กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

29 กรกฎาคม 2560

ชื่นชอบ 287

1,675 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

          กรุงเทพมหานครได้เช่าอาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว หนึ่งในอาคาร 15 หลังที่เรียงรายตลอดสองฟากถนนราชดำเนิน อาคารหลังนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 4,880.38 ตารางเมตร มีความเป็นมาแรกเริ่มภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนราชดำเนิน ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2491 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

 

ต่อเนื่องถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทำการปลูกสร้างกลุ่มอาคารสาธารณะประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ โรงแรมและโรงมหรสพ รูปแบบสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลแนวนีโอ-พลาสติก ซึ่งมีลักษณะเฉพาะบางประการ เช่น มีกันสาดบาง ๆ คลุมส่วนหน้าต่าง มีขอบปูนปั้น มีการใช้ลูกกรงเป็นเส้นแนวนอน เป็นต้น ด้วยแนวคิดการอนุรักษ์และเคารพในคุณค่าของสถาปัตยกรรมเดิม ส่งผลให้การออกแบบปรับปรุงอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตกผสมผสานการตกแต่งแบบศิลปะไทย เพื่อคงรูปแบบเดิมไว้ให้มากที่สุด

 

ภายในมี  3 ชั้น และมีชั้นลอย 1 ชั้น

 

ชั้น 1 ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่จะผลัด เปลี่ยนกันมาให้ความรู้ครอบคลุมทั้งเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และสังคม นอกจากนั้นยังมีห้องคลังนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ส่วนบริการข้อมูลภายใน หอสมุดและข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว ห้องฉายภาพยนตร์และห้องสมุดสาหรับผู้พิการ ประกอบด้วยห้องสมุดเสียง หนังสืออักษรเบรลล์ สื่อภาพและสื่อโสตทัศน์ต่างๆ

 

ชั้น M เป็นชั้นสาหรับเด็ก ซึ่งรวบรวมหนังสือ วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน รวมไปถึงกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครอบครัว

 

ชั้น 2 โซนหนังสือต่างประเทศ วรรณกรรมหายาก และหนังสือทั่วไปแล้ว ยังจะมี ห้องเงียบหรือพื้นที่ส่วนตัว ที่จัดแยกไว้สาหรับคนที่ต้องการทากิจกรรมเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังมีนิทรรศการ หมุนเวียนเกี่ยวกับการอ่าน อาทิ การจัดแสดงหนังสือหายากของกรุงเทพมหานคร หนังสืองานศพ ตลอดจน การเสวนาต่าง ๆ

 

ชั้น 3 รวมรวมองค์ความรู้ และโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นหอจดหมายเหตุ กรุงเทพมหานคร รวบรวมเรื่องราวเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครในด้าน ต่าง ๆ อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการคมนาคม ผังเมือง ประชากร เขตพื้นที่ทั้ง 50 เขต ศาสนา รวมไปถึงโครงการต่าง ๆ และหนังสือพิเศษที่หน่วยงาน กรุงเทพมหานครเป็นผู้ผลิตขึ้น

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

  • หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • หนังสือที่กรุงเทพมหานครและเอกชนจัดทำ อาทิ หนังสือครบรอบกรุงเทพฯ หนังสือชุมชน โครงการเมืองหนังสือโลก หนังสือ 50 เขต
  • หนังสือเกี่ยวกับกรุงเทพฯ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี ชุมชน ศิลปะการแสดง เครื่องแต่งกาย และอาหาร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  • หนังสือเกี่ยวกับเมืองหลวงทั่วทุกมุมโลก
  • The Gallery นำเสนอพระราชกรณียกิจ อัน เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนากรุงเทพฯ ผ่านระบบ Interactive ครอบคลุมการบรรเทาปัญหาน้าท่วม การบรรเทาปัญหาน้าเสีย การบรรเทาปัญหา การจราจร การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเมือง ทั้งที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ งานที่กรุงเทพมหานครสานต่อจากพระราชปณิธาน

แผนที่

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 39 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-282-0680
เว็บไซต์ : http://www.bangkokcitylibrary.com/

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.00 น.- 21.00 น. และในวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 20.00 น. ปิดทำการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

ค่าสมัครสมาชิก

– อายุไม่เกิน 15 ปี คนละ 5 บาท/ปี

– อายุ 15 ปีขึ้นไป คนละ 10 บาท/ปี

ค่าประกันหนังสือ

– อายุไม่เกิน 15 ปี คนละ 20 บาท

– อายุ 15 ปีขึ้นไป คนละ 40 บาท

ถ้าสมาชิกส่งหนังสือคืนเกินกำหนด ต้องชำระค่าปรับวันละ 1 บาท/เล่ม และกรณีทำหนังสือหายหรือชำรุด ต้องชดใช้ตามราคาในท้องตลาด หรือหาหนังสือใหม่มาใช้คืน (ในส่วนของชาวต่างชาติสามารถเข้าใช้บริการได้ด้วยการแสดง Passport)

การเดินทาง

รถแท็กซี่: สี่แยกคอกวัว ถ.ราชดำเนิน

เรือโดยสารคลองแสนแสบ: ท่าผ่านฟ้าลีลาศ

รถประจำทาง:  2, 9, 15, 32, 35, 42, 44, 47, 59, 60, 68, 70, 79, 82, 124, 127, 171, 183, 203, ปอ.60, ปอ.127, ปอ.157, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.511, ปอ.516, ปอ.556

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

-

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีทางลาด, ห้องน้ำผู้พิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

-

5

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
5,306 ผู้เข้าชม0.67 กม.ขอเส้นทาง
16,592 ผู้เข้าชม0.72 กม.ขอเส้นทาง
17,817 ผู้เข้าชม1.67 กม.ขอเส้นทาง
2,294 ผู้เข้าชม1.95 กม.ขอเส้นทาง
1,620 ผู้เข้าชม2.56 กม.ขอเส้นทาง
1,574 ผู้เข้าชม4.1 กม.ขอเส้นทาง
425 ผู้เข้าชม4.37 กม.ขอเส้นทาง