กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศููนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน

ศููนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน

30 กรกฎาคม 2561

ชื่นชอบ 256

1,346 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริง ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง นำไปพัฒนาอาชีพพร้อม กับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในภูมิทัศน์ที่สวยงามทั้งเป็น การยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กับประชาชน เป็นการด าเนินการจัดตั้งฐานเรียนรู้ต่าง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่เรียนรู้ให้กับเกษตรกร ประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนที่มีความสนใจ โดย ขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ 40 ไร่ 80 ตารางวา จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ มีการจัดสรรพื้นที่ ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 1 ไร่ 1 แสน ส่วนที่ 2 เกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่ง ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 - บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 1 ประมาณ 30% สระเก็บกักน้ า ปลูก พืชน้ำเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณขอบสระ ติดตั้งระบบน้ำ - บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 ประมาณ 30% ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงกบในนาข้าว - บริเวณพื้นที่ส่วนที่สามประมาณ 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืน ต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ระบบน้ำ - บริเวณพื้นที่ส่วนที่สี่ประมาณ 10% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่น 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ฐานเรียนรู้ต่าง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายในศูนย์ เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

- ฐานประมงน้ำจืด

     

- ฐานปุ๋ยจากไส้เดือน

 

- บ้านพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่

 

- ฐานเพาะกล้าไม้

 

- ฐานปศุสัตว์

 

- ฐานสัตว์เศรษฐกิจ

 

- ฐานพืชน้ำน้อย

 

- ฐานพืชสมุนไพร

 

- ฐานเตาเผาถ่าน (น้ำส้มควันไม้)

 

- ฐานปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยอินทรีย์) 

แผนที่

ศููนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ : 056-540245
โทรสาร : 056-540245 ต่อ 24
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Thapthancity/
อีเมล : Thapthancity_2013@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายเอเชีย ผ่านจังหวัด อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี ใช้เส้นทาง อุทัยธานี-ทัพ ทัน และออกจาก อ.ทัพทัน โดยใช้เส้นทางสายทัพทัน-โกรก พระ ระยะทาง  4 กิโลเมตร ถึงศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อยู่บริเวณด้านขวามือ รวมระยะทางประมาณ 242 กม. 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม 

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบพิพิธภัณฑ์ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าในจังหวัดอุทัยธานี