กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

08 June 2018

like 252

1,919 views

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นที่ประทับระหว่างเสด็จแปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อน
เนื่องจากในช่วงนั้นทรงพระประชวร แพทย์หลวงจึงถวายคำแนะนำให้เสด็จไปประทับ
ณ สถานที่ตากอากาศชายทะเล
ดังนั้นจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้นาย อี. ฟอร์โน (E. Forno)
และนายแอร์โกเล มันเฟรดี (Ercole Manfredi) สถาปนิกชาวอิตาลีออกแบบตามแนวความคิด
ของพระองค์ท่าน ซึ่งได้ทรงร่างแผนผังด้วยพระองค์เองพระราชทานให้สถาปนิกนำไปออกแบบ
รายละเอียด และได้ดำเนินการก่อสร้างในปี
พุทธศักราช ๒๔๖๖-๒๔๖๗

พระราชนิเวศน์แห่งนี้ ประกอบด้วยพระที่นั่ง ๓ หมู่ ได้แก่
หมู่พระที่นั่งสมุทรพิมาน เป็นส่วนของฝ่ายใน ตั้งอยู่ทางทิศใต้
หมู่พระที่นั่งพิศาลสาคร เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ ณ
ส่วนกลาง และสโมสรเสวกามาตย์ เป็นอาคารโถง มี ๒ ชั้น ใช้เป็นโรงละครและท้องพระโรง
พระที่นั่งเหล่านี้เชื่อมต่อถึงกันด้วยสะพานไม้มีหลังคาคลุม
สำหรับตัวอาคารเป็นอาคารยกพื้นสูง สร้างด้วยไม้สักทอง ตอม่อเป็นเสาคอนกรีต
หลังคามุงกระเบื้องว่าวโดยรวมมีลักษณะโปร่ง
เบา เหมาะกับภูมิอากาศ และบรรยากาศของชายทะเล

ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของพระราชนิเวศน์ฯ คือมีการออกแบบเพื่อกันมด
เพราะบริเวณนี้มีมดดำชุกชุม สถาปนิกจึงได้ออกแบบให้ที่โคนเสาทุกต้น
และที่แนวผนังส่วนที่ติดพื้นดิน ทำเป็นขอบปูนยกสูงขึ้นโดยรอบ
เพื่อเป็นที่ใส่น้ำกันมดขึ้นอาคารดังกล่าว

อาคารอีกหลังหนึ่งที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
คือบ้านเจ้าพระยารามราฆพ ซึ่งเป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึ้นเป็นที่พักของเจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ) ซึ่งดำรงตำแหน่งสมุหราช
องครักษ์และเป็นมหาดเล็กหัวหน้าห้องพระบรรทม ลักษณะเป็นอาคารยกพื้นสูงมีระเบียงกว้าง
ผนังก่ออิฐโชว์แนวอาคารนี้แยกออกไปจากบริเวณพระราชนิเวศน์ฯ แต่สามารถมองเห็นกันได้
และติดต่อกันโดยใช้สัญญานโคมไฟสี ซึ่งชักบนเสาเหนือศาลาลงสรง
ถ้าเป็นไฟสีเหลืองหมายความว่ากำลังแต่งพระองค์ ถ้าเป็นไฟสีเขียวหมายถึงเสด็จเข้าโต๊ะ
เสวยพระกระยาหารค่ำแล้ว

ในปัจจุบันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ในความดูแลของกองกำกับการ 1
กองบังคับการฝึกพิเศษ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยมีการอนุรักษ์อาคารให้อยู่ในสภาพคงเดิมและภายในยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศแบบเดิม

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

1.หมู่อาคารพระที่นั่ง สถาปัตยกรรม

2.สิ่งแวดล้อม

3.ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี 

4. นิทรรศการธรรมราชา 

5. นิทรรศการคลังข้อมูล

6. นิทรรศการธรรมิกราช ๑๐ รัชกาล

แผนที่

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

๑๒๘๑ (ในค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
Telephone : 0-3250-8444-5
Fax : 0-3250-8039
Website : http://www.mrigadayavan.or.th/history.php
Email : mrigadayavanpalace@gmail.com

วันและเวลาทำการ

 

เปิดวันพฤหัสบดี ถึง วันอังคาร เปิดจำหน่ายบัตรเข้าเยี่ยมชม เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ปิดทุกวันพุธ 

*หมายเหตุ ถ้ามีการปิดงดเยี่ยมชม จะมีการแจ้งป้ายประชาสัมพันธ์และโพสต์บนเว็บไซต์หรือสังคมออนไลน์

 

การแต่งกายเข้าเยี่ยชม

แต่งกายให้สุภาพ กางเกง หรือ กระโปรง คลุมหัวเข่า เสื้อมีแขน 
ชุดไม่ขาด ไม่บาง 

ค่าเข้าชม

เด็กอายุ (๑๐-๑๔) ๑๕ บาท  ผู้ใหญ่ ๓๐ บาท
(สำหรับเข้าเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ ด้านล่าง)

