กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

16 January 2018

like 2

49 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center)

เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทยและยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาวิทยาการของประเทศ ภายในโรงพิมพ์ธนบัตรมีห้องมั่นคง เดิมเก็บรักษาธนบัตรของประเทศซึ่งเป็นเขตหวงห้ามเฉพาะ อาคารแห่งนี้จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 50 ปีแต่โครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงและความงดงามทางสถาปัตยกรรม มีความโดดเด่นที่หลังคาคอนกรีตทรงโค้ง ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีพื้นที่ 3 ส่วนหลักได้แก่ 

1. ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ใช้พื้นที่ 2 ชั้น เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและคลังข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร โดยมีทั้งหนังสือ สื่อวีดีทัศน์ ฯลฯ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับห้องสมุดชั้นนำทั่วโลกกว่า 7,000 แห่ง และมีพื้นที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีห้องประชุมรองรับทีมที่ต้องการทำงานศึกษาวิจัยแบบ co-working space และห้องฉายภาพยนตร์ นอกจากนี้ ยังมีมุมนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชยผู้ก่อตั้ง ธปท. ซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์การก่อตั้งธนาคารกลางภายใต้บริบทที่ท้าทายซึ่งยังมีความร่วมสมัย  

2. พิพิธภัณฑ์ ธปท. ตั้งอยู่ในห้องมั่นคงของโรงพิมพ์ธนบัตร ปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ครอบคลุมเรื่องราวเงินตราตั้งแต่ยุคก่อนรัฐไทยจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเงินตราและความเชื่อมโยงของบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนความท้าทายในการดูแลเสถียรภาพการเงินของประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่ง 

3. นิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ เช่น นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนทางการเงินที่ดี เข้าใจความเสี่ยงและกลโกงทางการเงินใหม่ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ห้องเก็บรักษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ต้นฉบับสำหรับนักวิชาการในการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งนิทรรศการหมุนเวียนอื่นๆ และกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (edutainment) เช่น กิจกรรมวันเด็ก การแข่งขันตอบคำถามหรือประกวดโครงการที่สร้างการเรียนรู้ การเสวนาโดยนักคิด นักเขียน และศิลปิน

บริหารจัดการ

หน่วยงานอิสระ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

ชีวประวัติ, ประวัติศาสตร์ และ โบราณคดี

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

นิทรรศการโรงพิมพ์ธนบัตร : จัดแสดงให้เห็นถึงการออกแบบธนบัตร เครื่องพิมพ์ธนบัตรรุ่นแรกจำนวน 3 เครื่อง ซึ่งต้องใช้ประกอบกันเพื่อพิมพ์ธนบัตร 1 ฉบับ ได้แก่ เครื่องพิมพ์สีพื้น เครื่องพิมพ์เส้นนูน และเครื่องพิมพ์เลขหมายลายเซ็น พร้อมทั้งวีดีทัศน์ แบบ switchable glass ที่เล่าเรื่องราวการก่อตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของไทย เพื่อความภาคภูมิใจร่วมกัน

นิทรรศการห้องเรื่องเล่า ธปท. : จัดแสดงวีดีทัศน์ภารกิจหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ โดยจัดแสดงภายใน ห้องมั่นคง” ซึ่งเคยใช้เป็นที่เก็บธนบัตร และสิ่งพิมพ์มีค่าของธนาคาร เป็นหนึ่งในห้องที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของประเทศ โดยภายในยังคงลักษณะเดิมของห้องเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเสาหรือประตูเหล็กนิรภัย

นิทรรศการเงินตรา :  จัดแสดงในพื้นที่ 2 ชั้น เริ่มต้นตั้งแต่การจัดแสดงเหรียญลิเดียที่มีอายุ 2,600 ปี ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเหรียญกษาปณ์ของโลก เรื่อยมาจนถึงเหรียญและเงินรูปแบบต่าง ๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งมีอาณาจักรต่าง ๆ เช่น ทวารวดี ศรีวิชัย ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ต้อนตัน (รัชกาลที่ 3)

ถัดมาเป็นนิทรรศการรวบรวมธนบัตรไทยที่สมบูรณ์ที่สุด ตั้งแต่ธนบัตรแบบหนึ่งจนถึงแบบปัจจุบัน จัดแสดงควบคู่ไปกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รวมทั้งธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่จัดทำขึ้นในโอากาสพิเศษต่าง ๆ เช่น เหรียญทองคำและพันธบัตรทองคำ เป็นต้น 

