กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

11 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 324

11,359 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

กรมศิลปากร  ได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน ประเภทศิลปะสมัยใหม่ขึ้น ในวาระครบรอบ  ๑๐๐ ปี การพิพิธภัณฑ์ไทย และได้รับมอบอาคารโรงกษาปณ์  จากกรมธนารักษ์ ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ เพื่่อจัดตั้งเป็น "หอศิลปแห่งชาติ"  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปกรรมประเภททัศนศิลป์ ของศิลปินผู้ที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและร่วมสมัย

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอศิลปแห่งชาติ ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๐ หลังจากนั้น หอศิลปแห่งชาติ ได้ปิดปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อให้ตรงตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ว่า  "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป" และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๒๖ กรมธนารักษ์ได้มอบอาคารและที่ดินเพิ่มเติมให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ดำเนินการปรับปรุงขยายพื้นที่อาคารจัดแสดง เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ศิลปินตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้เข้าชมได้อย่างครบถ้วน ตามหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะระดับชาติ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารผลิตเหรียญกษาปณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๕  ในช่วงนั้น ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและทำการค้ากับต่างชาติ จึงมีความจำเป็นในการใช้เงินตราในการแลกเปลี่ยน และเนื่องด้วยโรงกษาปณ์แห่งเดิมในพระบรมหารราชวัง ซึ่งผลิตโดยใช้เครื่องจักรไอน้ำคับแคบและเริ่มทรุดโทรม  รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงกษาปณ์แห่งใหม่ขึ้น ณ บริเวณอันเป็นที่ตั้งของวังเจ้านาย ๖ พระองค์ เรียกว่า "วังสะพานเสี้ยว" พื้นที่บริเวณริมคลองคูเมืองเดิม ใกล้วัดชนะสงคราม โดยโปรดให้รื้อถอนพระตำหนักของเจ้านายฝ่ายวังหน้าที่ตั้งอยู่บริเวณนี้  พระราชทานเงินค่ารื้อถอน และสร้างวังใหม่ให้แก่เจ้านายทุกพระองค์

 

อาคารโรงกษาปณ์สิทธิการแห่งที่ ๓ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ในปัจจุบัน)  ได้รับการออกแบบก่อสร้างโดยนายคาร์โล อัลเลกรี(Carlo Allegri) สถาปนิกและวิศวกรประจำราชสำนักสยาม โดยจำลองรูปแบบของสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค(Neo-classicism) แนวทางนีโอปัลลาเดียน (Neo-palladianism) มาใช้เป็นหลักในการออกแบบ เนื่องจากลักษณะทางสุนทรียภาพของสถาปัตยกรรมแบบนี้  มักให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศของความเคร่งขรึม สง่างาม  จึงเหมะสมสำหรับใช้กับอาคารราชการประเภทที่ทำการกระทรวง ศาล โรงเรียน โรงงาน และสถานทูต เป็นต้น

 

สถาปนิกออกแบบอาคารเชื่อมโยงต่อกันเป็นกลุ่มอาคารรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ล้อมรอบลานโล่ง โดยได้แรงบันดาลใจการวางผังจากแบบแปลนโรงงานเครื่องจักรเมืองเบอร์มิ่งแฮม  ประเทศอังกฤษ  จุดเด่นอยู่ที่มุขกลางด้านหน้าของอาคารที่มีหลังคาทรงจั่วแบบวิหารกรีก  ผนังหน้าจั่วประดับตราแผ่นรูปดินปูนปั้น ล้อมรอบด้วยครึ่งวงกลมประกอบลายพันธ์พฤกษา  ผนังอาคารชั้นบน แบ่งเป็น 3  ส่วน แต่ละส่วนเจาะช่องหน้าต่างเป็นโครงสร้างโค้งครึ่งวงกลม(semi-circular arch) แต่ไม่ประดับซุ้ม  ผนังฉาบปูนเดินร่องลึกเป็นรูปช่องสี่เหลี่ยมใหญ่เรียงกันเลียนแบบลายหินก่อ(Rustication) มุมอาคารมีการเน้นลายหินอ่อนให้นูนเป็นเสาอิงที่ไม่มีหัวเสา

 

จากจุดกำเนิดที่เป็นโรงกษาปณ์สิทธิการ จนมาเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ในปัจจุบันอาคารอายุกว่า ๑๑๓ ปี ได้รับการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ซ่อมแซม ในส่วนขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ใช้สอยที่เปลี่ยนไป  แต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีนั้น  คือ  รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สง่างามสะท้อนภูมิปัญญาของสถาปนิกและวิศวกร ที่ได้กลั่นกรองสร้างสรรค์ จัดระเบียบความงามอย่างมีแห่งผล(Rational organization) ตามหลักของนีโอปัลลาเดียน จึงกลายเป็นหนึ่งในเพชรน้ำเอกของสถาปัตยกรรมสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จนทุกวันนี้

 

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

 

