กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

18 June 2018

like 257

1,107 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ใช้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีผู้เข้าชมทั้งปี จำนวน 800,000 คน

 

พื้นที่ภายในประกอบด้วย

หอคำหลวง จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัฉริยภาพ และการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แบ่งออกเป็น 8 โซน

 

โซนที่ 1 ฝึกฝนแต่เด็ก

จัดแสดงพระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ จนเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ในวโรกาสต่างๆโดยผ่านการฉายวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับพระจริยวัตร

 โซนที่ 2 จิตใจร่าเริง เพื่องานที่ดี

จัดแสดงพระบรมฉายาลักษร์ ขณะทรงงาน และพระอัฉริยภาพแขนงต่างๆอาทิ ด้านศิลปะ ด้านการประดิษฐ์ ด้านกีฬา และดนตรี

โซนที่ 3 ความเพียรเพื่อผู้อื่น

การแสดงแสง สี เสียง ประกอบพระราชดำรัส ในรูปแบบผนังฉลุข้อความ ภาพจิตรกรรมพระมหาชนก

โซนที่ 4 การทรงงานเพื่อผองไทย

แสดงนิทรรศการการทรงงาน อันได้แก่ พระราชกาณียกิจด้านการศึกษา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนํ้า ด้านพลังงานทดแทน ด้านการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาการเกษตรไทย

โซนที่ 5 คือพลังเกื้อหนุนแผ่นดิน

นำเสนอวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" และ "เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม''

โซนที่ 6 คือพลังเกื้อหนุนของแผ่นดิน

การทรงงานของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เกื้อหนุนการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โซนที่ 7 สืบสานปณิธานกษัตริย์นักพัฒนา

นำเสนอวีดีทัศน์ของ บุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปพัฒนาการนำเสนองานตามแนวพระราชดำริ เสนอวีดีทัศน์ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ประกอบเพลง คำสอนของพ่อ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โซนที่ 8 นิทรรศการภาพถ่าย

จัดแสดงภาพถ่ายความสำเร็จของบุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ไปพัฒนา ที่แสดงให้เห็นถึงปณิธาน ในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบยั่งยืน

 

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

หอคำหลวง สถาปัตยกรรมล้านนา อันวิจิตรตระการตา

 

สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ แสดงวิถีชีวิตเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

 

เรือนไม้ดอก ผสมผสานการจัดแสดงไม้ดอกจากโครงการหลวง

 

เรือนร่มไม้ สวรรค์แห่งพรรณไม้ร่มรื่น

 

โดมไม้เขตร้อน แหล่งรวบรวมเฟิร์นโบราณมากมาย

 

อาคารโลกแมลง สัมผัสแมลงมีชีวิต อาทิ ผีเสื้อ ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้ ฯลฯ

 

อุทยานกล้วยไม้ ชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์

แผนที่

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

334 หมู่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
Telephone : 053 - 114 110
Fax : 053 - 114 196
Website : https://www.royalparkrajapruek.org/Contact
Email : rprp.cnx@gmail.com

วันและเวลาทำการ

 เปิดให้บริการ ตลอดทั้งปี เวลา 08.00 น.-18.00 น. 

 (เฉพาะช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ เปิดบริการ ตั้งแต่ 08.00- 19.00 น.)

 

ค่าเข้าชม

  • ผู้ใหญ่ (อายุ16ปีขึ้นไป) ราคา 50 บาท
  • เด็ก (อายุ7-15ปี) ราคา 25บาท
  • ข้าราชการ นักเรียน-นักศึกษา ผู้สูงอายุ (แสดงบัตรประชาชน) ราคา 25 บาท
  • พระภิกษุ-คนพิการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

สามารถใช้บริการ แท็กซี่ หรือรถสองแถว (รถสี่ล้อแดง) จากตัวเมืองเชียงใหม่มายังอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ค่าโดยสารแบบเหมา ไป-กลับ ราคา 600 บาท 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถ

0

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area
Activities

01 May 2018

30 Sep 2018

13 June 2018
อุทยานหลวงราชพฤกษ์  ขอเชิญสถาบันการศึกษา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ    เข้าร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน สืบสานงานตามแนวพระราชดำริในแหล่งเรียนรู้ยอดนิยมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์  เพื่อส่งเสริมให้ได้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถได้รู้แจ้ง เข้าใจและเข้าถึงศาสตร์ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    และได้ร่วมน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ผ่านการเข้าชมนิทรรศการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ทั้งในด้านการเกษตรสมัยใหม่ และเรียนรู้ซึมซับ ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่าน “หอคำหลวง” สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:  http://www.royalparkrajapruek.org/Download   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณอมรพรรณ และ คุณศิรชญาณ์ โทร 053-114110-5 ต่อ 1207

23 Jun 2018

13 June 2018
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชวนน้อง ๆ อายุ 6-12 ปี มาสนุกกับกิจกรรมที่จะพาไปเรียนรู้และค้นหาพฤติกรรมของผีเสื้อและแมลงต่างๆ  ใน "ค่ายเรียนรู้วิถีแมลง ปี 2"    สนุกกับการเรียนรู้ไปกับกิจกรรม  อาทิ   Pick a poo อยู่ไหนเอ่ย? ผีเสื้อของหนู เรียนรู้การจับผีเสื้อด้วยสวิง และปัจจัยประกอบที่จะพบผีเสื้อในแต่ละพื้นที่  กิจกรรมกว่าจะเป็นผีเสื้อ How to rise a butterfly เรียนรู้วงจรชีวิตน่ารักๆ ของผีเสื้อ  กิจกรรมบ้านน้อยให้หนอนรัก Homemade for butterfly การประดิษฐ์สร้างสรรค์บ้านให้หนอนผีเสื้อและฝึกการเพาะเลี้ยงหนอนผีเสื้อ  กิจกรรม Photo smart kids เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพแมลง  กิจกรรม Little creators ประดิษฐ์เข็มกลัด แม่เหล็ก กิ๊ฟติดผมรูปแมลงจากวัสดุเหลือใช้  กิจกรรมประดิษฐ์ Terrarium สวนผีเสื้อ กิจกรรม Good luck my butterfly ปล่อยผีเสื้อคืนสู่ธรรมชาติ       การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รอบแรก - วันที่ 8 มิถุนายน รอบที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน  รับจำนวนจำกัดเพียง 25 คนต่อรอบเท่านั้น     วันและเวลาจัดกิจกรรม รอบแรก  วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. รอบที่ 2  วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.   ค่าใช้จ่าย: ค่าลงทะเบียน 800 บาทต่อคน   สอบถามเพิ่มเติม:  คุณพุดตาล ขันเวท หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110 ต่อ 1207 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.royalparkrajapruek.org/Download
pav

/

next