museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
          พิพิธเมืองคนดี เป็นอาคารแสดงเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ที่จัดแสดงนิทรรศการพร้อมวีดีทัศน์จอมัลติมีเดียเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ต่าง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ภายในแบ่งเป็น  4 โซน คือ   โซนที่ 1 รัชกาลที่ 9 เสด็จเยือนเมืองสุราษ
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน คือ การใช้เมืองทั้งเมืองเป็นพิพิธัณฑ์ฯ   ความหมายอย่างง่ายของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน "อยู่อย่างไร ก็อยู่อย่างนั้น" โดย นายกปกรณ์  จีนาคำ  คือ ความพยายามที่จะดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ดีไว้ ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน จำนว
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้จัดทำโครงการอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เขื่อนภูมิพล  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6  รอบ (วันที่ 5 ธันวาคม 2542)    ภา
พิพิธภัณฑสถานแห่งพระพุทธบาท หรือ พระวิหาร 16 ห้อง ตั้งอยู่เชิงบันไดใกล้พระราชนิเวศน์โบราณ เดิมถูกใช้เป็นที่ประทับเจ้านายฝ่ายใน ต่อมาในช่วงงานเทศกาลจะเป็นที่พักของพระอาคันตุกะ และใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน ในปี พ.ศ.2478 จึงเปลี่ยนมาเป็น “พิพิธภัณฑสถานแห่งพระพุทธบาท”    ภายในเก็บรวบรวมโบราณวั
       ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุคบาโรก (Baroque) ของยุโรป เพื่อใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากเสด็จมณฑลปราจีนบุรีแต่รัชกาลที่ 5 ทรงสวรคตเสียก่อน จากนั้นตึกหลังนี้จึงใช้เป็นที่ป
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเพื่อให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และให้บริการทางการศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคด