กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา

พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา

10 August 2018

like 278

580 views

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา ตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา อาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2473 (ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7) เพื่อใช้เป็นศาลากลางจังหวัดพังงา เนื่องจากอาคารหลังดังกล่าวมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองพังงา จึงได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรให้เป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อ พ.ศ.2530 และต่อมาจังหวัดพังงาก็ได้ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา โดยเปิดให้เข้าชมในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น.-16.00 น.

อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา เป็นสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม หรือโคโลเนียล ซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากยุโรป ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ชั้นเดียว ทาด้วยสีเหลือง และประดับตราครุฑไว้หน้าอาคาร ภายในอาคารแห่งนี้ถูกแบ่งเป็นห้องต่างๆ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองพังงา ซึ่งมีทั้งหมด 6 ห้อง ดังนี้

ห้องจัดแสดงที่ 1 รู้เรื่องเมืองพังงา : ห้องแรกนี้ จะให้ความรู้พื้นฐานทางภูมิศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดพังงา โดยแบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ส่วน คือ

        ส่วนจัดแสดงที่ 1 รู้เรื่องเมืองพังงา นำเสนอเรื่องที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน แร่ธาตุ และรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย

        ส่วนจัดแสดงที่ 2 มรดกทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว นำเสนอเรื่องทรัพยากรป่าไม้ เขาหินปูน พืชพรรณ และโลกใต้ทะเล รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั่วทุกอำเภอ บางแห่งมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น เขาตะปู หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ฯลฯ

ห้องจัดแสดงที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ : ห้องนี้ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและ พัฒนาการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในเมืองพังงา โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ

        ส่วนจัดแสดงที่ 1 พังงายุคก่อนประวัติศาสตร์ นำเสนอเรื่องราวการค้นพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่กระจายอยู่บริเวณชายฝั่งและเกาะต่างๆ ในอ่างพังงา และมีหุ่นจำลองการเขียนภาพสีบนเพิงผาของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

        ส่วนจัดแสดงที่ 2 พังงายุคประวัติศาสตร์ นำเสนอเรื่องราวความเป็นเมืองท่านานาชาติอายุนับพันปี มีการแสดงเส้นทางสายไหมทางทะเลของโลกยุคโบราณ และแบบจำลองเมืองโบราณทุ่งตึก ซึ่งเป็นสถานีการค้าโบราณที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งบนชายฝั่งอันดามัน นอกจากนี้ ยังมีห้องฉายวิดีทัศน์ ชุด ?ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองพังงา? ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอีกด้วย

ห้องจัดแสดงที่ 3 การเมืองการปกครองและการค้า : แสดงพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองและการค้าในอดีต โดยแบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ส่วน คือ

        ส่วนจัดแสดงที่ 1 การเมืองการปกครอง นำเสนอเรื่องราวพัฒนาการของเมืองสำคัญ 3 เมือง ในจังหวัดพังงา ได้แก่ เมืองพังงา เมืองตะกั่วป่า และเมืองตะกั่วป่า

        ส่วนจัดแสดงที่ 2 การค้า นำเสนอเรื่องราวความเป็นตลาดการค้านานาชาติที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตของจังหวัดพังงา โดยมีสินค้าสำคัญหลายอย่าง เช่น ของป่า เครื่องเทศ ลูกปัดแก้ว-หินสี และแร่ธาตุ เป็นต้น และมีการจัดแสดงพระแสงราชศัสตราประจำเมืองพังงา (จำลอง) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานแก่เจ้าเมืองพังงา ซึ่งเป็นพระแสงราชศัสตราองค์สุดท้ายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ห้องจัดแสดงที่ 4 คนพังงา : ห้องนี้จัดแสดงเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดพังงา ซึ่งประกอบด้วยคนกลุ่มหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน (บาบ๋า-ย่าหยา) และชาวเล นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภาษา ตำนานพื้นบ้าน ศาสนาและความเชื่อของกลุ่มคนต่างๆ ตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงมีการแสดงเครื่องแต่งกายของชนกลุ่มต่างๆ ด้วย

ห้องจัดแสดงที่ 5 มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : ห้องนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวพังงาที่สืบทอดมาแต่ครั้งอดีต ได้แก่ การประกอบอาชีพประมง การเกษตรกรรม การทำเหมืองแร่ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ศิลปะการแสดง และการละเล่นที่สำคัญ เช่น หนังตะลุง โนรา ลิเกป่า รวมถึงมีการจำลองสำรับอาหารพื้นเมืองทั้งคาวและหวานของท้องถิ่นพังงาด้วย

ห้องจัดแสดงที่ 6 เอกลักษณ์สถาปัตยกรรม : ห้องนี้นำเสนอเกี่ยวกับมรดกทางสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่และทรงคุณค่าของจังหวัดพังงา ได้แก่ ศาลากลาง จังหวัดพังงา (หลัง เก่า) จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า (หลังเก่า) วัดเสนานุชรังสรรค์ นอกจากนี้ยังแสดงเรื่องราวของชุมชนเก่าแก่ในเมืองพังงา ได้แก่ เมืองตะกั่วป่าเก่า และบ้านเรือนแบบดั้งเดิมของชาวพังงา 

สถาปัตยกรรมเหล่านี้ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่จะแสดงให้เห็นพัฒนาการของบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย และแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสถาปัตยกรรมของชาวพังงาเป็นอย่างดี

พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคู่เมืองพังงาที่เต็มไปด้วยความรู้เกี่ยวกับจังหวัดพังงาอย่างครอบคลุมรอบด้าน ทั้งด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นมรดกท้องถิ่นที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้มีสัมผัสถึงร่อยรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของเมืองแห่งนี้ และแสดงให้คนทั่วโลกได้เห็นถึงอารยธรรมที่งดงามของแผ่นดินไทย

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

Visual Exhibition

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
Telephone : 075681596
Fax : 075681595
Website : http://www.m-culture.go.th/phangnga

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

เวลา 08.30 - 16.30 น.

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดโทรติดต่อล่วงหน้า

ค่าเข้าชม

ฟรี

การเดินทาง

รถส่วนตัว

รถโดยสารประจำทาง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดโทรติดต่อล่วงหน้า

โทร.076481596

0

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area