activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39”
กิจกรรมปี 2017

08 Aug 2017

12 Sep 2017

นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39”

224 views

0

แบ่งปัน
มูลนิธิบัวหลวง และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39 ซึ่งจัดแสดงผลงานรวม 60 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงจำนวน 9 ชิ้น และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกอีก 51 ชิ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมชื่นชมผลงานจิตรกรรมระดับคุณภาพจากเวทีการประกวดที่เก่าแก่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 12 กันยายน 2560 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

             เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร  สุนพงษ์ศรี ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานจิตรกรรมจากผู้ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 111 ราย  รวมผลงาน 152 ชิ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย ปรากฎผลงานที่ได้รับรางวัลดังรายละเอียดต่อไปนี้     

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

             งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี เป็นงานจิตรกรรมที่มีแบบอย่าง กระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระ ที่ดำรงภาพลักษณ์แบบไทยประเพณี         

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

             ผลงานชื่อ      ยมกปาฏิหาริย์

             ของ            นายอนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

             ผลงานชื่อ     โลกวิวรณปาฏิหาริย์

             ของ           นายอภิสิทธิ์  เอ้งฉ้วน

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

             ผลงานชื่อ     พระพุทธเจ้าโปรดพญาชมพูบดี 

             ของ           นางสาวสมฤทัย  วงศ์ใหญ่

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี

             งานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด  กลวิถี และเรื่องราวเนื้อหาสาระ ทั้งภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ไทยของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี      มาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เข้ากับสมัยนิยม

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

              ผลงานชื่อ    ความเป็นแม่     

              ของ                              นางสาวฤทัยรัตน์  คำศรีจันทร์

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

             ผลงานชื่อ     สุนทรียภาพชีวิต

             ของ    นายศุภวัฒน์  วิบุลศิลป์   

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

             ผลงานชื่อ     แดนหิมพานต์ ๙

             ของ           นายธนพล  เสือโรจน์

จิตรกรรมร่วมสมัย

             งานจิตรกรรมร่วมสมัย เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี                     

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

             ผลงานชื่อ    ฉัน + เธอ ๑๘๖๗

             ของ     นางสาวปาลฉัตร  ยอดมณี

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

              ผลงานชื่อ    ไอเข้

             ของ                    นายอนันต์ยศ  จันทร์นวล

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

             ผลงานชื่อ    เด็กเร่ร่อน

              ของ     นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐ์ชัย

 

             นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39 จัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 19.00 น.            (ปิดวันพุธ) และจะจัดนิทรรศการบัวหลวงสัญจร ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้สนใจศิลปะในส่วนภูมิภาค

Created Date : 11 August 2017

0

แบ่งปัน

08 Aug 2017 - 12 Sep 2017

10:00 - 19:00

เลขที่ 101 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-281-5360-1

โทรสาร : 02-281-5359