news

  1. Home
  2.    >   News
  3.    >   มิวเซียมสยาม ร่วมพัฒนาพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑

มิวเซียมสยาม ร่วมพัฒนาพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑

179 views

0

แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 30 มการาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่าน คณะผู้บริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ นำโดย นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ นำคณะเข้าร่วมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี นายพิพัฒน์พงศ์  อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กันอย่างเป็นทางการ 

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา โดยมีจุดประสงค์ในการร่วมกันพัฒนาพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พัฒนานิทรรศการถาวรให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เกิดปฏิสัมพันธ์และมิติใหม่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ให้ผู้เข้าชมนิทรรศการเกิดประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ลงมือทำ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้เข้าชมได้ในช่วงปลายปี 2561

Created Date : 01 February 2018

0

แบ่งปัน