กำลังโหลดข้อมูล

museum thailand

  1. Home
  2.    >   Museum Thailand
  3.    >   ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน

10 August 2018

like 318

2,365 views

pav

/

next

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา เป็นโครงการที่ริเริ่ม
โดย นายนิคม มูสิกะคามะ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2545 โดยกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กรมศิลปากรใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวกับดินแดนฝั่งชายทะเลอันดามัน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติวิทยา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และเสริมสร้างทรัพยากรท่องเที่ยวให้ยั่งยืน อันจักส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน

 

 

อาคารจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ลานจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ห้องประชุมขนาดใหญ่ประมาณ
500 ที่นั่ง พร้องทั้งโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ ถือเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวที่ขยายเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองพังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โรงแรมที่พัก และท่าเรือขนส่งนักท่องเที่ยว ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของจังหวัดพังงาได้อย่างสะดวกสบาย

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

อาคารที่ 1 จัดแสดงเรื่องราวของ “อันดามัน” เพื่อเป็นบทนำเข้าสู่เนื้อหาให้เห็นภาพรวมกว้างๆ
ทั้งด้านลักษณะทางกายภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ และศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ และมหัศจรรย์ของอันดามัน โดยมีนิยามของจังหวัดในอันดามันดังนี้ พังงา...ดินแดนแห่งป่าเกาะ , ระนอง...ประตูสู่อันดามัน , ภูเก็ต...ไข่มุกอันดามัน , กระบี่...มรกตอันดามัน , ตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม และสตูล...สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

 

อาคารที่ 2 เส้นทางสายไหมทางทะเล  จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ตามลำดับพัฒนาการของพื้นที่คาบสมุทรภาคใต้ ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคประวัติศาสตร์ โดยมีการจัดแสดงภาพและหุ่นจำลองสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพภูมิประเทศ ประกอบเสียงบรรยาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อาทิ วิถีชีวิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปะถ้ำ เส้นทางการค้า เมืองท่าโบราณ การผลิตลูกปัด การเข้ามาของชาวต่างชาติ การเผยแพร่ศาสนา ศิลปกรรม และวัฒนธรรม

 

อาคารที่ 3 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม จัดแสดงเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับคนแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาวอันดามัน อันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งมีกลุ่มคนที่อาศัยอยู่หลากหลาย เช่น ซาไก ชาวเล ชาวเมืองและคนต่างแดน กลุ่มคนเหล่านี้ล้วนมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยมีรูปจำลองวิถีชีวิต การละเล่นและอาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นความหลากหลายที่รวมอยู่ของคนที่อาศัย ณ ดินแดนอันดามัน

 

 

อาคารที่ 4 เขา ป่า นา เล และโลกสีคราม จัดแสดงความสวยงามทางธรรมชาติของพื้นที่ภาคใต้

ฝั่งอันดามัน ประกอบการให้ความรู้ทางชีววิทยา นิเวศวิทยาและธรณีวิทยา สอดคล้องกับพื้นที่จริง ด้านหลังอาคารเป็นพื้นที่ป่าชายเลนในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และยังแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับพืชท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

 

 

อาคารที่ 5 สวรรค์อันดามัน จัดแสดงบทสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอันดามันทั้งหมดด้วยความสวยงาม ทั้งทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและธรรมชาติ อันเป็นที่มาของคำว่า “สวรรค์อันดามัน” โดยการ
ใช้สันทนาการ เพื่อผ่อนคลายให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ถ่ายภาพร่วมกับภาพจำลองบรรยากาศ และสถานที่งดงามในมุมต่าง ๆ พร้อมการนำเสนอความสวยงามของอันดามันที่ถูกถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์มผ่าน
ห้องฉายภาพยนตร์ และในส่วนท้ายเป็นข้อมูลพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อดินแดนอันดามัน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เคยเสด็จฯ เยือนดินแดนอันดามันในวาระต่างๆ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ทุกพระองค์ 

แผนที่

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
Telephone : 0-7648-1263-4
Website : https://www.facebook.com/Andamanmuseum/
Email : andamancenter@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)  เวลา  09.00 – 15.30 น.

ค่าเข้าชม

  • นักเรียน นักศึกษา ในเครื่องแบบ คนละ 10 บาท
  • เด็ก คนละ 20 บาท
  • ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท
  • ชาวต่างชาติ คนละ 120 บาท

 

อัตราการใช้ห้องประชุม

  • ส่วนราชการ ทั้งวันๆ ละ 8,000 บาท ครึ่งวัน 5,000 บาท
  • เอกชน ทั้งวันๆ ละ 15,000 บาท ครึ่งวัน 10,000 บาท

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

ที่จอดรถ

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
No hotel available in this area
No restaurants available in this area
No knowledge available in this area