เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   หนังสือพิมพ์ดุสิต หนังสือพิมพ์ฉบับแรกในสมัยรัชการที่ 6

หนังสือพิมพ์ดุสิต หนังสือพิมพ์ฉบับแรกในสมัยรัชการที่ 6

31 ตุลาคม 2561

ชื่นชอบ 0

592 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
สมัยรัชการที่ 6 เป็นยุคที่สถานะทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศดีขึ้น พระองค์ได้ทรงสร้างเมืองจำลองขึ้นในพระราชวังดุสิต เพื่อใช้ทดลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทรงพระราชทานชื่อว่า "ดุสิตธานี"
เมืองดุสิตธานี สร้างขึ้นบนเนื้อที่ราวสองไร่ครึ่ง มีบ้านเรือนหลังเล็ก ๆ และยังมีสถานที่ต่าง ๆ เช่นพระราชวัง วัด สถานที่ราชการต่าง ๆ โรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร ที่ทำการหนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ อีกมาก ที่เหมือนกับเมืองจริง ๆ พระองค์ทรงให้พลเมืองในดุสิตธานี มีสิทธิในการเลือกคนที่ตนพอใจขึ้นมาบริหารบ้านเมือง เพื่อปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยแก่พลเมือง
และได้มีการวางรากฐานการศึกษาแก่ประชาชน มีการบัญญัติพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 บังคับให้เด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ เรียนหนังสือในโรงเรียนจนอายุ 14 ปีบริบูรณ์ 
นอกจากนี้ประชาชนยังมีความตื่นตัวทางการเมืองเนื่องจากสภาวะของเหตุการณ์สงครนามโลกครั้งที่ 1 และการเมืองในประเทศจีนในปี พ.ศ. 2467 ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดปรานงานหนังสือพิมพ์ และทรงมีพระราชอัธยาศัยโปรดการโต้แย้งแสดงความคิดเห็นอันเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากการที่ไปศึกษาในประเทศอังกฤษ
ปัจจัยต่างๆดังกล่าวได้ผลักดันให้มีหนังสือพิมพ์ออกมาอย่างแพร่หลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มีหนังสือที่ออกเพิ่มในรัชกาลที่ 6 นี้จำนวน 130 ชื่อด้วยกันทวีปัญญา เป็นหนังสือที่ออกเมื่อครั้งยังทรงดำรงเป็นพระบรมโอรสาธิราช ออกเป็นรายเดือนฉบับแรกออกเมื่อปี พ.ศ. 2447 และเลิกออกไปเมื่อปี พ.ศ. 2450 เพื่อส่งเสริมความรู้ อิงนิยายให้อ่านกันเล่น เปิดโอกาสให้คนส่งเรื่องมาลงตีพิมพ์
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเห็นว่าหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือที่ จำเป็นในระบอบประชาธิปไตย และทรงพยายามปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการใช้เสรีภาพอย่างมีขอบเขต และยังให้เสรีภาพแก่หนังสือพิมพ์ในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์บ้านเมืองได้อย่างกว้างขวาง พระองค์จึงทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการหนังสือพิมพ์เป็นอย่างยิ่งและยังทรงเป็นหลักอยู่เบื้องหลังในการออกหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ คือ
1. หนังสือพิมพ์ดุสิตสมัย พิมพ์ออกจำหน่ายใรวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 เป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกของดุสิตธานี ฉบับนี้ค่าบำรุงเดือนละ 3 บาท
2. หนังสือพิมพ์ดุสิตสักขี ออกครั้งแรกใช้ชื่อว่า เรคคอร์ดเดอร์ ต่อมาเปลี่ยนเป็น รีคอร์ดเดอร์ ภายหลังเปลี่ยนเป็นชื่อไทยว่า "ดุสิตสักขี"
3. หนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ที่มีพระราชนิพนธ์ของพระองค์เป็นแกนหลัก ราคาเล่มละ 1 บาท รายได้จากการจำหน่ายหนังสือพิมพืเล่มนี้ทั้งหมดนำไปบำรุงราชนาวี

โดยหนังสือพิมพ์ดุสิตจะไม่ออกติดต่อกันเหมือนกับหนังสือพิมพ์ทั่วไป จะออกเฉพาะในเวลาที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับในดุสิตธานีเท่านั้น

ในสมัยของรัชกาลที่ 6 ได้ออกหนังสือข่าวของ “ดุสิตธานี” ทั้งรายวันและรายสัปดาห์ คือ ดุสิตสมัย รายวัน และดุสิตสมิธ ราย 3 เดือน ซึ่งได้รับความนิยมมาก มีทั้งเรื่องการเมือง เรื่องตลกขบขัน เบ็ดเตล็ด และกวีนิพนธ์ ลักษณะเด่นคือมีการ์ตูนล้อการเมือง หนังสือพิมพ์เป็นเวทีแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและสนามสำหรับแสดงโวหาร พระราชนิพนธ์ที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ได้แก่ “โคลนติดล้อ” และ “ล้อติดโคลน” เป็นการเขียนถึงสังคม ความเป็นอยู่ และการเมืองของไทย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหนังสือพิมพ์สมัยรัชกาลที่ 6 จะมีเสรีภาพ แต่ก็เป็นเสรีภาพภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และการควบคุมของกฎหมายการพิมพ์ฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสารและหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2465 พระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดให้ผู้มีเครื่องพิมพ์ต้องขออนุญาตจากสมุหเทศาภิบาลแห่งมณฑลก่อนทำการตีพิมพ์
หนังสือพิมพ์ดุสิต หนังสือพิมพ์ฉบับแรกออกวางจำหน่าย


อ้างอิงจาก
https://temkatoza.wordpress.com
http://digi.library.tu.ac.th/index/0167/28-2-Apr-2552/09PAGE46-PAGE50.pdf
http://www.junghoo.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=20271&

วันที่สร้าง : 31 ตุลาคม 2561

0

แบ่งปัน
สร้างโดย