ถ้าต้องการเดินขึ้นชมหมู่พระที่นั่งฯ ต้องบริจาคเพิ่มอีกคนละ ๓๐ บาท 
(ในการขึ้นชมอาจจะงดขึ้นชม เนื่องจากบูรณะหรือฝนตก)
(สำหรับการขึ้นชมหมู่พระที่นั่ง ฯ ไม่สามารถจองรอบขึ้นชมได้)

ในช่วงนี้ อยู่ในกระบวนการขั้นตอนบูรณะ หากสนใจขึ้นชมหมู่พระที่นั่งฯ ให้ทำเรื่องนัดหมาย
สถาปนิกอนุรักษ์ เพื่อนำชมเป็นกรณีพิเศษ แล้วทางเราจะจัดคณะขึ้นชมให้ 

การขึ้นชมหมู่พระที่นั่ง ฯ 
เริ่มรอบแรก เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา (รอบละ ๑๕ คน ห่างกัน ๑๕ นาที) 
จำกัดจำนวนขึ้นชม  ๔๓๕ คน ต่อวัน 
**หมายเหตุ จำนวนในการขึ้นชมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ถ้าต้องการขึ้นชมหมู่พระที่นั่งฯ 
สำหรับการเข้าร่วมศึกษากระบวนการบูรณะบนหมู่พระที่นั่งฯ
กรุณาทำหนังสือแจ้งความจำนงสามารถติดต่อได้ที่
สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤค่ทายวัน
*เพื่อศึกษาร่วมกับสถาปนิกอนุรักษ์ (เป็นกรณีพิเศษ)
เฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
วันละ ๒ รอบ ประมาณรอบละ ๒ ชั่วโมง
รอบเช้า ๙.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ นาฬิกา
รอบบ่าย ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา
จำกัดจำนวนประมาณ รอบละ ๑๕ คน
(ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวันที่และรอบเวลา)

ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมศึกษา
งานบูรณะบนหมู่พระที่นั่งฯ ท่านละ ๓๐๐ บาท

(ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพบนหมู่พระที่นั่งฯ) 

การเดินทาง

1.รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.ชะอำ ใช้ ถ.เพชรเกษม ผ่านสี่แยกชะอำ โรงแรมรีเจนท์ชะอำ จนถึงหลัก กม.216 ซ้ายมือจะเป็นประตูทางเข้า ค่ายพระรามหก เข้าไปประมาณ 3 กม. มีป้ายบอกเป็นระยะ พระราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ริมทะเล 

2.รถโดยสารสาธารณะขึ้นรถสายเพชรบุรี - หัวหิน หรืออาจนั่งรถตู้หน้าเซ็นจูรี่สายหัวหิน ลงตรงหาดชะอำแล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มาส่งเที่ยวเดียว ราคาประมาณ 60 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม อย่างน้อยล่วงหน้า ๗ วัน 
ส่งมาทางโทรสาร (FAX) ๐๓๒ ๕๐๘ ๐๓๙ หรือ ทางอีเมล mrigadayavanpalace@gmail.com
(ในกรณีทำหนังสือส่งเข้ามา มีมัคคุเทศก์บรรยายความเป็นมา เฉพาะบริเวณด้านล่าง)
(ชำระค่าเข้าเยี่ยมชม ตามจำนวนจริงที่เข้าเยี่ยมชม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
แจ้งวันที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เข้าเยี่ยมชม และ จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีรถเข็นให้ยืมใช้ (view chair)

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area
Activities

01 Jul 2017

01 June 2017
สักการะต้นไม้ และหมู่พระที่นั่ง 2560

22 Apr 2017

15 April 2017
ขอเชิญร่วมโครงการอ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือ | นิตยสาร a day และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ : “พระมหาชนก”  วิทยากร นายจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย) สามารถสำรองที่นั่งได้โดยแจ้งชื่อ มาทางข้อความเพจนี้ สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ๑๒๘๑ ถนนเพชรเกษม (ในค่ายพระราม ๖) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕, ๐๙๐.๙๕๔.๕๐๐๐, ๐๙๐.๙๕๙.๑๐๐๐, ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๓-๕www.mrigadayavan.or.th Email: mrigadayavanpalace@gmail.com

22 Apr 2017

15 April 2017
ขอเชิญร่วมโครงการอ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือ | นิตยสาร a day และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ : “พระมหาชนก”  วิทยากร นายจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย) สามารถสำรองที่นั่งได้โดยแจ้งชื่อ มาทางข้อความเพจนี้ สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ๑๒๘๑ ถนนเพชรเกษม (ในค่ายพระราม ๖) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕, ๐๙๐.๙๕๔.๕๐๐๐, ๐๙๐.๙๕๙.๑๐๐๐, ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๓-๕www.mrigadayavan.or.th Email: mrigadayavanpalace@gmail.com
pav

/

next