กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

15 January 2018

like 44

3,954 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ตั้งอยู่ที่ เทคโนธานี ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่ผู้เข้าชมสามารถมาเรียนรู้และค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ได้แก่

 

                 -  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีเนื้อที่ 18,000 ตร.ม. 

                 -  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มีเนื้อที่ 3,000 ตร.ม. 

                 -  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเนื้อที่ 9,300 ตร.ม. 

                 -  จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 

                 -  โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า มีเนื้อที่ 30,000 ตร.ม.  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

      

 พร้อมกันนั้นยังสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการดำรงชีวิตและพัฒนาในด้านต่างๆ ภายใต้กรอบแนวคิด “อพวช. ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน”  

 

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 

         พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบในปี พ.ศ. 2543 ชุดนิทรรศการที่จัดแสดงภายในอาคาร เน้นการใช้สื่อหลากหลายเพื่อให้ผู้ชมสามารถค้นพบ ทดลองและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างสนุกสนาน ขณะเดียวกันก็เข้าใจ เห็นความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน

          ชุดนิทรรศการที่จัดแสดงภายในอาคารประกอบด้วย 6 หัวข้อหลักได้แก่ นักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับประเทศไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวิตประจำวันและเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย  

 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

      พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งที่ 2 ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของไทย บนเนื้อที่กว่า 1,100 ตร.ม. ซึ่งนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงภายในจะทำให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยา นับตั้งแต่การกำเนิดโลกสิ่งมีชีวิต ที่ต้องอาศัยการวิวัฒนาการผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน จนถึงความหลากหลายทางชีวภาพของไทย โดยนิทรรศการแต่ละส่วนจะมีการนำเสนอความรู้ในรูปแบบที่แปลกใหม่ ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ประกอบด้วยชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์และสื่อประสม ที่สามารถโต้ตอบกับผู้เข้าชมได้ โดยแต่ละเครื่องนั้น จะมีวิธีใช้งานที่ง่ายและมีคำอธิบายอยู่ในตัวเอง  

 

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

        พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี รังสิต คลองห้า ปทุมธานี เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น 9,300 ตารางเมตร โดยนำเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบที่สนุกสนานผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยชิ้นงาน นิทรรศการที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการสัมผัส ทดลองด้วยตนเองกว่า 50 ชิ้นงาน วัตถุตัวอย่าง อาทิ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มนุษย์พัฒนาขึ้นใช้อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนการนำเสนอในรูปของภาพยนตร์ วิดีโอ ที่มีเนื้อหาสาระ อธิบายหลักการทำงานของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็นโซนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีแต่ละชนิด ซึ่งนิทรรศการหลักของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยทั้งหมด 5 โซน คือ  เทคโนโลยีการสื่อสารยุคก่อนประวัติศาสตร์, เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่, เทคโนโลยีการคำนวณ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนิทรรศการหลักที่นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่จัดแสดงกว่า 9,000 ตารางเมตรแล้ว พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการในวาระและโอกาสต่าง ๆ

 

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร

            ตั้งอยู่บนพื้นที่   3,000  ตารางเมตร บริเวณชั้น 4 ของอาคารจัตุรัสจามจุรี บนถนนพระรามที่ 4  และสามย่าน ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแนวใหม่ที่รวบรวมความทันสมัยมาไว้ ณ ที่แห่งนี้  อาทิ สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียง   ร้านหนังสือคุณภาพจากทั่วประเทศ  เครื่องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการร้านอาหารนานาชนิด  สามารถเดินทางมาด้วยระบบคมนาคมที่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัว รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า BTS  และมีรถประจำทางผ่านถึง  27 สายแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างแห่งใหม่ ศูนย์รวมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ สร้างจินตนาการ แรงบันดาลใจ ให้กับเด็ก เยาวชน   รวมทั้งเป็นทางเลือกให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจ อย่างมีคุณภาพ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน อพวช. สร้างสรรค์นิทรรศการและกิจกรรมในจัตุรัสวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับ Life Style ของคนเมืองโดยเฉพาะ ด้วยชิ้นงานวิทยาศาสตร์แบบ interactive   ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุด ซึ่งแตกต่างจากชิ้นงานของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า ปทุมธานี แม้ยังคงแนวคิดของการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมให้สามารถทดลอง สัมผัส เรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แนวใหม่ที่ อพวช.และไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อน 

 

บริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

เกษตร, วิทยาศาสตร์, การแพทย์, เทคโนโลยี, ชีวิตและธรรมชาติ

แผนที่

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Telephone : 0 2577 9999 ต่อ 2122 หรือ 2123 โทรสาร 0 2577 9911 หรือ 0 2577 6588
Website : http://www.nsm.or.th/

วันและเวลาทำการ

คลองห้า ปทุมธานี
เปิดให้บริการ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
      เปิดให้บริการวันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. 
      วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น. 
      หยุดวันจันทร์

จัตุรัสวิทยาศาสตร์
            เปิดให้บริการทุกวัน
            : จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.30 น.  
            : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.30 -18.30 น.

