museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเมืองลำพูน โดยใช้คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลำพูน คุ้มเจ้าเมืองลำพูน อายุกว่า 95 ปี เป็นที่จัดแสดง โดยมีเทศบาลเมืองลำพูน และ กลุ่มกวงแหวนหละปูน เป็นผู้ริเริ่มจัดทำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้น   พื้นที่จัดแสดงมี 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.พื้นที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ได้มาจากวัดสำคัญและแหล่งโบราณคดีในจังหวัดลำพูน จำนวนกว่า 3,000 ชิ้น แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่             ยุคก่อนประวัติศาสตร์ พบหม้อลายเชือกทาบขูดขีดเป็นรูปงูไขว้ไปมา กระบอกธนู ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด ที่มีอายุกว่า 4,00
       พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และทรงเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา           พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์  เป็นแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิต ศิลป
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือ ทั้งในด้านการจัดนิทรรศการ การแสดง จัดประชุม อบรม สัมมนา อนุรักษ์ การให้บริการแก่ชุม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑสถานระดับภาค ที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการบริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และของภาคเหนือตอนบน หรือที่เรียกมาแต่โบราณว่า ล้านนา   ในปี พ.ศ.2539 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้ซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร