กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

 1. หน้าแรก
 2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
 3.    >   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

28 มีนาคม 2562

ชื่นชอบ 264

3,246 ผู้เข้าชม

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๓ รอบ ในปี พ.ศ.๒๕๓๔  ด้วยพิจารณาเห็นว่าสาขาวิชามานุษยวิทยาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ ล้วนเป็นที่ทรงสนพระทัยและทรงมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้ง ยังเคยทรงมีพระราชปรารภว่า “ประเทศไทยควรจะมีศูนย์ข้อมูลทางด้านนี้ เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป”

 

โครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโดยออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  มีสถานภาพเทียบเท่าคณะวิชาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕

 

ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับรูปแบบการดำเนินงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคล่องตัวในการบริหารงานและความเป็นสากล  จึงได้เสนอโครงการให้ศูนย์ฯ ทดลองดำเนินงานในรูปแบบใหม่  ไม่ขึ้นกับระบบราชการเป็นระยะเวลา ๕ ปี  มีกำหนดตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ – ๒๕๔๒ โดยมีภารกิจหลักเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และให้บริการข้อมูลและข้อมูลสนเทศ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป

 

พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นปีแรกที่ศูนย์ฯ สามารถดำเนินกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ริเริ่มจัดทำ อาทิ

 • การให้บริการห้องสมุดเพื่อสืบค้นข้อมูล
 • การจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน
 • การจัดทำฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลประเภทต่างๆ ผ่านสื่อผสม
 • การจัดทำสื่อวิชาการและสื่อโสตทัศนวัสดุ

ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ศูนย์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิด "ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร"  โดยได้จัดทำห้องนิทรรศการต่างๆ และสามารถเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ  รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น การประชุมสัมมนาทางวิชาการการบรรยายให้ความรู้ และดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการหลากหลายโครงการ

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ศูนย์ฯ ได้สิ้นสุดช่วงโครงการทดลอง ๕ ปี คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ  ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระ คล่องตัว และเอื้ออำนวยให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชน และในปีเดียวกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน โดยมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และต่อมา เมื่อมีการปฏิรูประบบบริหารราชการในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ศูนย์ฯ จึงได้โอนมาอยู่ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

20 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2880-9429
โทรสาร : 0-2880-9332
เว็บไซต์ : http://www.sac.or.th/

วันและเวลาทำการ

ห้องสมุด

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. 
 • วันเสาร์ เวลา 19.00-16.00 น.

 

ห้องนิทรรศการ  

 • วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00–16.00 น.  

 

ห้องสมุดชุมชน

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 18.00 น. 
 • วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

 

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย

รถปรับอากาศ : ปอ.28, ปอ.66, ปอ.503, ปอ.511,  ปอ.512, ปอ.516 ปอ.539, ปอ.556
รถธรรมดา ; สาย 40, 123, 124, 125, 127, 149,146

 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

3

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
16,592 ผู้เข้าชม4.78 กม.ขอเส้นทาง
17,818 ผู้เข้าชม5.76 กม.ขอเส้นทาง
5,306 ผู้เข้าชม5.83 กม.ขอเส้นทาง
1,620 ผู้เข้าชม6.37 กม.ขอเส้นทาง
2,294 ผู้เข้าชม6.68 กม.ขอเส้นทาง
425 ผู้เข้าชม8.05 กม.ขอเส้นทาง
1,574 ผู้เข้าชม9.35 กม.ขอเส้นทาง

กิจกรรม

27 เม.ย. 2562

24 เมษายน 2562
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนร่วม Workshop ประดิษฐ์ของเล่นหุ่นเชิดชาติพันธุ์ จากภูมิปัญญาคนไทยในชุมชนตลิ่งชัน แถมท้ายด้วยกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน "ตลิ่งชันศึกษาครั้งที่ 4" ►รับจำนวนจำกัด !! ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ :https://www.sac.or.th/main/   วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 10.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ กำหนดการ 10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 10.45 - 12.00 น. โดยลุงวิน พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา - กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นหุ่นเชิดชาติพันธุ์ - Workshop เรียนรู้งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาคนไทยในชุมชนตลิ่งชัน 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.30 - 14.00 น. ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัล   ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 - 880 9429 ต่อ 3316 และ 3101 หรือ Facebook SAC - Bank of Anthropological Data

17 เม.ย. 2562

09 เมษายน 2562
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขอเชิญร่วมกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ #30 เรื่อง “ในประวัติศาสตร์ นครเชียงตุง” วิทยากร อาจารย์ไพศาล จั่วทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พลเอกสุทัศน์ จารุมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม ผู้ดำเนินการสนทนา นางสาวศิราพร แป๊ะเส็ง นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)   วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ● ลงทะเบียนได้ที่ https://www.sac.or.th ● สอบถามรายละเอียด 02-880-9429 ต่อ 3834, 3403

02 เม.ย. 2562

28 มีนาคม 2562
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กระทรวงวัฒนธรรม  ขอเชิญร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา   หุ่นกระบอก เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอน พระสุวรรณหงส์เสี่ยงว่าว โดย คณะหุ่นคุณรัตน์   ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุม ชั้น ๕ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)     * สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://www.sac.or.th ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. ๐๒-๘๘๐-๙๔๒๙

01 มี.ค. 2562

15 มี.ค. 2562

01 มีนาคม 2562
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)  และ หอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)    เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "เสวนาวิชาการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์"   วิทยากร อ.บุหลง ศรีกนก อดีตนักอักษรศาสตร์กรมศิลปากร ผู้เขียนบทสารคดีรายการจดหมายเหตุกรุงศรี  ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม หน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      รับจำกัด 300 ที่นั่ง ลงทะเบียนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม  ลงทะเบียนออนไลน์ทางลิงค์นี้เท่านั้น  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Ec7u4tFlF0e52d24YQskKT9RLG8ykD90ELg4kP-xC-6bIQ/viewform     กำหนดการ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 12.30 น. ลงทะเบียน  13.00-16.30 น. เสวนาหัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์"  16.30-17.00 น. ชมวีดิทัศน์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในอดีตพร้อมคำบรรยายจากวิทยากร  **มีพักรับประทานอาหารว่างระหว่างการเสวนา** 

12 มี.ค. 2562

27 กุมภาพันธ์ 2562
ศมส.ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๙  ความลักลั่นของศักราชในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ   วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)กำหนดการ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.ลงทะเบียน ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๙ ความลักลั่นของศักราชในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ    วิทยากร : ดร. ตรงใจ หุตางกูร  ผู้ร่วมสนทนา : นายพชระ โชติภิญโญกุลและนายสุนิติ จุฑามาศ   *ลงทะเบียนฟรีที่ www.sac.or.th *หมายเหตุ* ขณะนี้ระบบลงทะเบียนขัดข้อง หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาติดต่อมายังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ (ในวันและเวลาราชการ) ขออภัยในความไม่สะดวก *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒-๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๘๓๔,๓๔๐๓
pav

/

next

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง