กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

09 January 2018

like 271

4,958 views

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

             

 

พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

 

              

              เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทย

  

 

 

 

วิสัยทัศน์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ :

 

 

            พิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศที่เป็นศูนย์กลางและพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมสังคมแห่งความสุจริตและโปร่งใส

 

 

 

 

อาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 10 ส่วน ประกอบด้วย

 

 

 

ส่วนที่ 1 ลานสนุกคิด

 

 

           ให้ผู้เข้าชมคิดวิเคราะห์พฤติกรรมที่เคยทำในชีวิตประจำวันว่าเสี่ยงต่อ "การทุจริต" หรือ "โกง" หรือไม่ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการค้นหาความหมายของการ "ทุจริต" โดยสื่อสารผ่านสถานการณ์จำลอง 

 

 

 

ส่วนที่ 2 เลือกทางเดิน

 

 

            วีดีทัศน์แสดงภาพรวมปัญหาการทุจริตของประเทศไทยเพื่อสะท้อนให้ผู้เข้าชมทราบถึงที่มา

 

ของปัญหาการทุจริตที่มักเกิดขึ้นจากความเคยชินแม้จะเป็นการโกงเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน 

 

 

 

ส่วนที่ 3 เมืองมนต์ดำ

 

 

           สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้เข้าชมทราบถึงมูลค่าความสูญเสียเงินภาษีของประชาชนจำนวน

 

มหาศาลอันเกิดจาก "การทุจริต”เพื่อปรับทัศนคติให้ผู้เข้าชมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผลประโยชน์

 

ส่วนรวมของคนไทย

 

 

 

ส่วนที่ 4 ตีแผ่กลโกง 

 

 

           ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้รูปแบบกลโกงในการทุจริต 6 ประเภท เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยม

 

และชั้นเชิงการทุจริตที่มีความซับซ้อน

 

 

 

ส่วนที่ 5 กำจัดกลโกง

 

 

           ให้ผู้เข้าชมรับรู้ถึงบทบาท ภารกิจ และพัฒนาการของสำนักงาน ป.ป.ช. นับจากเริ่มก่อตั้ง ให้ผู้

 

เข้าชมเข้าใจวิธีการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. รวมถึงรายละเอียดคดีสำคัญที่เป็นผลงานของสำนัก

 

งาน ป.ป.ช. เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงผลเสียของการ "โกง”

 

 

 

ส่วนที่ 6 วันชี้ชะตา

 

 

            บทสรุปของคน "โกง” ผ่านคดีการทุจริตที่คลองด่าน ซึ่งเกิดจากการเข้ามามีส่วนร่วมของภาค

 

ประชาสังคมและสื่อมวลชนในการร่วมตรวจสอบการทุจริต "คนโกงต้องได้รับการลงโทษ”

 

 

 

ส่วนที่ 7 พลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม

 

 

           สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมเห็นแบบอย่างของการทำดี มีความซื่อสัตย์ จากสถาบันหลักของ

 

ชาติ ประกอบด้วย สถาบันพระมหากษัตริย์ อดีตผู้นำประเทศ ผู้นำทางศาสนา และภาคประชาสังคม

 

 

 

ส่วนที่ 8 เมืองแห่งแสงสว่าง

 

 

            กิจกรรมการเรียนรู้การดำเนินชีวิตที่ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว

 

ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาคการเมือง และภาครัฐ

 

 

 

ส่วนที่ 9 พลเมืองข่าว ป.ป.ช.

 

 

 

            กิจกรรมการรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์จำลอง "ACM NEWS” เพื่อเปิดโปงการโกง การ

 

แจ้งเบาะแสการทุจริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

 

 

 

ส่วนที่ 10 รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด

 

 

           ภารกิจและเครือข่ายต้านโกงทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ชมร่วมสมัครเป็นเครือข่าย ป.ป.ช. เพื่อ

 

รับข้อมูลข่าวสารและร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต

 

 

 

 

นิทรรศการหมุนเวียน “ยกระดับดัชนี CPI ให้ชาติไทยพ้นโกงกิน

 

 

           นิทรรศการหมุนเวียน“ยกระดับดัชนี CPI ให้ชาติไทยพ้นโกงกิน” เพื่อเผยแพร่ความรู้การยก

 

ระดับค่า CPI หรือดัชนีภาพลักษณ์ คอร์รัปชัน ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน

 

และปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในยกระดับค่าดัชนี CPI ให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้าในปี พ.ศ. 2564

 

ประเทศไทยต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

 

 

           พร้อมกันนี้ ยังจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลในโครงการ ภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story มุม

 

มองความคิดเรื่องทุจริตคอรัปชั่นของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายในโซนจัด

 

แสดงดังกล่าวอีกด้วย

 

 

            

 

Anti Corruption Museum (ACM)

 

 

             A first learning center dedicated to promoting integrity and fighting against all kinds of

 

corruption.

 

 

 

 

Vision of the Anti-Corruption Museum

 

 

              A leading national museum which functions as a learning center dedicated to promoting

 

knowledge for the prevention and suppression of corruption and developing a virtuous and

 

transparent society

 

 

 

 

Main Concept

 

 

         Corruption starts with us and ends with us.

