activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากผ้าปกากะญอ
กิจกรรมปี 2017

22 Sep 2017

24 Sep 2017

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากผ้าปกากะญอ

87 views

0

แบ่งปัน
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตาก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมผลงานนิทรรศการผลงานโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากผ้าปกากะญอ จังหวัดตาก

 

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2560 กลุ่มผู้ประกอบการ/กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าชาวเขา พื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าสองยาง อำเภอพบพระ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก จำนวน 25 คน จะร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ทีมนักศึกษาวิชาออกแบบ และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดจำหน่ายในเชิงพานิชย์ต่อไปในอนาคต และจะประกาศผลผู้ชนะโครงการฯ ในวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราดำเนิน ชั้น 1

Created Date : 21 September 2017

0

แบ่งปัน

22 Sep 2017 - 24 Sep 2017

08:30 - 19:00

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031