กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เมืองเลย

พิพิธภัณฑ์เมืองเลย

31 August 2018

like 250

898 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เมืองเลย  เกิดจากการที่จังหวัดเลย  ได้ปรับปรุง อาคารศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า)ซึ่งเคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดเลย  ระหว่างวันที่ 6-7  พฤศจิกายน  2498  และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ในครั้งนี้จึงได้มีการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ  84  พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และนำเอาพระบรมฉายาลักษณ์ ประดิษฐานไว้ให้พสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวเมืองเลย ได้มีการเชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นักประวัติศาสตร์ได้ปรึกษา หารือ สืบค้นหาหลักฐานแล้วกำหนดโซนการเรียนรู้ เป็น 7 โซน  ได้แก่

 

 โซนที่ 1  มารู้จักเมืองเลย  แสดงสัญลักษณ์ของจังหวัดเลยที่เป็นเอกลักษณ์ของคนเมืองเลย  ได้แก่  พระธาตุศรีสองรัก อุเทสิกเจดีย์ ที่สร้างโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) เมื่อปี พ.ศ. 2103

 

 โซน 2 ย้อนประวัติศาสตร์  นำหลักฐานทางโบราณคดีที่มีตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์มาแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์คนเมืองเลย

 

 โซนที่ 3 รวมเผ่าชนทุกเหล่านำภาพจำลองของเผ่าพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งได้แก่ ไทเลย ไทยพวน ไทดำ ไทเลยเชื้อสายเวียดนาม

 

โซนที่ 4 วัฒนธรรมก่อกำเนิดเมืองเลยผู้ชมจะเห็นถึงประเพรีวัฒนธรรมฮีตสิบสองคองสิบสี่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากชาวอีสานอื่นๆ วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

 

โซนที่ 5 ยุทธศาสตร์และอาณาเขต สภาพทางธรณีวิทยาที่มีความหลากหลายทั้งภูเขาสูง ที่ราบเชิงเขาที่ราบลุ่ม และแม่น้ำทำให้จังหวัดเลยมีคำขวัญว่า “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม” การเป็นเมืองชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึง 194 กิโลเมตร และมีช่องทางติดต่อค้าขายกันตลอดแนว

 

โซนที่ 6 การบริการและการปกครองลำดับเหตุการณ์สำคัญของการตั้งเมือง ตั้งแต่สมัยบูรณาญาสิทธิราช  จนกระทั้งสมัยการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

โซนที่ 7 สรรเสริญพระบารมี ห้องนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดเลยครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 แล้วเสด็จลงพลับพลาที่ประทับหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวจังหวัดเลยที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างคับคั่ง เต็มสนาม

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

แผนที่

พิพิธภัณฑ์เมืองเลย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

อาคารที่ว่าการอำเภอเมือง(หลังเก่า), ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

ประสานเจ้าหน้าที่  กองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  โทร. 042-811053

5

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area