กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

02 August 2018

like 324

2,581 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

     “หว้ากอ” เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 

ระหว่างที่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ รอวันพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาที่หว้ากอ เมื่อใกล้ถึงวัน จึงทรงโปรดให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์มาสร้างค่ายไว้ล่วงหน้า และพระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้ง เพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะฑูตานุทูตประเทศต่างๆ

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่า "อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"

16 มิถุนายน พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา ปัจจุบันสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสนองนโยบายการกระจายโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดาราศาสตร์ อวกาศ และสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เปิดให้บริการฐานการเรียนรู้เป็น 3 กลุ่มการเรียนรู้ โดยจัดแสดงแยกอยู่ตามอาคารต่างๆ ได้แก่

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เปิดโลกคอมพิวเตอร์, ฐานเรียนรู้การคมนาคมและขนส่ง, ฐานการเรียนรู้เมืองเด็ก, ฐานการเรียนรู้เปิดโลกอนาคต, ฐานการเรียนรู้สวนวิทยาศาสตร์, บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย, ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, ฐานการเรียนรู้เปิดโลกพลังงาน, บ้านวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ และการเรียนรู้โบราณสถาน

กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ฟากฟ้า ณ หว้ากอ, ฐานการเรียนรู้มนุษย์กับดวงดาว, ฐานการเรียนรู้พระราชวงศ์ไทยกับดาราศาสตร์, ฐานการเรียนรู้รวมใจชาวประจวบ, ฐานการเรียนรู้ความเป็นไปในจักรวาลเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเอกภพ และฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา, ฐานการเรียนรู้นกและแมลง, ฐานการเรียนรู้ทรัพย์จากแผ่นดินและสวนหิน, ฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศและโลกของเรา ขุนเขา ทะเล ฐานการเรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำ

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4

 

 

                ถวายพระราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ในปัจจุบัน อดีตเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับขณะทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 และชมอุทยานการศึกษาพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

 

อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ

 

ประกอบไปด้วยอาคาร 3 หลังเชื่อมต่อกัน คือ พันทิวาทิตย์ พันพินิตจันทรา และดาราทัศนีย์ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระอัจฉริยะภาพของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 9 ตลอดจนนิทรรศการดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและอวกาศ

 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

สัมผัสและเรียนรู้กับมหัศจรรย์โลกใต้น้ำ ชมความสวยงามของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งน้ำจืด และน้ำเค็ม ตื่นตากับการโชว์ดำน้ำให้อาหารปลาของนักประดาน้ำในอุโมงค์ปลา และบิ๊กแทงก์ เวลา 11.00 และ 14.00 น. ทุกวัน

 

สวนผีเสื้อ

                สัมผัสธรรมชาติ ดิน น้ำ พืช และแมลง ในรูปแบบของฐานการเรียนธรรมชาติศึกษา ชมผีเสื้อพันธุ์พื้นเมืองนานาชนิด ในบรรยากาศอันร่มรื่น มีมุมพักผ่อน ท่ามกลางน้ำตก

 

กิจกรรมค่ายหว้ากอ

                “กลางคืนดูดาว เช้าดูนก กลางวันเรียนรู้ดูปลา สักการะ ร.4 ที่หว้ากอ”

 

                พบกับกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกความสามัคคี การตรงต่อเวลา และอื่นๆอีกมากมาย สนใจจองค่ายโทร 032-661104 ต่อ 15 หรือ 18 (ในวันและเวลาราชการ)

แผนที่

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 181 หมู่ 4 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone : 032-661 098, 032-661 726, 032-661 103
Fax : 032-661 727
Website : http://www.waghor.go.th

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา  09.00 - 16.00  น. 

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 30 บาท

เด็ก(ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.) 20 บาท

*ผู้สูงอายุ พระภิกษุสามเณร ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เข้าชมฟรี

การเดินทาง

  • โดยรถยนต์ส่วนตัว
    จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ(ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

  • โดยรถโดยสารประจำทาง
    ทั้งรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และรถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 จากสถานีขนส่งสายใต้(ใหม่) ถนนบรมราชชนนี มีเส้นทางกรุงเทพฯ- ประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการทุกวัน

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรนำชม โปรดทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์ โดยส่งถึง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ (หากต้องการสอบถามว่าได้รับ Fax. สอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 032-661 098 / 032-611 726 # 0

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

ผู้พิการเข้าชมฟรี มีรถเข็นให้บริการ

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

4

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

22 May 2018

20 Jul 2018

13 June 2018
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  ขอเชิญนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 4 – 6  เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ระดับประเทศ    เพื่อร่วมมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี    จำนวน 150 คน โรงเรียนละ 1 คน  การแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ    ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และกติกาการแข่งขันได้ที่  เว็ปไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ หรือ สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ https://form.jotform.me/81414791048458

01 Nov 2017

18 Dec 2017

09 November 2017
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 18 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
pav

/

next