นิทรรศการถาวร จัดแสดงผลงานศิลปะทั้งแบบประเพณีและผลงานร่วมสมัย นำเสนอให้เห็นวิวัฒนาการของผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างผลงานที่สำคัญและทรงคุณค่าต่อวงการศิลปะในประเทศไทย อาทิ ภาพวาดพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จิตรกรรมเนื่องในพุทธศานา(ภาพพระบฏ) ภาพพงศาวดาร ภาพวรรณคดี ตลอดจนผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย แบ่งเป็น

 

๑. ห้องเฉลิมพระเกียรติ แสดงจิตรกรรมภาพฝีพระหัตถ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 

 

๒. ห้องจิตกรรมไทยประเพณี จัดแสดงจิตรกรรมไทยประเพณี  อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้รับสืบทอดมาตั้งแต่อดีต โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ที่สอดแทรกด้วยเรื่องราวในวรรณคดีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภาพจิตรกรรมของขรัวอินโข่ง จิตรกร ผู้เรืองนามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างเอกแห่งกรุงสยาม ผลงานของบรมครูทั้ง 2 ท่านเน้นการนำเรื่องราวอุดมคติของไทยผสมผสานกับเทคนิคแบบตะวันตก ซึ่งเป็นเสมือนต้นแบบและแนวทางสำคัญสำหรับช่างไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

๓. ห้องจิตรกรรมแบบตะวันตก จัดแสดงภาพจิตรกรรมไทยที่ผสมผสานกับรูปแบบจิตรกรรมตะวันตก ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยเปิดรับวิทยาการจากประเทศตะวันตกมาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า หากแต่ยังคงรักษาความเป็นไทยเอาไว้ ในช่วงเวลานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ และ พ.ศ. ๒๔๔๙ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและศึกษาความเจริญทางศิลปวิทยาการของประเทศเหล่านั้นด้วย

 

๔. ห้องประติมากรรม จัดแสดงผลงานประติมากรรมในยุคของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.๒๔๗๕ ส่งผลให้รัฐบาลมีบทบาทในการสนับสนุนและอุปถัมภ์ศิลปกรรมแขนงต่างๆ แทนราชสำนัก และเป็นช่วงที่ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ศิลปินชาวอิตาเลียน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม(มหาวิทยาลัยศิลปากร) และเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความเคลื่อนไหวในทางสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับวงการศิลปะไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ จนได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย

 

 

นิทรรศการหมุนเวียน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดนิทรรศการหมุนเวีนยตลอดปี เดือนละ ๒-๔ นิทรรศการ ผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นผลงานทัศนศิลป์ทุกประเภท ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศิลปะ เป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ศิลปะ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-281-2224
โทรสาร : 02-282-8525
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/TheNationalGalleryBangkok
อีเมล : national.gallery.th@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดราชการ

ค่าเข้าชม

  • คนไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 200 บาท
  • นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร นักบวชในศาสนาอื่น และผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารส่วนบุคคล (แท็กซี่)

เดินรถทางเดียวมีที่จอดสะดวก 

ทางที่ ๑ จากบางลำภู เข้าสู่ถนนจักรพงษ์ ผ่านหน้าวัดชนะสงครามชิดขวาเข้าถนนเจ้าฟ้าแล้วเลี้ยวขาวเข้ายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 

ทางที่ ๒ จากฝั่งปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ชิดซ้ายลงสะพานเข้าถนนเจ้าฟ้า ชิดขวาแล้วเลี้ยวขวาเข้ายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 

ทางที่ ๓ จากสนามหลวง ผ่านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละครแห่งชาติเข้าถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถึงสี่แยกเลี้ยวขวา บรรจบกับทางที่ ๑ เข้าสู่ถนนจักรพงษ์ ผ่านหน้าวัดชนะสงคราม ชิดขวาเข้าถนนเจ้าฟ้าแล้วเลี้ยวขวาเข้ายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 

รถโดยสารประจำทาง

รถประจำทางจากฝั่งธนบุรีข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า สาย ๓๐, ๘๐, ๑๒๓, ๙๑, ๕๐๗

รถประจำทางจากถนนพระอาทิตย์ สาย ๖, ๙, ๑๕, ๑๙, ๓๒, ๓๓, ๕๓, ๖๔, ๖๕, ๕๒๔

รถประจำทางจากถนนจักรพงษ์ สาย ๓, ๓๐, ๓๒, ๓๓, ๔๓, ๖๔, ๕๒๔

 

เรือโดยสารประจำทาง

เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าพระอาทิตย์ (N13) เดินย้อนกลับมาทางสะพานปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า เดินตรงผ่านสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ภาค ๓ ถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 

รถไฟฟ้า BTS

ลงสถานีสะพานตากสิน S6 (สายสีลม) ใช้ทางออกที่ ๒ และใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าสาทร     (Central Pier) ไปยังสถานีรถไฟ แล้วใช้บริการเรือข้ามฟากไปยังท่าพระอาทิตย์ (N13) เดินย้อนกลับมาทางสะพานปิ่นเกล้า จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า เดินต่อไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการเจ้าหน้าที่นำชมจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีห้องน้ำและทางลาดสำหรับผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีพื้นที่สำหรับจอดรถ

