กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   สถาบันอยุธยาศึกษา

สถาบันอยุธยาศึกษา

08 June 2018

like 197

872 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ในปี พ.ศ.2548 สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ยกสถานะเป็น สถาบันอยุธยาศึกษา ทำหน้าที่ทางวิชาการในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 7 คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง พลังปัญญา ของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลแล

 

ดังนั้น สถาบันอยุธยาศึกษา จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรือนไทย  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โดย  ชั้นบนของเรือนไทยเป็นสถานที่นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับ วัฒนธรรมอยุธยาทางด้านต่างๆและเป็นสถานที่จัดงานพิธีการต่างๆ ส่วนชั้นล่างจัดเป็นสำนักงานและโถงนิทรรศการหมุนเวียน  โดยมีสักษณะอาคารแบบเรือนหมู่ทรงไทยภาคกลาง ตั้งอยู่บริเวณถนนปรีดีพนมยงค์ ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและศุนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

 

นิทรรศการวัฒนธรรมอยุธยา ประกอบด้วย

 

เรือนกรุงศรีอยุธยาเมืองมรดกโลก

 

จัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับอยุธยา เมืองมรดกโลก ประกอบด้วย โมเดล จำลองกายภาพเกาะเมืองอยุธยา : เวนิสแห่งโลกตะวันออก  เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยา แบบจำลองแสดงความสำคัญของสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในอดีต  รวมทั้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกและการเป็นแม่แบบของกรุงรัตนโกสินทร์

 

เรือนโขนที่สุดแห่งมหรสพไทย

เรือนโขน  จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับการแสดงโขนที่สุดของมหรสพไทย โขนเป็นมหรสพชั้นสูง ซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาและจัดแสดงหัวโขนที่เป็นตัวเอก  และเป็นตัวเดินเรื่องในรามเกียรติ์ จัดแสดงความรู้เรื่องพัตราภรณ์โขน รวมทั้งกรรมวิธี เครื่องมือที่ใช้ในการทำหัวโขน และนำเสนอสื่อเกี่ยวกับการแสดงโขนประเภทต่างๆ

 

เรือนมรดกของแผ่นดิน

มรดกศิลปกรรมในสมัยอยุธยา ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม การดนตรี นาฏศิลป์และมหรสพพื้นบ้านต่างๆ รวมทั้งวรรณกรรม ที่ได้รับการยกย่อง  จัดแสดงในรูปแบบสื่อผสมโดยมีหุ่นจำลองกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค จัดแสดงสมุดข่อยขาว สมุดข่อยดำและใบลาน ซึ่งเป็นเอกสารโบราณที่สำคัญยิ่ง

 

 

โถงนิทรรศการหมุนเวียน

จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอยุธยา และวาระสำคัญต่างๆ ตามธรรมเนียมและประเพณีไทย

 

ลานวัฒนธรรม

เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม มหรสพทางศิลปะนาฏดุริยางค์ไทย การจัดนิทรรศการและงานวิชาการ เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 

บริหารจัดการ

สถานศึกษา

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

เรือนไทยหมู่ภาคกลาง 

นิทรรศการเรือไทยภาคกลาง (เรือจำลอง)

แผนที่

สถาบันอยุธยาศึกษา

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดี พนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
Telephone : 035-241407
Fax : 035-241407
Website : http://asi.aru.ac.th
Email : ayutthayastudies@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

1.โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้หลายเส้นทางดังนี้

- ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

- ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือ ทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวา เข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) แล้วข้ามสะพานนนทบุรีหรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) เลี้ยวแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 - ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

2.โดยรถไฟ สามารถใช้บริการรถไฟโดยสารที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบริการทุกวัน โดยขบวนรถไฟจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอภาชี  

3.รถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน วันละหลายเที่ยว จากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 

 

4.รถตู้โดยสาร สถานีสถานีขนส่งหมอชิตใหม่และฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต จอดบริเวณฝั่งห้างโรบินสันเก่า มีรถออกทุกชั่วโมง

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

-

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถด้านข้างและด้านหลังอาคาร รองรับได้ 20 คัน

1

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area
news
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการครั้งที่ ๒๏ เรื่องเล่าขานจากงานพระเมรุ : พัฒนาการจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ๚๛ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา*** เข้ารับฟังการบรรยายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ****** สูจิบัตรประกอบการบรรยาย (จำนวนจำกัด เฉพาะท่านที่ลงทะเบียน) ***ติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 035-241-407 และ 08-5384-0428 (คุณปัทพงษ์)***รายนามวิทยากร***๏ คติ ความเชื่อ พิธีกรรม และมหรสพ : เรื่องน่ารู้ และมุมมองใหม่จากงานพระเมรุ ๚๛: อาจารย์บุหลง ศรีกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ๏ พระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์ : ปกิณกะจากรูปแบบ ธรรมเนียม และพิธีกรรม ๚๛: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๏งานพระบรมศพและพระเมรุสมัยกรุงศรีอยุธยา : กรณีศึกษาภาพงานพระเมรุสมเด็จพระเพทราชาที่ค้นพบใหม่ ๚๛: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา สุ่มจินดา สาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่๏ พระเมรุแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : จักรวาลทัศน์ ศิลป์สถาปัตย์ ความร่วมสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๚๛: ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
pav

/

next