activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   การเสวนาศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2560 
กิจกรรมปี 2017

09 Sep 2017

17 Sep 2017

การเสวนาศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2560

100 views

0

แบ่งปัน

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมศิลปินศิลปาธรเสวนา Artist Talk ระหว่างวันที่ 9 - 17 กันยายน 2560 โดยศิลปินศิลปาธรแต่ละสาขาจะหมุนเวียนมาเสวนาถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน รายละเอียดกำหนดการดังแนบ

รางวัลศิลปาธรได้มอบเป็นครั้งที่ 9 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ โดยงานเหล่านั้นต้องเป็นผลงานศิลปะไทยที่นำมาประยุกต์ใช้ได้ร่วมสมัยได้อย่างยอดเยี่ยม ความพิเศษของรางวัลนี้คือจะมอบให้ศิลปินที่มีอายุระหว่าง 35-55 ปี เท่านั้น

ในปี 2560  ได้แบ่งรางวัลศิลปาธรออกเป็น 7 สาขา คือ สาขา ทัศนศิลป์ คือ คุณคามิน เลิศชัยประเสริฐ, สาขาสถาปัตยกรรม คุณอมตะ หลูไพบูลย์, สาขาวรรณศิลป์ ปราบดา หยุ่น รับรางวัลนี้, สาขาดนตรี คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, สาขาศิลปะการออกแบบ คุณกรกต อารมย์ดี, สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว คุณอุรุพงศ์ รักษาสัตย์ และ สาขาศิลปะการแสดง คุณสุวรรณดี จักราวรวุธ (ทำละครเวทีเรื่องมอม the musical และ การแสดงพระมหาชนก the phenomenal ที่ปอ ทฤษฏี ร่วมแสดง) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชม นิทรรศการของศิลปินศิลปาธร ทั้ง 7 ท่าน ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 1 โซน D  

Created Date : 14 September 2017

0

แบ่งปัน

09 Sep 2017 - 17 Sep 2017

14:00 - 16:00

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031