16

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
14,083 ผู้เข้าชม0.54 กม.ขอเส้นทาง
4,377 ผู้เข้าชม1.06 กม.ขอเส้นทาง
12,274 ผู้เข้าชม1.69 กม.ขอเส้นทาง
1,740 ผู้เข้าชม2.22 กม.ขอเส้นทาง
1,445 ผู้เข้าชม2.84 กม.ขอเส้นทาง
1,353 ผู้เข้าชม4.66 กม.ขอเส้นทาง
168 ผู้เข้าชม4.72 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

03 พ.ย. 2561

09 ตุลาคม 2561
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “วิถีแห่งปราชญ์ : น. ณ ปากน้ำ กับห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล **วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานครสำรองที่นั่งได้ที่ Inbox Facebook : The National Gallery of Thailand*** ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด ***

16 มิ.ย. 2561

06 มิถุนายน 2561
กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญฟังการเสวนา เรื่อง "ฟิล์มกระจกหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของนิทรรศการ เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก โดย ๔ วิทยากร ที่คลุกคลีกับฟิล์มกระจกและภาพเก่า ได้แก่ ๑. นายอรรถดา คอมันตร์ กรรมการบริหารบริษัทในเครือ Thai Star Group ที่ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่ง การเดินเรือระหว่างประเทศ ตัวแทนสายการบิน ทำธุรกิจด้านเรียลเอสเตท เทรดดิ้ง และรีสอร์ท ที่มีใจรักในการเก็บสะสมของโบราณและเป็นนักสะสมตัวยง ๒. นายลุพธ์ อุตมะ คอสตูมดีไซเนอร์ไทยที่เคยมีผลงานเข้าชิง Emmy Awards และเป็นทีมงานของภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิง Oscars เช่น The Duchess และ Beauty and the Beast ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แฟชั่นและพัสตราภรณ์ ๓. นายไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ จำกัด และภัณฑารักษ์งานนิทรรศการ “สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน พ.ศ.๒๔๐๘ – ๒๔๐๙” ๔. นายนิติกร กรัยวิเชียร ช่างภาพแถวหน้าของเมืองไทย อดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ทำหน้าที่ภัณฑารักษ์ให้กับนิทรรศการภาพถ่ายหลายนิทรรศการ วิทยากรทั้ง ๔ ท่านจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะนักสะสม นักค้นคว้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับฟิล์มกระจก และภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกทั้งที่มีอยู่ในไทยและในต่างประเทศ โดยมี นายเอนก นาวิกมูล ผู้เป็นนักเขียนสารคดี นักค้นคว้า นักเก็บของเก่า และผู้ก่อตั้งบ้านพิพิธภัณฑ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนา เรื่อง "ฟิล์มกระจกหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ" จะมีขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร สำหรับท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งร่วมฟังการเสวนา ได้ตามขั้นตอนดังนี้ ๑. เข้าไปที่ลิงก์ http://www.thaiglassnegative.com/exhibition/index.php…๒. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์๓. เลือกกิจกรรมที่ต้องการลงทะเบียน เป็นหัวข้อ "ฟิล์มกระจกหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ"๔. คลิกที่ช่อง I'm not a robot เพื่อยืนยันตัวตน๕. คลิกปุ่ม “สำรองที่นั่งการร่วมกิจกรรม”๖. ระบบจะมี pop up ข้อความตอบรับการลงทะเบียนขึ้นให้ทราบที่หน้าจอ #นิทรรศการฟิล์มกระจก #Thaiglassnegative

09 มิ.ย. 2561

06 มิถุนายน 2561
ขอเชิญร่วมงานเสวนาและบรรยายวิชาการ หัวข้อ "ศาสตร์และศิลป์ของงานบันทึกเหตุการณ์ประเทศไทย"   จัดโดยสมาคมจดหมายเหตุไทย วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร   หมายเหตุ : สำหรับท่านที่สนใจสำรองที่นั่งเข้าร่วมงานนี้ กรุณาติดต่อโดยตรงที่สมาคมจดหมายเหตุไทย ตามเอกสารที่แชร์มานี้เลยครับ

25 พ.ค. 2561

28 ก.ค. 2561

01 พฤษภาคม 2561
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษํท ไทยเบพเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชมนิทรรศการ "เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก"  พร้อมกิจกรรมเสวนา อวดภาพ ถ่ายภาพย้อนยุค สาธิตการถ่ายภาพฟิลืมกระจก จำหน่ายสมุดภาพและของที่ระลึก ระหว่างวันที 25 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2561  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โทร. 02 - 281 1599 ต่อ 222

05 พ.ค. 2561

27 เมษายน 2561
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา : ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง" โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พิศภูมิวิถี   วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมพิพิะภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  ถนนเจ้า กรุงเทพมหานคร สำรองที่นั่ง โทร. 081 - 961 0568 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด)
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

26 พฤศจิกายน 2561
14,083
444