กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

11 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 333

7,179 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมแสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดสมัยหนึ่งของเมืองลพบุรี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พื้นที่ภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น ๓ เขต คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน มีพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างดังนี้

 

๑) เขตพระราชฐานชั้นนอก มีสิ่งก่อสร้าง ๕ หลัง คือ

. อ่างเก็บน้ำประปา เป็นที่เก็บน้ำใช้ภายในพระราชวัง เก็บน้ำที่ไหลจากอ่างซับเหล็กตามท่อดินเผามายังพระราชวัง และส่งต่อไปใช้ตามตึกต่างๆ

๑.๒ สิบสองท้องพระคลัง สันนิษฐานว่าเป็นพระคลังเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อใช้ในราชการ

๑.๓ ตึกเลี้ยงรับรองแขกเมือง เป็นสถานที่เลี้ยงต้อนรับคณะราชฑูตต่างประเทศ ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดพระราชทานเลี้ยงแก่คณะราชทูตเชอร์วาเลีย เดอ โชมองต์ จากประเทศฝรั่งเศส ในปี พ..๒๒๒๘ 

๑.๔ ตึกพระเจ้าเหา สันนิษฐานว่าเป็นหอพระประจำพระราชวัง ชื่อพระเจ้าเหา หมายถึง พระพุทธรูปเก่าแก่สำคัญที่ประดิษฐานอยู่ภายในตึกนี้ 

๑.๕ โรงช้างหลวง เป็นที่อยู่ของช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเจ้านายสำหรับใช้ในราชการเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์และที่พักของควาญช้างและผู้ดูแลช้าง

 

๒) เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีสิ่งก่อสร้าง ๒ หลัง คือ

๒.๑ พระที่นั่งจันทรพิศาล เป็นที่ประทับออกว่าราชการแผ่นดินและประชุมองคมนตรี 

๒.๒ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เป็นที่เสด็จออกต้อนรับคณะราชทูตต่างประเทศ 

 

๓) เขตพระราชฐานชั้นใน มีสิ่งก่อสร้าง ๑ หลัง คือ

๓.๑ พระที่นั่งสุธาสวรรค์ เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในปัจจุบันจะเห็นฐานอาคารขนาดใหญ่ มีเกยสำหรับทรงเสลี่ยงหรือทรงม้า สภาพเดิมถูกบันทึกว่า มุงหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลือง มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีสระน้ำ ๔ สระ มีเขาจำลองและปลูกพันธุ์ไม้

 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้สร้างหมู่พระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ใหม่เพิ่มขึ้นดังนี้

เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีสิ่งก่อสร้าง ๒ หลัง คือ

๑.๑ หมู่พระนั่งพิมานมงกุฎ เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย พระที่นั่งไชยศาสตรากร พระที่นั่งอักษรศาสตราคม พระที่นั่งสุทธิวินิจฉัย ห้องเสวยพระกระยาหาร ห้องพระบรรทม

๑.๒ ทิมดาบ เป็นที่พักของทหารรักษาการณ์พระราชวัง 

เขตพระราชฐานชั้นใน มีสิ่งก่อสร้าง คือ ตึกพระประเทียบ เป็นโรงครัวและศาลาเชิญเครื่องเสวย ใช้เป็นที่พักของข้าราชการบริพารฝ่ายในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุภายในพื้นที่ ๓ อาคาร คือ

๑.พระที่นั่งจันทรพิศาล สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เดิมใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับประชุมเสนาบดี หลังจากถูกทิ้งร้างไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระที่นั่งขึ้น ใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวร แสดงภาพประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

๒.พระที่นั่งพิมานมุงกุฎ เป็นตึก ๓ ชั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔) ใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพัฒนาการเมืองลพบุรี ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน ดังนี้

ชั้นที่ ๑ จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวเมืองลพบุรีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ราว ๓,๕๐๐ ปี ที่แล้ว) ต่อเนื่องมาจนถึงวัฒนธรรมทวารวดี 

ชั้นที่ ๒ จัดแสดงนิทรรศการลำดับพัฒนาการเมืองลพบุรีเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากชั้นที่ ๑ ต่อจากช่วงวัฒนธรรมทวารวดี เข้าสู่ช่วงความเจริญของวัฒนธรรมอิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทย แสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น ทับหลัง พระพุทธรูปนาคปรก และเทวรูปต่างๆ ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยา จัดแสดงงานศิลปกรรมและงานช่างในสมัยอยุธยา เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

ชั้น ๓ เดิมเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๔) จัดแสดงเหมือนครั้งที่ยังประทับอยู่ มีพระแท่นบรรทม ฉลองพระองค์ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ เหรียญเงินต่างๆ เครื่องแก้ว เครื่องประกอบโต๊ะพระกระยาหารที่มีตราประจำพระองค์(มงกุฎ) เป็นต้น

