activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   กาลิเลโอ
กิจกรรมปี 2017

202 views

1

แบ่งปัน

กาลิเลโอ นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี ได้สร้างผลงานสำคัญทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ โดยกาลิเลโอเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกๆ ที่ใช้คณิตศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ และที่สำคัญที่สุด กาลิเลโอเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ใช้กล้องโทรทรรศน์ในการสำรวจและทดลองทางดาราศาสตร์

https://sketchfab.com/models/14c84dbdc0994cf29d899ff45be383fd   จัดแสดงในนิทรรศการนักวิทยาศาสตร์

Created Date : 04 October 2017

1

แบ่งปัน

04 Oct 2017 - 04 Oct 2020

08:00 - 23:00

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 193 หมู่ 12 บ้านเขลางค์ทอง
ตำบลบ่อแฮ้ว
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์ : 0-5423-0855

โทรสาร : 0-5423-0857