 

 

 

 

The Exhibition

 

 

 

Zone 1 : Active learning

 

 

              Shed light on the everyday experience of corruption.

 

 

 

 

Zone 2 : Choose our path, create our own future

 

 

              Choose our path and mission to fight corruption.

 

 

 

 

Zone 3 : city of darkness

 

 

              Thai people have to bear the cost of stupidity in corruption scandals.

 

 

 

 

Zone 4 : expose corrupt practices

 

 

               Gain insight into corrupt practices and dishonest ploys.

 

 

 

 

Zone 5 : eradicate corrupt practices

 

 

               Reveal every step of the National Anti-Corruption Commission's handling of corruption cases.

 

 

 

 

Zone 6 : judgment day

 

 

               Documentary films expose epic corruption cases in Thailand.

 

 

 

 

 

Zone 7 : power of virtue

 

 

              The hall of fame honors individuals who performed virtuous deeds for the society.

 

 

 

 

Zone 8 : city of light

 

 

               Examples of good deeds which can be done at all levels,and a mission to defeat Baddy.

 

 

 

 

Zone 9 : NACC citizen reporter

 

 

                Support the cause by becoming a citizen reporter who can expose organized corruption networks.

 

 

 

 

 

Zone 10 : mobilize public support

 

 

                 Get to know anti-corruption network,and apply to be an NACC youth ambassador to join

 

anti-corruption movements.

 

 

 

 

Moving exhibition "Raise CPI index to make Thailand be more Transparent"

 

 

 

              To raise awareness of Thai people to take part in the anti-corruption activity.

 

In 2021, Thailand should have a minimum score of 50% .

 

 

              In addition, photo of the winners of Photo contest (students and general publics) about

 

their perspectives in corruption exhibited within this Zone as well.

 

 

 

 

 

 

 

 

บริหารจัดการ

หน่วยงานราชการ

ประเภทพิพิธภัณฑ์

อื่นๆ

แผนที่

พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 165/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Telephone : 0-2282 3161 ต่อ 138
Website : https://www.nacc.go.th/acmmuseum

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.

(ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 16, 23, 99, 157, 505, 509

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

รับจองล่วงหน้า

กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาประสานงานและแจ้งล่วงหน้า

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

2

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
Activities

13 Jan 2018

09 January 2018
ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆ มาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.    ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป        เมื่อมาถึงภายในงานน้องๆหนูๆ จะได้รับของที่ระลึกจากบูธกิจกรรมของสำนักงาน ป.ป.ช. และร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมถาม - ตอบ เป็นต้น รวมทั้งความรู้ในแต่ละโซนการจัดแสดงทั้ง 10 โซนของพิพิธภัณฑ์ต้านโกง พร้อมทั้งอาหารว่าง เครื่องดื่ม ให้น้องๆด้วยคะ   พร้อมกับความสนุกสนานภายในงาน มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ      พี่ๆเตรียมกิจกรรมสนุกๆ และของที่ระลึกมากมายไว้รอน้องๆคะ 

14 Jan 2017

09 January 2017
ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆ มาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.  ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป    ภายในงานน้องๆหนูๆ จะได้รับความรู้ในแต่ละโซนการจัดแสดงทั้ง 10 โซน  พร้อมกับความสนุกสนานภายในงาน มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ    พี่ๆเตรียมกิจกรรมสนุกๆ และของที่ระลึกมากมายไว้รอน้องๆคะ 

09 Sep 2016

30 Sep 2016

09 September 2016
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. โดยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุตจริตแห่งชาติ ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรจากเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวโหลดใบสมัครและแบบฟอร์มส่งผลงาน ได้ที่ https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=13149&filename=index_acm  

07 Sep 2016

31 Dec 2016

31 August 2016
พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเปิดโซนใหม่ นิทรรศการหมุนเวียน “ยกระดับดัชนี CPI ให้ชาติไทยพ้นโกงกิน” พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน“ยกระดับดัชนี CPI ให้ชาติไทยพ้นโกงกิน” เพื่อเผยแพร่ความรู้การยกระดับค่า CPI หรือดัชนีภาพลักษณ์ คอร์รัปชัน ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในยกระดับค่าดัชนี CPI ให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้าในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 พร้อมกันนี้ ยังจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลในโครงการ “ภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story” มุมมองความคิดเรื่องทุจริตคอรัปชั่นของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายในโซนจัดแสดงดังกล่าวอีกด้วย ผู้สนใจ สามารถเข้าชมโซนจัดแสดงดังกล่าวได้ที่ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (ไม่เสียค่าเข้าชม)
pav

/

next
news
ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆ มาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.    ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป        เมื่อมาถึงภายในงานน้องๆหนูๆ จะได้รับของที่ระลึกจากบูธกิจกรรมของสำนักงาน ป.ป.ช. และร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมถาม - ตอบ เป็นต้น รวมทั้งความรู้ในแต่ละโซนการจัดแสดงทั้ง 10 โซนของพิพิธภัณฑ์ต้านโกง พร้อมทั้งอาหารว่าง เครื่องดื่ม ให้น้องๆด้วยคะ   พร้อมกับความสนุกสนานภายในงาน มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ      พี่ๆเตรียมกิจกรรมสนุกๆ และของที่ระลึกมากมายไว้รอน้องๆคะ 
pav

/

next