 

๓.หมู่ตึกพระประเทียบ เดิมเป็นที่ประทับและที่พักของเจ้านายฝ่ายในและข้าราชบริพารฝ่ายใน ใช้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรและใช้เป็นพื้นที่เกี่ยวข้องกับงานนิพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันจัดนิทรรศการวิถีชีวิตภาคกลาง และนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยเกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นบ้านลพบุรีใช้ชื่อว่า “วิถี ผู้คน ตัวตน คนลพบุรี”

 

 

บริหารจัดการ

กรมศิลปากร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๒๗ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้น ณ เมืองลพบุรี โดยช่างชาวฝรั่งเศสและอิตาลี ใช้สำหรับเป็นที่ประทับพักพระอิริยาบถ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง 

แผนที่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนสรศักดิ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0-3641 1458
โทรสาร : 0-3641 4372
เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/somdetphranaraimuseum
อีเมล : Somdetphranarai_museum@hotmail.com

วันและเวลาทำการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

โบราณสถานพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดบริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ 09.00-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท

*นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ, ผู้สูงอายุ, ภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม*

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนพหลโยธิน เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่ จังหวัดลพบุรี ระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร 

2.โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ออกจากสถานีขนส่งจตุจักร(หมอชิต 2) ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

3.โดยรถไฟ มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดลพบุรี ทุกวัน 

4.รถตู้ มีรถตู้สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ออกจากกรุงเทพฯ ทุกวัน มี 2 คิว คือ
- อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน้าโรงพยาบาลราชวิถี ปลายทางหน้าสถานีรถไฟลพบุรี

- อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ปลายทางพระปรางค์สามยอด

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีบริการรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ณ จุดจำหน่ายบัตรด้านหน้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง

กิจกรรม

04 พ.ย. 2561

25 พ.ย. 2561

05 พฤศจิกายน 2561
พิิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จัดกิจกรรม ครอบครัวสุขสันต์เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันอาทิตย์ ส่งมอบต้นกล้าต้นจันพระนารายณ์พร้อมสูจิบัตรต้นจันเป็นของที่ระลึก ให้กับครอบครัวที่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในวันอาทิตย์   ...ต้นจันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 65 ต้นไม้สำคัญของประเทศ ในโครงการ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" จากกระทรวงวัฒนธรรม สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุมากกว่า 300 ปี ซึ่งปลูกในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

11 ก.ค. 2561

10 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาเทิดพระเกียรติฯและพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   ในที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์  พระนารายณ์ราชนิเวศน์  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. การสวดเทิดพระเกียรติฯ  เวลา ๑๕ .๓๐ -๑๖.๓๐ น.พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.๐๓๖ ๔๑๑ ๔๕๘

06 ก.ค. 2561

15 ก.ค. 2561

05 กรกฎาคม 2561
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์  ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมชม นิทรรศการ “อวดภาพเก่า เมืองลพบุรี: มรดกแห่งความทรงจำ”   เป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายของเมืองลพบุรีเกี่ยวกับทุกแง่มุมของจังหวัดลพบุ รีซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ได้สำเนาภาพมาจากหอสมุดดำรงราชานุภาพ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

05 เม.ย. 2561

31 มีนาคม 2561
เชิญร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการโครงการแบ่งปันความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ ๑ เรื่อง "ใครเป็นใคร : ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" วิทยากรโดย อาจารย์ภูธร ภูมะธน ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ โทร. ๐๓๖ – ๔๑๑๔๕๘

02 ก.พ. 2561

29 มกราคม 2561
กำหนดการบรรยายวิชาการเนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรื่อง "ภูษาอาภรณ์สมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ******************************************* ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียนและรับเอกสาร ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.     พิธีเปิด โดยนายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ๐๙.๑๕ - ๑๐.๐๐ น.     การบรรยายพิเศษเรื่อง "ภูษาอาภรณ์สมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" โดย อ.ประภัสสร  โพธิ์ศรีทอง  ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.     พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐.๑๕ - ๑๔.๐๐ น.     การบรรยายวิชาการเรื่อง "ภูษาอาภรณ์สมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" (ต่อ) และการแสดงเดินสาธิตการแต่งกายไทยประกอบการบรรยาย    หมายเหตุ เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวััน  
pav

/

next

ข่าวสาร

กรมศิลปากรขอเชิญชวนชาวจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงโขนกรมศิลปากร สมโภชองค์พระกฐิน ชุด หนุมานชาญเดช ณ วัดมณีชลขัณฑ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
pav

/

next