กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

02 August 2018

like 356

2,424 views

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นที่ประทับระหว่างเสด็จแปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อน
เนื่องจากในช่วงนั้นทรงพระประชวร แพทย์หลวงจึงถวายคำแนะนำให้เสด็จไปประทับ
ณ สถานที่ตากอากาศชายทะเล
ดังนั้นจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้นาย อี. ฟอร์โน (E. Forno)
และนายแอร์โกเล มันเฟรดี (Ercole Manfredi) สถาปนิกชาวอิตาลีออกแบบตามแนวความคิด
ของพระองค์ท่าน ซึ่งได้ทรงร่างแผนผังด้วยพระองค์เองพระราชทานให้สถาปนิกนำไปออกแบบ
รายละเอียด และได้ดำเนินการก่อสร้างในปี
พุทธศักราช ๒๔๖๖-๒๔๖๗

พระราชนิเวศน์แห่งนี้ ประกอบด้วยพระที่นั่ง ๓ หมู่ ได้แก่
หมู่พระที่นั่งสมุทรพิมาน เป็นส่วนของฝ่ายใน ตั้งอยู่ทางทิศใต้
หมู่พระที่นั่งพิศาลสาคร เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ ณ
ส่วนกลาง และสโมสรเสวกามาตย์ เป็นอาคารโถง มี ๒ ชั้น ใช้เป็นโรงละครและท้องพระโรง
พระที่นั่งเหล่านี้เชื่อมต่อถึงกันด้วยสะพานไม้มีหลังคาคลุม
สำหรับตัวอาคารเป็นอาคารยกพื้นสูง สร้างด้วยไม้สักทอง ตอม่อเป็นเสาคอนกรีต
หลังคามุงกระเบื้องว่าวโดยรวมมีลักษณะโปร่ง
เบา เหมาะกับภูมิอากาศ และบรรยากาศของชายทะเล

ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของพระราชนิเวศน์ฯ คือมีการออกแบบเพื่อกันมด
เพราะบริเวณนี้มีมดดำชุกชุม สถาปนิกจึงได้ออกแบบให้ที่โคนเสาทุกต้น
และที่แนวผนังส่วนที่ติดพื้นดิน ทำเป็นขอบปูนยกสูงขึ้นโดยรอบ
เพื่อเป็นที่ใส่น้ำกันมดขึ้นอาคารดังกล่าว

อาคารอีกหลังหนึ่งที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
คือบ้านเจ้าพระยารามราฆพ ซึ่งเป็นบ้านที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึ้นเป็นที่พักของเจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ) ซึ่งดำรงตำแหน่งสมุหราช
องครักษ์และเป็นมหาดเล็กหัวหน้าห้องพระบรรทม ลักษณะเป็นอาคารยกพื้นสูงมีระเบียงกว้าง
ผนังก่ออิฐโชว์แนวอาคารนี้แยกออกไปจากบริเวณพระราชนิเวศน์ฯ แต่สามารถมองเห็นกันได้
และติดต่อกันโดยใช้สัญญานโคมไฟสี ซึ่งชักบนเสาเหนือศาลาลงสรง
ถ้าเป็นไฟสีเหลืองหมายความว่ากำลังแต่งพระองค์ ถ้าเป็นไฟสีเขียวหมายถึงเสด็จเข้าโต๊ะ
เสวยพระกระยาหารค่ำแล้ว

ในปัจจุบันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ในความดูแลของกองกำกับการ 1
กองบังคับการฝึกพิเศษ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยมีการอนุรักษ์อาคารให้อยู่ในสภาพคงเดิมและภายในยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศแบบเดิม

บริหารจัดการ

มูลนิธิ/มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

Visual Exhibition

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

1.หมู่อาคารพระที่นั่ง สถาปัตยกรรม

2.สิ่งแวดล้อม

3.ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี 

4. นิทรรศการธรรมราชา 

5. นิทรรศการคลังข้อมูล

6. นิทรรศการธรรมิกราช ๑๐ รัชกาล

แผนที่

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

๑๒๘๑ (ในค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
Telephone : 0-3250-8444-5
Fax : 0-3250-8039
Website : http://www.mrigadayavan.or.th/history.php
Email : mrigadayavanpalace@gmail.com

วันและเวลาทำการ

 

เปิดวันพฤหัสบดี ถึง วันอังคาร เปิดจำหน่ายบัตรเข้าเยี่ยมชม เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ปิดทุกวันพุธ 

*หมายเหตุ ถ้ามีการปิดงดเยี่ยมชม จะมีการแจ้งป้ายประชาสัมพันธ์และโพสต์บนเว็บไซต์หรือสังคมออนไลน์

 

การแต่งกายเข้าเยี่ยชม

แต่งกายให้สุภาพ กางเกง หรือ กระโปรง คลุมหัวเข่า เสื้อมีแขน 
ชุดไม่ขาด ไม่บาง 

ค่าเข้าชม

เด็กอายุ (๑๐-๑๔) ๑๕ บาท  ผู้ใหญ่ ๓๐ บาท
(สำหรับเข้าเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ ด้านล่าง)

ถ้าต้องการเดินขึ้นชมหมู่พระที่นั่งฯ ต้องบริจาคเพิ่มอีกคนละ ๓๐ บาท 
(ในการขึ้นชมอาจจะงดขึ้นชม เนื่องจากบูรณะหรือฝนตก)
(สำหรับการขึ้นชมหมู่พระที่นั่ง ฯ ไม่สามารถจองรอบขึ้นชมได้)

ในช่วงนี้ อยู่ในกระบวนการขั้นตอนบูรณะ หากสนใจขึ้นชมหมู่พระที่นั่งฯ ให้ทำเรื่องนัดหมาย
สถาปนิกอนุรักษ์ เพื่อนำชมเป็นกรณีพิเศษ แล้วทางเราจะจัดคณะขึ้นชมให้ 

การขึ้นชมหมู่พระที่นั่ง ฯ 
เริ่มรอบแรก เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา (รอบละ ๑๕ คน ห่างกัน ๑๕ นาที) 
จำกัดจำนวนขึ้นชม  ๔๓๕ คน ต่อวัน 
**หมายเหตุ จำนวนในการขึ้นชมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ถ้าต้องการขึ้นชมหมู่พระที่นั่งฯ 
สำหรับการเข้าร่วมศึกษากระบวนการบูรณะบนหมู่พระที่นั่งฯ
กรุณาทำหนังสือแจ้งความจำนงสามารถติดต่อได้ที่
สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤค่ทายวัน
*เพื่อศึกษาร่วมกับสถาปนิกอนุรักษ์ (เป็นกรณีพิเศษ)
เฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
วันละ ๒ รอบ ประมาณรอบละ ๒ ชั่วโมง
รอบเช้า ๙.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ นาฬิกา
รอบบ่าย ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา
จำกัดจำนวนประมาณ รอบละ ๑๕ คน
(ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวันที่และรอบเวลา)

ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมศึกษา
งานบูรณะบนหมู่พระที่นั่งฯ ท่านละ ๓๐๐ บาท

(ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพบนหมู่พระที่นั่งฯ) 

การเดินทาง

1.รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.ชะอำ ใช้ ถ.เพชรเกษม ผ่านสี่แยกชะอำ โรงแรมรีเจนท์ชะอำ จนถึงหลัก กม.216 ซ้ายมือจะเป็นประตูทางเข้า ค่ายพระรามหก เข้าไปประมาณ 3 กม. มีป้ายบอกเป็นระยะ พระราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ริมทะเล 

2.รถโดยสารสาธารณะขึ้นรถสายเพชรบุรี - หัวหิน หรืออาจนั่งรถตู้หน้าเซ็นจูรี่สายหัวหิน ลงตรงหาดชะอำแล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มาส่งเที่ยวเดียว ราคาประมาณ 60 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะจะต้องทำหนังสือก่อนขอเข้าเยี่ยมชม อย่างน้อยล่วงหน้า ๗ วัน 
ส่งมาทางโทรสาร (FAX) ๐๓๒ ๕๐๘ ๐๓๙ หรือ ทางอีเมล mrigadayavanpalace@gmail.com
(ในกรณีทำหนังสือส่งเข้ามา มีมัคคุเทศก์บรรยายความเป็นมา เฉพาะบริเวณด้านล่าง)
(ชำระค่าเข้าเยี่ยมชม ตามจำนวนจริงที่เข้าเยี่ยมชม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
แจ้งวันที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เข้าเยี่ยมชม และ จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

มีรถเข็นให้ยืมใช้ (view chair)

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

1

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

01 Jul 2017

01 June 2017
สักการะต้นไม้ และหมู่พระที่นั่ง 2560

22 Apr 2017

15 April 2017
ขอเชิญร่วมโครงการอ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือ | นิตยสาร a day และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ : “พระมหาชนก”  วิทยากร นายจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย) สามารถสำรองที่นั่งได้โดยแจ้งชื่อ มาทางข้อความเพจนี้ สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ๑๒๘๑ ถนนเพชรเกษม (ในค่ายพระราม ๖) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕, ๐๙๐.๙๕๔.๕๐๐๐, ๐๙๐.๙๕๙.๑๐๐๐, ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๓-๕www.mrigadayavan.or.th Email: mrigadayavanpalace@gmail.com

22 Apr 2017

15 April 2017
ขอเชิญร่วมโครงการอ่านหนังสือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือ | นิตยสาร a day และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือนเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ : “พระมหาชนก”  วิทยากร นายจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย) สามารถสำรองที่นั่งได้โดยแจ้งชื่อ มาทางข้อความเพจนี้ สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ๑๒๘๑ ถนนเพชรเกษม (ในค่ายพระราม ๖) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕, ๐๙๐.๙๕๔.๕๐๐๐, ๐๙๐.๙๕๙.๑๐๐๐, ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๓-๕www.mrigadayavan.or.th Email: mrigadayavanpalace@gmail.com
pav

/

next