 

ค่าเข้าชม

คลองห้า ปทุมธานี

บัตรรวม 3 พิพิธภัณฑ์   ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์   100 บาท

นักเรียน นักศึกษาปริญญาตรี(ไม่เกิน 24 ปี* โปรดแสดงบัตร)  /ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  *เข้าชมฟรี

 

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.  : จามจุรีสแควร์  สามย่าน 

นิทรรศการทั่วไป ไม่มีค่าเข้าชม (นิทรรศการสนุกกับ10 อาชีพ และนิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว)

นิทรรศการพิเศษ บทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)  : 

                            -เด็ก 50 บาท(ภาษาอังกฤษ 100 บาท)  

                            -ผู้ใหญ่ 100 บาท (ภาษาอังกฤษ 150 บาท) 

 

การเดินทาง

1. เส้นทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลี้ยวซ้ายผ่านวัดธรรมกาย อ. คลองหลวง - หนองเสือ ถึงทางแยก แยกซ้ายไปหนองเสือ ให้เลี้ยวขวาไปพิพิธภัณฑ์ฯ ระยะทาง 2 กม. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ซ้ายมือ 

 2. เส้นทางฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลี้ยวซ้ายถนนรังสิต - นครนายก เส้นทางเดียวกันกับดรีมเวิลด์ โดยดรีมเวิลด์จะอยู่ระหว่างคลอง 3 กับ คลอง 4 ตรงไปเรื่อยๆ สังเกตถนนวงแหวนตะวันออกคร่อมอยู่ ตรงไปอีก 200 เมตร เจอสะพานคลอง 5 ลงสะพานชิดซ้าย เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอีก 4 กม. เลี้ยวขวาเข้าเทคโนธานี (ถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ายเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ)

ตารางการเดินรถ Shuttle Bus

ออกจากถนนโยธี หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์  ถึงองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า

สองรอบเวลาดังนี้ 09.30 น. และ 11.00 น.

ออกจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ – ถนนโยธี หน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์

สองรอบเวลาดังนี้ 14:30น. และ 16:30 น.

จุดจำหน่ายตั๋ว ทั้งเที่ยวไป และกลับ อยู่ที่ห้องจำหน่ายบัตรบริเวณทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์

จุดจอดรถที่ อพวช. อยู่ตรงทางเข้าพิพิธภัณฑ์ ทั้งเที่ยวไปและกลับ

**ให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์**

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ สามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2122 และ 2123

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

7

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
news
อพวช. ร่วมกับ ไทยพาณิชย์ จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จากพระราชกรณียกิจที่ทรงใช้หลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรทั่วแผ่นดินไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในชื่อชุด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน” เพื่อนำเสนอพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ซึ่งธนาคารฯ และอพวช. ได้ร่วมกันจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๐ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยกำหนดจัดให้มีพิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์ และสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ (คนกลาง) และนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (คนที่ ๓ ซ้ายมือ) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์ และสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา สำหรับในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในชื่อชุด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน” เพื่อเป็นการถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพสกนิกร ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ทรงพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องดิน น้ำ ป่าไม้ พลังงาน ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ผู้เข้าชมงานโดยเฉพาะเยาวชนจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในนิทรรศการ” นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ในหลากหลายเรื่องราวที่สร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ ๑๐ เพื่อให้ผู้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ได้เรียนรู้ และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่แฝงอยู่รอบ ๆ ตัวเสมอ ในปีนี้เราได้น้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยจัดแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของพระองค์ท่าน รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริอีกมากมายที่ได้สร้างประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด อาทิ โครงการที่เกี่ยวกับการสื่อสารและนวัตกรรม น้ำ ดิน ป่าไม้ และพลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรมท่องโลกการเรียนรู้กับพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย กิจกรรม 3D Printing และกิจกรรมประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา โดยการจัดนิทรรศการและกิจกรรมในครั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านโครงการในพระราชดำริต่างๆ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงสร้างประโยชน์และความสุขให้ประชาชน และสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างจะมีคุณค่าอยู่ในใจของเราคนไทยตราบนานเท่านาน” ภายในนิทรรศการนำเสนอ พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านการสื่อสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ พลังงานทดแทน ที่ได้ทรงนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้พัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนับพันโครงการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกร เป็นต้น โดยจัดแสดงในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ ประกอบสื่อมัลติมีเดีย และชิ้นงานวิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าชมได้มีปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการ อาทิ ฟังพระสุรเสียง VR009 ผ่านเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมปฏิบัติการสืบสานศาสตร์พระราชา ประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา รับของที่ระลึกที่จัดทำด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 3D printing เช่น กล้องถ่ายภาพ, เรือใบ, สุนัขทรงเลี้ยง, แผนที่ประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรม Science walk rally หาคำตอบจากนิทรรศการ ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม นิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน” จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดธนาคาร ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๕๔๔-๓๘๕๘  
pav

/

next