กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

11 August 2018

like 318

1,287 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ใช้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีผู้เข้าชมทั้งปี จำนวน 800,000 คน

 

พื้นที่ภายในประกอบด้วย

หอคำหลวง จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัฉริยภาพ และการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แบ่งออกเป็น 8 โซน

 

โซนที่ 1 ฝึกฝนแต่เด็ก

จัดแสดงพระราชประวัติ ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ จนเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ในวโรกาสต่างๆโดยผ่านการฉายวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับพระจริยวัตร

 โซนที่ 2 จิตใจร่าเริง เพื่องานที่ดี

จัดแสดงพระบรมฉายาลักษร์ ขณะทรงงาน และพระอัฉริยภาพแขนงต่างๆอาทิ ด้านศิลปะ ด้านการประดิษฐ์ ด้านกีฬา และดนตรี

โซนที่ 3 ความเพียรเพื่อผู้อื่น

การแสดงแสง สี เสียง ประกอบพระราชดำรัส ในรูปแบบผนังฉลุข้อความ ภาพจิตรกรรมพระมหาชนก

โซนที่ 4 การทรงงานเพื่อผองไทย

แสดงนิทรรศการการทรงงาน อันได้แก่ พระราชกาณียกิจด้านการศึกษา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรนํ้า ด้านพลังงานทดแทน ด้านการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาการเกษตรไทย

โซนที่ 5 คือพลังเกื้อหนุนแผ่นดิน

นำเสนอวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" และ "เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม''

โซนที่ 6 คือพลังเกื้อหนุนของแผ่นดิน

การทรงงานของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เกื้อหนุนการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โซนที่ 7 สืบสานปณิธานกษัตริย์นักพัฒนา

นำเสนอวีดีทัศน์ของ บุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปพัฒนาการนำเสนองานตามแนวพระราชดำริ เสนอวีดีทัศน์ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ประกอบเพลง คำสอนของพ่อ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โซนที่ 8 นิทรรศการภาพถ่าย

จัดแสดงภาพถ่ายความสำเร็จของบุคคล ชุมชน กลุ่มองค์กร ที่น้อมนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ไปพัฒนา ที่แสดงให้เห็นถึงปณิธาน ในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบยั่งยืน

 

 

 

บริหารจัดการ

องค์การมหาชน/องค์กรมหาชน

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

หอคำหลวง สถาปัตยกรรมล้านนา อันวิจิตรตระการตา

 

สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ แสดงวิถีชีวิตเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

 

เรือนไม้ดอก ผสมผสานการจัดแสดงไม้ดอกจากโครงการหลวง

 

เรือนร่มไม้ สวรรค์แห่งพรรณไม้ร่มรื่น

 

โดมไม้เขตร้อน แหล่งรวบรวมเฟิร์นโบราณมากมาย

 

อาคารโลกแมลง สัมผัสแมลงมีชีวิต อาทิ ผีเสื้อ ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้ ฯลฯ

 

อุทยานกล้วยไม้ ชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์

แผนที่

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

334 หมู่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
Telephone : 053 - 114 110
Fax : 053 - 114 196
Website : https://www.royalparkrajapruek.org/Contact
Email : rprp.cnx@gmail.com

วันและเวลาทำการ

 เปิดให้บริการ ตลอดทั้งปี เวลา 08.00 น.-18.00 น. 

 (เฉพาะช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ เปิดบริการ ตั้งแต่ 08.00- 19.00 น.)

 

ค่าเข้าชม

  • ผู้ใหญ่ (อายุ16ปีขึ้นไป) ราคา 50 บาท
  • เด็ก (อายุ7-15ปี) ราคา 25บาท
  • ข้าราชการ นักเรียน-นักศึกษา ผู้สูงอายุ (แสดงบัตรประชาชน) ราคา 25 บาท
  • พระภิกษุ-คนพิการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การเดินทาง

สามารถใช้บริการ แท็กซี่ หรือรถสองแถว (รถสี่ล้อแดง) จากตัวเมืองเชียงใหม่มายังอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ค่าโดยสารแบบเหมา ไป-กลับ ราคา 600 บาท 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถ

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

01 May 2018

30 Sep 2018

13 June 2018
อุทยานหลวงราชพฤกษ์  ขอเชิญสถาบันการศึกษา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ    เข้าร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน สืบสานงานตามแนวพระราชดำริในแหล่งเรียนรู้ยอดนิยมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์  เพื่อส่งเสริมให้ได้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถได้รู้แจ้ง เข้าใจและเข้าถึงศาสตร์ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    และได้ร่วมน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ผ่านการเข้าชมนิทรรศการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ทั้งในด้านการเกษตรสมัยใหม่ และเรียนรู้ซึมซับ ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่าน “หอคำหลวง” สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่:  http://www.royalparkrajapruek.org/Download   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณอมรพรรณ และ คุณศิรชญาณ์ โทร 053-114110-5 ต่อ 1207

23 Jun 2018

13 June 2018
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชวนน้อง ๆ อายุ 6-12 ปี มาสนุกกับกิจกรรมที่จะพาไปเรียนรู้และค้นหาพฤติกรรมของผีเสื้อและแมลงต่างๆ  ใน "ค่ายเรียนรู้วิถีแมลง ปี 2"    สนุกกับการเรียนรู้ไปกับกิจกรรม  อาทิ   Pick a poo อยู่ไหนเอ่ย? ผีเสื้อของหนู เรียนรู้การจับผีเสื้อด้วยสวิง และปัจจัยประกอบที่จะพบผีเสื้อในแต่ละพื้นที่  กิจกรรมกว่าจะเป็นผีเสื้อ How to rise a butterfly เรียนรู้วงจรชีวิตน่ารักๆ ของผีเสื้อ  กิจกรรมบ้านน้อยให้หนอนรัก Homemade for butterfly การประดิษฐ์สร้างสรรค์บ้านให้หนอนผีเสื้อและฝึกการเพาะเลี้ยงหนอนผีเสื้อ  กิจกรรม Photo smart kids เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพแมลง  กิจกรรม Little creators ประดิษฐ์เข็มกลัด แม่เหล็ก กิ๊ฟติดผมรูปแมลงจากวัสดุเหลือใช้  กิจกรรมประดิษฐ์ Terrarium สวนผีเสื้อ กิจกรรม Good luck my butterfly ปล่อยผีเสื้อคืนสู่ธรรมชาติ       การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รอบแรก - วันที่ 8 มิถุนายน รอบที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน  รับจำนวนจำกัดเพียง 25 คนต่อรอบเท่านั้น     วันและเวลาจัดกิจกรรม รอบแรก  วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. รอบที่ 2  วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.   ค่าใช้จ่าย: ค่าลงทะเบียน 800 บาทต่อคน   สอบถามเพิ่มเติม:  คุณพุดตาล ขันเวท หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110 ต่อ 1207 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.royalparkrajapruek.org/Download
pav

/

next