นิทรรศการบทบาทหน้าที่ของ ธปท. : จัดแสดงภารกิจในการดำเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ที่มีนัยต่อเศรษฐกิจและประชาชน ตลอดจนกรอบ กลไก และเครื่องมือในการทำนโยบาย ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจโดยมีสื่อการเรียนรู้ อาทิ เกมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถทดลองเล่นได้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีวีดิทัศน์สัมภาษณ์อดีตผู้ว่าการและบันทึกเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในสมัยต่าง ๆ ของประเทศให้เรียนรู้และศึกษาอีกด้วย

 

ทั้งนี้ พื้นที่จัดแสดงทั้งหมดออกแบบให้รองรับประชาชนทุกกลุ่ม มีลิฟต์บริการสำหรับผู้นั่งวีลแชร์ มีอักษรเบรลล์ และแบบจำลองเงินตราสำหรับผู้พิการทางสายตา และระบบ QR code เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน BOT Museum

 

แผนที่

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : 02-356 7766
Website : http://www.botlc.or.th

วันและเวลาทำการ

ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย : เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.30-20.00 น.

บริการ บุคคลทั่วไป สมาชิก
(1,500 บาท/ปี)
อ่านหนังสือในห้องสมุด ฟรี ฟรี
ห้อง Multimedia ฟรี ฟรี
บริการยืมคืนหนังสือ* x ฟรี
บริการค้นคว้า e-Resource* x ฟรี
บริการ wifi พื้นที่ Econ Connect x ฟรี
Idea Box Size 4 ที่นั่ง (4 ห้อง) 300 บาท/ชม. 150 บาท/ชม.
Idea Box Size 8 ที่นั่ง (3 ห้อง) 500 บาท/ชม. 250 บาท/ชม.
Auditorium 80 ที่นั่ง (1 ห้อง) 6,000 บาท/ชม. 2,300 บาท/ชม.

* ในกรณีที่มีเป็นการยืมคืนหนังสือระหวา่งห้องสมุด จะมีค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมตามที่ห้องสมุดแต่ละแห่งกำหนด
.
 

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย : เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 น. (นำชมรอบสุดท้าย 14.30 น.)

ทั้งนี้ เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2561 สามารถเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การชมพิพิธภัณฑ์ต้องเข้าชมตามรอบเวลา วันละ 6 รอบ รอบละไม่เกิน 40 คน
แต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 1.30 นาที

รอบเช้า  09.30 น.  10.00 น. และ 10.30 น. 

รอบบ่าย 13.30 น. 14.00 น. และ 14.30 น.

การขอเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 60 คน) จัดให้เฉพาะวันอังคาร - วันศุกร์
กรุณาโทร.จองและนัดหมายล่วงหน้าที่โทร. 0 2356 7766 กด 2 
(วันเสาร์และวันอาทิตย์ งดให้บริการเข้าชมแบบหมู่คณะ)

 

 

ค่าเข้าชม

อัตราค่าเช้าชม :

บุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ราคา 50 บาท

(เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2561 เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

บุคคลที่ได้รบสิทธิ์เข้าชมฟรี

  • เด็ก นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ทีมีอายุไม่เกิน 23 ปี
    (โปรดแต่งเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา)
  • ผู้สูงอายุชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป (โปรดแสดงบัตรประชาชน)
  • พระภิกษุ สามเณร และผู้พิการ

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ 10 คนขึ้นไป (ไม่เกิน 60 คน) จัดให้เฉพาะวันอังคาร - วันศุกร์

กรุณาโทรจองเพื่อนัดหมายล่วงหน้าที่ โทร. 0 2356 7766 กด 2

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

พื้นที่จัดแสดงทั้งหมดออกแบบให้รองรับประชาชนทุกกลุ่ม มีลิฟต์บริการสำหรับผู้นั่งวีลแชร์ มีอักษรเบรลล์ และแบบจำลองเงินตราสำหรับผู้พิการทางสายตา และระบบ QR code เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน BOT Museum

ที่จอดรถ

  • สมาชิกจอดรถฟรี 4 ชั่วโมง (จอดเกินที่กำหนด คิด 20 บาท/ชั่วโมง)
  • บุคคลทั่วไป 20 บาท/ชั่วโมง (ยกเว้นมีตราประทับการใช้บริการ จอดฟรี 4 ชั่วโมง)

0

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง