เว็บบอร์ด

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   เว็บบอร์ด
  4.    >   สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM

สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM

11 มิถุนายน 2561

ชื่นชอบ 5

262 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museum หรือ ICOM) 
เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1946 โดยผู้มีวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญทางด้านพิพิธภัณฑ์ 
ซึ่งเป็นบุคลากรในวงการพิพิธภัณฑ์ได้ร่วมกันวางแนวทาง 
เพื่อให้พิพิธภัณฑสถานสามารถพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่า 
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museums) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ICOM
โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับพิพิธภัณฑ์ และพัฒนาสังคมผ่านงานด้านพิพิธภัณฑ์ 

ในฐานะองค์กร ICOM เอง เป็นเหมือนที่ประสานชุมชนพิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติดำเนินไปได้หลากหลาย 
เช่น การสร้างมาตรฐานด้านการดีไซน์ การบริหาร และการจัดการคอลเลคชั่น การส่งเสริมการวิจัย 
ปัจจุบันการก้าวเข้าสู่กิจการพิพิธภัณฑสถานได้กำหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการระดมความคิด หรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ให้พิพิธภัณฑสถานทุกแห่งสามารถรับใช้สังคมได้ ตามนิยามที่ร่วมกันจัดทำขึ้นมาว่า 
"พิพิธภัณฑสถาน" คือ สถาบันที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรับใช้สังคมและอยู่ควบคู่กับทุกพัฒนาการของสังคม อย่างมั่นคง ด้วยการทำหน้าที่รวบรวม อนุรักษ์ ศึกษาค้นคว้าและวิจัยมรดกของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
ทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ เพื่อนำเนื้อหามาสื่อสารและจัดแสดงให้กับส่วนรวม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้การศึกษา การเรียนรู้ และเพื่อความเพลิดเพลิน 
รวมทั้งเป้าหมายที่แตกต่างกันในรายละเอียด 
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกรอบแห่งกฎหมาย หลักการ และระเบียบการของแต่ละประเทศ
จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติขึ้น 
เพื่อทำงานควบคู่ประสานกับสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติได้อย่างใกล้ชิด
จะเห็นได้ว่า คำจำกัดความของพิพิธภัณฑ์นั้นกว้างมาก ครอบคลุมทั้งด้านวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์นั้นแบ่งได้หลายแบบและบางแห่งก็จัดได้หลายประเภท เช่น 
- แบ่งตามการสะสมรวบรวมวัตถุ ( Collection) 
-แบ่งตามต้นสังกัดหรือการบริหาร เช่น พิพิธภัณฑ์ของรัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย 
-แบ่งตามลักษณะของผู้เข้าชมหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป หรือ 
-แบ่งตามการจัดแสดง เช่น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ฯลฯ

แต่เราจะยกประเภทของพิพิธภัณฑ์ที่แบ่งตามการจัดแสดง และวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการจัดแสดง 
อย่างเป็นที่นิยมกันทั่วไปในปัจจุบัน คือ
1. พิพิธภัณฑสถานประเภททั่วไป จะรวบรวมวัตถุทุกประเภท และทุกเรื่องเอาไว้ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แบบแรกก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่องในสมัยต่อมา

2. พิพิธภัณฑสถานศิลปะ จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุทุกประเภท โดยจะแยกย่อยออกเป็น พิพิธภัณฑสถานศิลปประยุกต์ แสดงวัตถุที่เป็นงานฝีมือ เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ หอศิลป์ แสดงงานศิลปะประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม, พิพิธภัณฑสถานศิลปะสมัยใหม่จะคล้ายกับหอศิลป์ แต่จะเป็นศิลปะสมัยใหม่ของศิลปินร่วมสมัยในยุคหลัง, พิพิธภัณฑสถานศิลปะประเภทการแสดง และพิพิธภัณฑสถานศิลปะแรกเริ่ม แสดงงานศิลปะดั้งเดิมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์

3. พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหาหลักคือแสดงวิวัฒนาการความก้าวหน้าของวัตถุที่มนุษย์คิดค้นประดิษฐ์ขึ้น

4. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา จัดแสดงเรื่องราวของธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของโลก ทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆ และยังรวมไปถึง สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-สัตว์บกด้วย

5. พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แยกย่อยได้เป็นพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์ แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเมือง ทหาร สังคม และเศรษฐกิจ, บ้านประวัติศาสตร์ คือการนำเสนอสถานที่ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีชื่อเสียงในอดีต, โบราณสถาน, อนุสาวรีย์ และสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงเมืองประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์โบราณคดี

6. พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุ์วิทยาและประเพณีพื้นเมือง แสดงชีวิตความเป็นอยู่ในทางวัฒนธรรมและสังคมของมนุษย์และชาติพันธุ์ต่างๆ แบ่งออกเป็น พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้าน (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น) โดยจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน และพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง เป็นการจำลองภาพในอดีตด้วยการนำอาคารเก่า หรือจำลองสิ่งปลูกสร้างต่างๆ มาไว้ในบริเวณเดียวกัน โดยพยายามสร้างสภาพแวดล้อมรวมถึงบรรยากาศให้เหมือนเช่นในอดีต

สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museum หรือ ICOM)
สำนักงานใหญ่ตั้งประจำที่ 
Unesco House, 2 Place de Fonteney Paris ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 


วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2561

1

แบ่งปัน
สร้างโดย