้นที่ได้รับอิทธิพลจากทางสุโขทัย และยังมีหลักศิลาจารึก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินทรายอยู่ในช่วงศตวรรษที่ ๒๐-๒๒
ส่วนที่ ๓. พะเยาก่อนประวัติศาสตร์
     ส่วนนี้จัดแสดงวัตถุโบราณในยุคหินของคนในพื้นที่จังหวัดพะเยา  ห้องจัดแสดงจำลองบรรยากาศให้คล้ายเมืองโบราณ
ส่วนที่ ๔. พะเยายุคต้น
     ส่วนนี้จะจัดแสดงโดยเน้นการเผยแพร่ประวัติพะเยาในแคว้นล้านนา จัดแสดงพระพุทธรูปปางต่างๆ ศิลปะล้านนา สกุลช่างพะเยา 
ส่วนที่ ๕. พะเยายุครุ่งเรือง
     เป็นส่วนที่มีการจัดแสดงศิลปะและวัตถุโบราณในยุครุ่งเรืองของเมืองพะเยา ห้องนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าห้องพระ
ส่วนที่ ๖. เครื่องปั้นดินเผา 
     เป็นส่วนจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดค้นพบเป็นจำนวนมากในจังหวัดพะเยา ไม่ว่าจะเป็น จาน ชาม ถ้วย หรือไห สิ่งที่ถูกค้นพบมากที่สุดหนึ่งในจำนวนนั้นคือ “ไหปูรณฆฏะ” ซึ่งชาวบ้านใช้ในการบูชาหน้าพระ ถือเป็นไหที่สวยงามที่สุดในหอวัฒนธรรมนิทัศน์
ส่วนที่ ๗. พะเยายุคหลัง
     ส่วนนี้จัดแสดงสิ่งของหลากหลาย พร้อมทั้งเรื่องราวและวัตถุโบราณของพะเยาหลังถูกพม่ายึดครองและผนวกเข้ากับอาณาจักรล้านนา 
ส่วนที่ ๘. กบฏเงี้ยว
     ส่วนนี้จัดแสดงเรื่องราวเงี้ยวบุกปล้นเมืองพะเยาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๕
ส่วนที่ ๙. ประวัติพระเจ้าตนหลวง
     ส่วนนี้จัดแสดงภาพเก่า ซึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องราวพระพุทธเจ้ากับพญานาคในกว๊านพะเยาและการก่อสร้างพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพะเยาและชาวล้านนา ซึ่งเป็นผลงานฝีมือการวาดของ จ. ขันธกิจ 
ส่วนที่ ๑๐-๑๑ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาพะเยากับความหวัง
     ส่วนนี้จัดแสดงเรื่องราวบุคคลสำคัญของเมืองพะเยาและจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับเมืองพะเยา
ส่วนที่ ๑๒. คนกับช้าง
     ส่วนนี้จัดแสดงเรื่องราวของช้างในด้านต่างๆในล้านนา วิถีชีวิตของช้าง ความเชื่อ คติทางพระพุทธศาสนา
ส่วนที่ ๑๓. คลังวัตถุโบราณ
     ส่วนสุดท้ายเป็นห้องเก็บวัตถุโบราณที่ยังไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่ และประดิษฐาน “หลวงพ่อพระเจ้าองค์ดำ” พระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์แก่ทองคำข้อมูลจากหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ

Created Date :

0

แบ่งปัน
created by
hot hit